Zápis ze schůze Výboru...

07.04.2015 09:07

konané dne 7. dubna 2015 v 10:00 hod.

v Praze v Leteckém klubu hotelu Duo

(ke stažení zde...)

 

Přítomní členové Výboru:

pplk. Ing. LENERT Antonín – předseda

plk. Ing. BAŽANT Vlastimil – místopředseda

ŘÍHA Josef – tajemník

Bc. BORŮVKA Jan – člen

 

Program:

1)      Zahájení

2)     Kontrola činnosti dle Zápisu z minulé schůze Výboru a VH

3)     Zpráva o hospodaření

4)     Zpráva revizora

5)     Kooptace do Výboru odbočky

6)     Úkoly pro CVSL

7)     Pomník Milovice

8)    Stanovy a Organizační řád odbočky

9)     Přijetí nových členek

10) Různé, diskuse

11)  Závěr

12) Ukončení

 

1)                 Schůze Výboru Odbočky 30 byla zahájena v 10:00 hodin předsedou p. Lenertem. Vzhledem k přítomnosti většiny členů Výboru (p. Klímek – omluven, zahraniční cesta) byl tento uznán usnášeníschopným...

 

P. Lenert přivítal přítomné a přednesl návrh programu schůze. Tento byl přítomnými přijat. Poté požádal, aby přítomní povstali a uctili minutou ticha kolegu Jiřího Dědečka, jenž navždy opustil naše řady 21. března 2015...

 

2)        Prvním bodem jednání byla kontrola činnosti a plnění zápisu ze schůze Výboru, konané dne 19. 2. 2015. Bylo konstatováno, že uložené úkoly byly splněny či jsou plněny průběžně...

 

           Nová verze Stanov prozatím nebyla rozeslána všem členům odbočky. Byla převedena do elektronické podoby a vyžaduje ještě drobné úpravy, které vycházejí z nových Stanov SLČR...

Na posledním CVSL bylo přijato stanovisko, že všechny odbočky musí být zaregistrované do termínu konání Sjezdu SLČR, stávající dokumentace a Stanovy jednotlivých odboček již musí být v souladu s NOZ. Vzhledem k tomu, že naše odbočka již zaregistrována je a nové Stanovy jsou připravené (s výjimkou výše zmíněných úprav), prozatím vyčkáme, než budou nové Stanovy SLČR známy ve finální podobě, spolu se sdružovací smlouvou...

 

Medaile Za zásluhy SLČR, udělená plk. Ing Jarešovi, nebyla prozatím předána, neboť se dlouhodobě nedaří se se jmenovaným kolegou spojit a sejít. P. Jareš informoval, že se pokusí zúčastnit střeleckých závodů ve Staré Boleslavi dne 25. dubna, tudíž další pokus o předání bude učiněn zde...

Zprávu o ukončení členství prozatím nebude brát Výbor jako směrodatnou, neboť pan Jareš informoval, že bude posílat členský příspěvek na rok 2015...

 

           3)     P. Říha seznámil přítomné členy s ekonomickou situací Odbočky a finančními operacemi za uplynulé období. Ke dni konání schůze Výboru, tedy 7. 4. 2015, bylo na vkladní knížce uloženo 11628,- Kč, hotovost v pokladně činí 940,- Kč.

 

Za období od minulé schůze Výboru byly provedeny tyto transakce:

- zakoupeno 7ks knížky Vzlet zakázán pro členy odbočky, jedna již uhrazena

- uhrazeno vystavení 2ks legitimací SLČR pro nové členky

- zakoupeny obálky

- zakoupen pohár pro vítěze střelecké soutěže

- uhrazen pronájem střelnice

- doručeny členské poplatky od 7 členů odbočky

 

           Očekávané výdaje v nejbližší době:

- odvod SLČR za členy odbočky

- 2. kolo Mrázkovy střelecké ligy

- Memoriál Regiho Schamse – ceny pro vítěze, pronájem střelnice

- propagační materiály

- vstupenky na výstavu pro žáky ZŠ

 

Členské poplatky na rok 2015 dosud neuhradilo 10 členů odbočky, jedna platba nebyla dosud identifikována. Odvody na SLČR za všechny platící členy odbočky budou po předchozí domluvě uhrazeny po konání schůze Výboru, nejdéle však do 20. dubna...

 

Smlouva o poskytnutí dotace od MěÚ Milovice na rok 2015 bude podepsána po velikonočních svátcích, dle informace pí. Olachové z Odboru pro kulturu a sport...

