Zápis ze schůze Výboru...

12.05.2016 10:46

konané dne 12. května 2016 v 10:00 hod

v Praze v Leteckém klubu hotelu Duo

 

Přítomní členové:

pplk. Ing. LENERT Antonín – předseda

ŘÍHA Josef – tajemník

BORŮVKA Jan – člen výboru

LEHOVEC Jan – revizor

 

Program:

1)      Zahájení

2)     Kontrola činnosti dle Zápisu z minulé schůze Výboru

3)     Zpráva o hospodaření

4)     Zpráva revizora

5)     Registrace Odbočky a nových Stanov

6)     Zasedání PSL a CVSL, Sdružovací smlouva

7)     Mimořádný sjezd SLČR

8)    Svaz brannosti

9)     Akce, plán činnosti, příprava VH

10) Diskuze, různé

11)  Závěr, ukončení

 

1) Schůze Výboru Odbočky 30 byla zahájena v 10:00 hodin předsedou p. Lenertem. Vzhledem k přítomnosti nadpoloviční většiny členů Výboru byl tento uznán usnášeníschopným

Z účasti na schůzi se předem omluvili p. Bažant (zdravotní důvody) a p. Klímek (zahraniční cesta)

 

Předseda p. Lenert v úvodu předal p. Říhovi čokoládový bonbón, jako odměnu za zpracování návrhu sdružovací smlouvy. Poté přivítal přítomné a přednesl návrh programu schůze, jenž byl přítomnými přijat…

 

2) Prvním bodem jednání byla kontrola činnosti a plnění zápisu ze schůze Výboru, konané dne 10. 2. 2016. Bylo konstatováno, že uložené úkoly byly splněny či jsou plněny průběžně…

 

           Nadále trvá rozhodnutí, týkající se ročního odvodu členských příspěvků do SLČR. Tento prozatím nebude proveden. Vyčkáme, jak se vyvine situace kolem podpisu Sdružovací smlouvy…

 

Ve věci jednání o Dni letectva nadále trváme na jeho znovuzavedení…

 

3) P. Říha se nejprve omluvil za nedokončené zpracování úplného přehledu financí za uplynulé období, k němuž se díky rodinným a pracovním povinnostem nedostal. Poté seznámil přítomné členy s ekonomickou situací Odbočky a finančními operacemi za dobu od minulé schůze Výboru. Ke dni konání je na vkladní knížce uloženo 17429,- Kč, hotovost v pokladně činí 1139,- Kč

 

Výdaje za uplynulé období:

- ceny do střeleckých soutěží

- kytice na pietní akty

- poplatky spojené s registrací LK-GKM

 

Příjmy za uplynulé období:

- členské příspěvky

 

Členské příspěvky za letošní rok prozatím zaplatila polovina členů Odbočky. Navíc byly opět doručeny dvě platby, které se nepodařilo identifikovat…

 

Čerpání dotace za rok 2016 od MěÚ Milovice je realizováno průběžně dle odsouhlaseného plánu. V současnosti je vyčerpána přibližně polovina z dané částky…

 

Poplatky za kolky ve výši celkem 600,- Kč, které musely být nalepené na žádostech o provedení změny ve spolkovém rejstříku, budou dle usnesení rejstříkového soudu vráceny…

 

          4) Revizor p. Lehovec informoval, že nemá žádný příspěvek do jednání. Stav financí je průběžně kontrolován předsedou a plánovaná revize bude přichystána k termínu konání VH…

 

 5) P. Lenert poděkoval za odvedenou práci, spojenou s registrací odbočky, respektive zápisem změn do spolkového rejstříku. I přes administrativní problémy a nutnost doplnit některé další doklady, dle dohody s pracovnicí rejstříkového soudu, byly požadované změny soudem přijaty. Ke dni 21. dubna byla provedena změna ve spolkovém rejstříku a Odbočka byla přejmenována na Letecký klub gen. Karla Mrázka, DFC, DSO, Milovice, z. s., při Základní škole T. G. Masaryka v Milovicích. Rozhodnutí by mělo nabýt právní účinnosti podle propočtů cca k 6. květnu 2016…