 

Termín plnění: průběžně     Zodpovědnost: p. Říha

 

P. Lenert informoval o nabídce na pořízení propisovaček s možností použití na dotykových displejích, na nichž by byl laserem vypálen název odbočky (75ks za 2000,- Kč). Výbor odsouhlasil jejich nákup s tím, že každý člen Výboru a revizor následně obdrží 3ks pro vlastní potřebu. Ostatní budou využity jako propagační materiály a ceny při různých soutěžích...

 

4)      Zpráva revizora nebyla přednesena. Výbor usoudil, že toho v současné době není zapotřebí. P. Říha pouze informoval přítomné, že po předchozím ujednání byl osloven p. Lehovec, zdali by byl ochoten převzít funkci po odstoupivším p. Vaněčkovi. P. Lehovec s návrhem souhlasil, proto byl kooptován na tuto pozici do data konání Valné hromady, kde bude revizor řádně zvolen...

 

           5)     V souvislosti s odstoupením p. Kučery a p. Vaněčka z funkcí člena Výboru, respektive revizora, byli osloveni p. Klímek a p. Lehovec, zdali by byli ochotni jmenované zastoupit. Jak bylo uvedeno v předchozím bodě, p. Lehovec vyjádřil kladné stanovisko k tomuto návrhu. Podle informace p. Lenerta i p. Klímek s návrhem souhlasil. Oba jmenovaní byli proto kooptováni na zmíněné funkce (p. Klímek – člen Výboru, p. Lehovec – revizor) s okamžitou platností, a to až do data konání Valné hromady, kde proběhne doplnění na těchto funkcích řádnou volbou...

P. Klímek také nabídl formou sponzoringu dodávat drobné propagační a upomínkové předměty pro odbočku. Členové Výboru dostali za úkol popřemýšlet, o jaké předměty by se mělo jednat a k jakým účelům...

P. Lenert navrhl jmenovat p. Lehovce zároveň do redakční rady, což bylo odsouhlaseno...

 

P. Kučera zůstává nadále řadovým členem odbočky. P. Vaněček sice odevzdal svoji členskou legitimaci, nicméně se prozatím s určitostí nevyjádřil, tudíž je nadále též veden jako řadový člen odbočky...

 

6)    P. Lenert poděkoval p. Bažantovi za účast na CVSL dne 10. 3. 2015 a za příspěvek do diskuse jménem naší odbočky. Informoval o obsahu zápisu, jenž obdržel od p. Pelčáka elektronickou poštou...

CVSL schválil OŘ SLČR s uvedenými připomínkami, nebylo však uvedeno, kdy bude oficiálně zveřejněn. Dále odsouhlasil udělování záštit předsedou SLČR. Požádal předsedy jednotlivých odboček, aby tyto při budování pomníků a pamětních desek v oblasti své působnosti konzultovaly uváděné údaje s příslušným Odborem pro veterány MO, případně je patřičně upravily a doplnily...

Návrh sdružovací smlouvy ani návrh pravidel pro hospodaření spolků taktéž nebyly zatím uveřejněny...

 

Úkol, uložený odbočkám již předminulým CVSL – doplnit a aktualizovat členy revizních komisí a revizory a jejich kontaktní údaje, byl splněn...

 

Čestný předseda SLČR vydal anketu, kde se zamýšlí nad budoucností SLČR a žádá všechny členy SLČR o zodpovězení přiložených otázek. P. Lenert požádal p. Říhu, aby anketu vložil jako přílohu k zápisu ze schůze Výboru. Dále aby ji rozeslal ostatním členům odbočky a požádal je o odpověď na položené otázky do konce května 2015. Po tomto termínu bude vypracována odpověď za naši odbočku a odeslána zpět p. Pelčákovi...

 

Na posledním CVSL byl odsouhlasen řádný Sjezd SLČR, který se bude konat v termínu 20. - 21. 11. 2015 v Jeseníku. Náhradní termín je 4. - 5. 12. 2015. Pokud se nepodaří zajistit místo konání v Jeseníku, bude se Sjezd konat v Olomouci nebo ve Vyškově. Zatím není znám klíč, podle kterého by měly odbočky vyslat své členy. Předseda uložil Výboru do příští schůze navrhnout delegáty za naši odbočku. P. Říha oznámil, že v tomto termínu a místě se nebude moci z rodinných důvodů zúčastnit...