Zároveň tímto rozhodnutím přechází spolek do jurisdikce rejstříkového soudu v Praze…

 

6) P. Lenert rozeslal všem členům Výboru zápisy z březnového a dubnového zasedání PSL. V obou se opakovaly informace, týkající se podpisu tzv. Sdružovací smlouvy. Tato měla být dle informací JUDr. Peška připravena k podpisu již k termínu Sjezdu SLČR v Olomouci v listopadu loňského roku…

K tomuto ani k dalším termínům, přislíbeným p. Peškem nic předloženo nebylo. Pouze návrh, který byl na lednovém zasedání CVSL nejen námi napaden, jako nepřijatelný. Ze zmatených informací p. Peška navíc bylo zjevné, že se sám v předloženém návrhu nevyzná a není schopen odpovědět na dotazy ostatních. Naši delegáti dostali za úkol vypracovat návrh, který by byl z naší strany přijatelný a předat jej do 17. 1. PSL a předsedům ostatních odboček. Tento požadovaný termín byl z naší strany dodržen, nicméně jsme k našemu návrhu doposud nedostali žádné vyjádření…

Na dubnové schůzi PSL bylo ujednáno, že smlouva bude podepsána v červnu se všemi spolky, které budou mít dokončenu registraci. Navíc bylo předsedou SL gen. Kubalou sděleno, že zasedání CVSL jsou neveřejná, vzhledem ke zvaní hostů. Budou se jich moci zúčastnit jen předsedové odboček…

 

Výbor LK-GKM se shodl, že pokud nebude návrh Sdružovací smlouvy předložen ke konzultaci v dostatečném předstihu, nebude tato z naší strany akceptována a podepsána

 

V rámci dubnového zasedání PSL byla projednána stížnost p. Křeny na p. Říhu. P. Říha zaslal PSL, KK a předsedovi spolku Letečtí veteráni Hradec Králové (LV-HK) své vyjádření a jako přílohu veškerou korespondenci mezi p. Křenou, p. Lenertem a p. Říhou za poslední tři roky. Předseda KK p. Pešek (člen LV-HK) dostal za úkol informovat p. Křenu o výsledku tohoto jednání…

Pokud bude vyzván k vyjádření p. Lenert, odkáže se na již zaslané kompletní materiály…

 

Materiály, zaslané jako informace z jednání PSL a CVSL, informování, sliby, vyhrožování termíny podpisu materiálů, které by pro SLČR měly být stěžejní, se jeví jako směšné a nejsou dobrým obrázkem o práci p. Peška. Navíc silně připomínají někdejší euforii bývalého vedení SLČR z dob spolupráce s firmou MIDO…

Jednání o uniformách členů SLČR a další podobné věci považujeme v současné době za bezpředmětné. Navíc se kloníme k názoru, že by bohatě stačilo používat jako společný znak bundu, případně kravatu a odznak (či nášivku). P. Borůvka doporučil též šavli, či slavnostní kordík…

 

7) Dále ze zápisu vyplývá, že se PSL rozhodl svolat zasedání CVSL, které bude nazváno Mimořádný sjezd SLČR a bude mít za úkol schválit a podepsat úpravy Stanov SLČR, ve kterých se hovoří o postupu s odbočkami či spolky, které již mají přidělené IČO a jsou tudíž právně samostatné…

Termín konání je shodný s termínem zasedání CVSL, pouze zahájení je určeno o půl hodiny dříve. Za LK-GKM bude delegován p. Říha a jako host p. Lenert…

 

V souladu s ustanoveními NOZ je nutné, aby PSL rozeslal v dostatečném předstihu (minimálně 30 kalendářních dnů) pozvánky na tento sjezd, na nichž bude přesně uvedeno vše, o čem se bude jednat. Pakliže PSL tento termín nedodrží, budeme sjezd považovat za neplatný…

 

8) K návrhu na znovuobnovení Svazu brannosti, o němž se zmínil p. Kubala a p. Vašek vyjádřil Výbor LK-GKM souhlasné stanovisko. S tím, že ve své podstatě již dlouhou dobu naplňujeme svojí činností a spoluprací s mládeží jeho poslání…

Je třeba využít zkušeností z doby, kdy fungovala organizace Svazarm, po stránce práce, organizace i struktury vedení. Je třeba vytvořit právní rámec (zákon o všeobecné brannosti), jímž by byla celá věc ošetřena. Včetně například daňových úlev a dalších výhod pro zaměstnavatele, jak tomu je například v sousedních zemích…

Dále je třeba rozpracovat konkrétní odbornosti a profese, na něž by byla organizace zaměřena, a celou organizaci přenést pod velení náčelníka generálního štábu AČR…

 

9) P. Říha seznámil přítomné s akcemi, které se konaly v době od poslední schůze. Jednalo se o tři střelecká setkání ve Dvorech u Nymburka, z nichž první byl závod na počest člena LK-GKM p. Vlčko. Všechna tato setkání jsou započítávána do letošního ročníku Mrázkovy střelecké ligy…

 

Ve čtvrtek 21. dubna proběhl druhý ročník střelecké soutěže pro žáky 7. tříd ZŠ „Vzpomínka na Regiho Schamse“, tentokrát za účasti pí. Schamsové a veterána z Afganistánu p. Stehlíka. Vítězové dostali hodnotné ceny, medaile, poháry a diplomy…

Vítězové navíc obdrželi poukazy na vstupenky na Aviatickou pouť Ing. Jana Kašpara v Pardubicích a Dobový letecký den v Mladé Boleslavi, věnované organizátory zmíněných akcí…

 

V průběhu února až května zúčastnili jsme se několika pietních aktů v Praze a Milovicích, u příležitosti oslav osvobození a konce 2. světové války, jako hosté jsme byli pozváni na recepce, pořádané velvyslanectvím Ruské federace v ČR. Zaměstnanci velvyslanectví byli zároveň pozváni na některé akce, které jsme pořádali (střelby, besedy, návštěvy muzea a podobně). Spolupráce s kolegy z Ruska bude nadále udržována a prohlubována…

 

Valná hromada bude se konat dne 17. 9. v Milovicích, v rámci oslav Dne letectva. U příležitosti těchto oslav je přislíben průlet letounů ze základny v Čáslavi. Kromě členů LK-GKM budou pozváni zástupci Svazu letců ČR, spřátelených odboček a organizací, členové městského zastupitelstva, vedení ZŠ T. G. Masaryka a členové diplomatické mise Ruské federace v ČR. Výbor LK-GKM se sejde ve stejný den před VH…

Zahájení bude upřesněno dle času průletu. Program zasedání VH bude vycházet z obvyklé struktury, s přihlédnutím k tomu, že VH bude více společenskou než pracovní událostí…

 

V rámci spolupráce se ZŠ a v rámci práce s mládeží byla zahájena akce s názvem Projekt Biskaj - partnerství s příslušníky 22. zVrL v Náměšti nad Oslavou. Bylo osloveno velení základny a s jeho souhlasem navázán kontakt s příslušníky 18. Leteckého poradního týmu. Jeho příslušníci a velitel základny požádali žáky a vedení milovické ZŠ T. G. Masaryka o patronát po dobu mise v Afganistánu. Komunikace mezi školou, dětmi, základnou v Náměšti a vojáky v Afganistánu je a bude udržována a nadále rozvíjena. Velitel 22. zVrL pozval žáky ZŠ na návštěvu základny. Vše ale závisí především na zajištění dopravy tam a zpět…