 

7)        Ve věci zbudování pomníku československým letcům v Milovicích v současné době čekáme na zaslání grafického návrhu k připomínkování. P. Říha byl pověřen oslovit Město Milovice s dotazem, v jaké fázi se projekt nachází, abychom mohli dle toho přizpůsobit své aktivity...

Byla zaslána žádost NGŠ AČR o provedení průletu letounů AČR během slavnostního odhalení. P. Říha obdržel e-mail od mjr. Mičulka z 21. zTL v Čáslavi s potvrzením, že termín průletu byl zařazen do programu činnosti základny...

 

Dodatečně byla objevena další osádka, která zahynula při letecké katastrofě 3. 4. 1934 (Strnad, Punčochář). Není však zcela jasné, kde přesně k této katastrofě došlo. Některé údaje uvádějí Milovice, jiné Modrou Hůrku (JČ). V současnosti probíhá pátrání v UVA, kronikách a u historiků, aby byly údaje vyjasněny, než obdržíme výše zmíněný grafický návrh pomníku...

 

8)         Jak již bylo uvedeno v bodě 2), Výbor považuje za platnou poslední verzi návrhu Stanov odbočky. Poslední úpravy budou provedeny po obdržení návrhu sdružovací smlouvy, poté budou Stanovy zaslány všem členům odbočky a náležitě zaregistrovány...

Výbor uložil předsedovi vše projednat na příštím CVSL dne 9. června 2015...

 

9)      Výbor obdržel a odsouhlasil žádost o přijetí dvou nových členek odbočky – Štěpánky Říhové (2004) a Mgr. Moniky Szabóové (1970). Vystavení členských legitimací bylo již na sekretariátu SLČR vyřízeno. Pí. Szabóová legitimaci převzala 24. 3. 2015. Sl. Říhové bude slavnostně předána 18. 4. 2015 v Brně-Tuřanech...

 

10)      P. Lenert poděkoval tvůrcům za poslední číslo Bulletinu a Mrázkovin. Velmi kladně se vyjádřili i další členové odbočky (Socha, Kloboučník, Macek...). Redakční rada byla požádána, aby i nadále udržovala takto vysokou úroveň odbočkových periodik...

P. Říha informoval, že další číslo Bulletinu bude vydáno až po červnové schůzi Výboru, a to opět jako rozšířené prázdninové vydání. Samozřejmě budou vítány příspěvky od všech členů odbočky i externích dopisovatelů...

Tisk veškerých materiálů je i letos zajištěn díky výpomoci p. Vaňka. Opět mu tudíž bude v  průběhu roku vyplacena odměna ve výši 1000,- Kč...

 

P. Lehovec a p. Říha byli požádáni o navázání kontaktu s příbuznými patrona odbočky Karla Mrázka. P. Lehovec zajistil adresu dcery gen. Mrázka, paní Ivany Štuplové, p. Říha poslal jménem odbočky dopis s pozdravem a žádostí o spolupráci. Výbor před několika dny obdržel od pí. Štuplové odpověď s poděkováním. Ale zároveň s omluvou, že nemá k dispozici žádnou dokumentaci ani fotografie, které by nám mohly být poskytnuty...

Výbor se usnesl pí. Štuplové posílat informace o činnosti odbočky formou výtisků odbočkou vydávaných periodik...

 

Plán akcí, jichž se mohou členové odbočky účastnit, je průběžně aktualizován na webových stránkách, v případě nutnosti jsou členové informováni e-mailem, textovou zprávou či telefonicky. V nejbližší době jsou očekávány tyto akce:

 

Střelecká soutěž pro žáky 7. tříd ZŠ s názvem „Vzpomínka na Regiho Schamse 2015“ proběhne 21. 4. ve Dvorech u Nymburka. Jsou přihlášeny tři týmy ze ZŠ TGM v Milovicích a dva týmy ze ZŠ TGM v Poděbradech. Pro vítěze kategorií „jednotlivci“ a „týmy“ jsou připraveny hodnotné ceny (pohár, repliky střeleckých odznaků, diplomy, věcné ceny...)...

 

Od dubna v Praze na výstavišti probíhá výstava o dobývání vesmíru Gateway to Space. Bylo navrženo za využití části dotace od Města Milovice (3000,- Kč) uspořádat výpravu na tuto výstavu pro školní děti. Po domluvě s ředitelkou pí. Flachsovou a  pí. uč. Královou ze ZŠ TGM v Milovicích bylo rozhodnuto se na tuto akci vydat dne 11. 5. (bude-li možné se na tento termín objednat u pořadatelů). Předseda vyjádřil své přání se této akce zúčastnit, rovněž bude osloven p. Pelčák, jestli by byl ochoten se zde s dětmi setkat a pohovořit o svých zážitcích z výcviku na kosmonauta...