P. Říha informoval o žádosti, adresované generálnímu řediteli DP hl. m. Prahy, o zajištění autobusu na tuto akci. Dále bylo p. Borůvkou navrženo pokusit se oslovit vedení firmy Student Agency…

 

V sobotu 30. dubna byla zahájena muzejní sezóna v LM VHU v Praze-Kbelích. Akce jsme se zúčastnili spolu s kolegy z žatecké odbočky (Letci Žatec, z. s.). V návaznosti na tuto akci konala se 4. května exkurze ve Vojenském technickém ústavu ve Kbelích. Tuto akci jsme zorganizovali opět ve spolupráci s Letci Žatec, i s dalšími spřátelenými odbočkami a kluby…

I přesto, že akce byla ovlivněna pozdním příchodem některých účastníků, zaviněným dopravními problémy a špatným počasím, dá se říci, že se vcelku vydařila. Samozřejmě nepostrádala některé organizační i obsahové nedostatky, nicméně se jednalo o vůbec první akci svého druhu. Tedy je možné se ze zmíněných nedostatků poučit pro příště…

Po skončení exkurze se účastníci přesunuli do LM, kde bylo po předchozí domluvě se správcem p. Kholem umožněno zorganizovat fotografování u vystaveného MiGu-29...

 

O víkendu 14. a 15. května proběhne na letišti v Hradci Králové již tradiční Helicopter Show. Ve stejném termínu se však konají ve Starém Kolíně závody ve střelbě z křesadlových zbraní, jichž se zúčastní naše historické střelecké družstvo. Na začátku léta, ve dnech 7. – 9. 7. se zúčastní zároveň akce „Western na Boot Hill - Mistrovství ČR a zároveň Velká cena WI-CZ“ na střelnici v Mikulově…

 

Návrh na pořízení Pamětní lavičky válečných veteránů, či na poskytnutí příspěvku na její zakoupení pro ZŠ, byl po krátké diskuzi zamítnut. Namísto toho bylo navrženo vytvořit ukazatele s uvedením kilometrické vzdálenosti na základny v Čáslavi, Náměšti nad Oslavou a Bagdádu, čímž by bylo připomenuto partnerství mezi školou a vojáky AČR na zahraniční misi…

 

Návrh znaku LK-GKM byl vytvořen, dle předchozí domluvy, a je používán oficiálně.  S p. Klímkem bude projednána možnost výroby některých reklamních či upomínkových předmětů, na nichž by byl zobrazen. Tyto by si pak mohli zájemci prostřednictvím p. Klímka zakoupit…

 

Děkujeme kolegovi z pardubické odbočky p. Jandovi za zajištění vstupenek na AP 2016 pro žáky ZŠ a jejich doprovod. Letošní ročník AP se koná o víkendu 28. - 29. května. I tento rok mají členové SLČR po předložení průkazu vstup zdarma…

V sobotu 28. května se zároveň koná Dětský den v Milovicích…

 

Dobový letecký den v Mladé Boleslavi se koná v sobotu 11. června. Opět jednáme s organizátory o poskytnutí zvýhodněného vstupného pro členy naší odbočky i pro kolegy ze Žatce. S tím, že se jako obvykle aktivně zapojíme v rámci organizačního týmu leteckého dne…

 

Exkurze na 21. zTL v Čáslavi se po domluvě s velitelem základny koná 26. července od 9:00 hodin. Dopravu si zajistí každý sám. Po skončení exkurze se zájemci vydají navštívit našeho kolegu p. kloboučníka do Ronova nad Doubravou…

 

Nové číslo bulletinu bude připraveno až po červnové schůzi Výboru LK-GKM. Z rodinných a pracovních důvodů bylo zrušeno vydání letošní ročenky. Připravený materiál bude využit pro rozšířené letní číslo bulletinu…

Zpravodaj SLČR je po předchozí domluvě s p. Bínou k odebrání v Leteckém klubu…

Termín konání červnové schůze Výboru byl přesunut na 21. 6., aby se tato konala až po zasedání CVSL, kdy bude jasné vše ohledně podpisu Sdružovací smlouvy a dalšího setrvání v SLČR. V původním termínu se navíc koná recepce na velvyslanectví RF v ČR, na níž jsme byli pozváni…

 

Výbor obdržel další nabídku firmy National Pen na reklamní propisovací pera s potiskem. Bylo rozhodnuto zajistit 75ks s uvedením nového označení LK-GKM, především proto, že došlo ke změně názvu odbočky. Předchozí várka propisovaček byla navíc již rozdána v rámci propagace odbočky, či jako součást odměn při různých soutěžích…

 

P. Lehovec vzpomněl na jednoho z hrdinů československého letectva, bývalého příslušníka slavné 311. (československé) bombardovací perutě RAF, plk. Jaroslava Hofrichtera, jenž před několika dny odešel do leteckého nebe. Slíbil, že při své plánované cestě do Anglie jako věčnou upomínku vhodí uprostřed kanálu La Manche do vody kámen s jeho jménem…

 

P. Říha vyřídil přítomným pozdrav od p. Vaněčka, s nímž den před konáním schůze hovořil po telefonu. P. Vaněček informoval, že by se spolu s pí. Vaněčkovou rádi opět zapojili do práce v rámci odbočky a stali se znovu jejími členy

(pozn. pí. Vaněčková požádala o vyřazení z evidence v průběhu dubna, tedy v období mezi schůzemi Výboru. Proto zatím nemohli být členové o této žádosti informováni...)...

 

P. David požádal Výbor o pomoc ve věci operačního zákroku u p. Bažanta. P. Bažant byl odmítnut v nemocnici v České Lípě, jako důvod bylo uvedeno přečerpání limitů, které má Vojenská zdravotní pojišťovna vyčleněny na tento rok. Vzhledem k tomu, že považujeme za krajně nemorální odmítnout člověka, který celý život zasvětil službě vlasti, rozhodl se Výbor oslovit vedení VoZP a požádat o nápravu. Zároveň bylo rozhodnuto napsat dopis řediteli Ústřední vojenské nemocnice a předsedovi SLČR, se žádostí o pomoc…

 

Nadále přetrvává snaha o vytvoření pamětní mince k 20. výročí založení odbočky a zároveň čestné medaile odbočky. Je potřeba vymyslet a vytvořit návrh na její realizaci a zajistit výrobu v dostatečném množství a za rozumnou cenu…

 

Bylo navrženo podat žádost o udělení medaile Za zásluhy SLČR p. Vochyánovi a p. Sadeckému z Czech Spitfire Klubu v Jihlavě a p. Klackovi z Nadačního fondu Letoun Metoděje Vlacha. Výbor tento návrh schválil…

 

P. Říha informoval přítomné o návrhu vydat se na místa leteckých katastrof strojů VVS SSSR spolu s přáteli z velvyslanectví Ruské federace. Jedná se nyní zejména o Staropackou horu. Po konzultaci s tajemníkem velvyslance, s ohledem na nutné velice zdlouhavé úřední jednání byla odložena výprava k pomníčku na Luční hoře…

Zároveň trvá myšlenka na připomenutí letců VVS, kteří zahynuli po startu z letiště v Milovicích, formou např. pamětní tabulky…

P. Říha pohovořil též o letecké katastrofě vrtulníku Mi-4 22. vrlp ve Studené dolině v Tatrách (SVK) v květnu 1969. Podařilo se vypátrat některé údaje a fotografie, související s touto událostí. Byl osloven Slovenský Zväz letcov, TANAP a firma ATE, která zajišťovala v roce 2006 letecký svoz trosek vrtulníku z místa katastrofy. Díky p. Macurovi z olomoucké odbočky podařilo se kontaktovat posledního žijícího člena posádky vrtulníku…

 

10) Přibližně v 13:00 předseda p. Lenert poděkoval přítomným za účast a výboru Odbočky schůzi ukončil

 

Ke stažení zde...