 

Vedení 21. zTL bylo osloveno se žádostí o možnost zvýhodněného vstupu na letecký den pro členy odbočky, případně o možnost přístupu do VIP zóny, především pro dříve narozené kolegy. Ani v letošním roce však s největší pravděpodobností toto nebude možné...

 

Oproti tomu vyšli nám jako každým rokem vstříc pořadatelé Aviatické pouti v Par-dubicích. Jednak opět věnují volné vstupenky pro milovické školáky (budou využity při střelecké soutěži 21. 4.), jednak v letošním roce budou mít členové SLČR a Klubu SLČR na letecký den vstup zdarma. Bude umožněn po předložení průkazky SLČR na hlavní bráně...

 

O možnosti spolupráce jedná se též s pořadateli červnového Evropského festivalu aviatiky v Praze-Kbelích. P. Říha informoval přítomné, že kontaktoval jednoho z vedoucích této akce a tuto možnost s ním osobně prodiskutoval. Pořadatelé se nebrání žádné formě spolupráce. Naopak, velice uvítají přítomnost členů SLČR, a to jak bývalých letců a příslušníků pozemního zabezpečení, tak i ostatních členů – příznivců letectví, fotografů, leteckých novinářů, historiků atd.. Jsou příznivě nakloněni též návštěvě dětských výprav, které jako odbočka uspořádáme...

P. Říha dodal, že o této akci a o možnosti spolupráce uvědomil i ostatní odbočky a konkrétní osoby, z nichž prozatím kladně odpověděli p. Milota a p. Nohel...

 

Dále mohou členové odbočky navštívit tyto akce:

 

- 22. 4. – Ústí nad Labem, výstava Stíny paměti (do 2. 8.)

- 23. 4. – Dvory u Nymburka, Mrázkova střelecká liga, II. ročník, 2. Kolo

- 23. 4. – Ostrava, Setkání zakládajících členů severomoravských aeroklubů

- 25. 4. – Stará Boleslav, Westernové klání ve střelbě z křesadlových a perkusních zbraní

- 25.-26. 4. – Plzeň-Plasy, Den ve vzduchu s rádiem Kiss Proton

- 2.-3. 5. – Kopřivnice, Beskyd Model Show

- 17.-18. 5. – Starý Kolín, Pohár starých křesadel

- 19.-21. 5. – Brno, IDET 2015

- 23. 5. – Čáslav, Open Days 2015

- 31. 5. – Milovice, Den dětí

- 2. 6. – Praha, Výbor Odb30

- 6. 6. – Nymburk, XXV. Slet letadel

- 6.-7. 6. – Pardubice, Aviatická pouť Ing. Jana Kašpara

- 11.-13. 6. – Praha, European Festival of Aviation

- 13. 6. – Praha, Air Show Praha Kbely

27.-28. 6. – Roudnice nad Labem, Memorial Air Show 2015

 

Vzhledem k tomu, že při akcích a v různé dokumentaci bývá použito ze strany SLČR pro naši odbočku několikero různých označení, Výbor rozhodl nadále používat v oficiálním styku označení „Odbočka 30 „gen. Karla Mrázka, DFC, DSO“, Milovice, z.s.“ (ve zkrácené podobě „Odbočka 30 Milovice“). Tato informace bude zaslána písemně na PSL s požadavkem o její dodržování. Po změně Stanov a s ním spojeném přejmenování odbočky na „Letecký klub gen. Karla Mrázka, DFC, DSO, Milovice“, budou PSL a ostatní odbočky informovány ve stejném duchu...

 

P. Říha navrhl, aby knížka p. Klímka byla v případě potřeby použita jako cena do soutěží. Vzhledem k tomu, že by to však nebylo ekonomicky únosné, bylo rozhodnuto pouze nabídnout její pořízení prostřednictvím odbočky za zvýhodněnou cenu. Jako cena může být eventuálně použita jen v případě, že by odbočka pořádala soutěž s leteckou tematikou, například pro modeláře a podobně...

 

Dále informoval o možnosti prezentace odbočky na výstavě Regiony 2015, která byla nabídnuta Městským úřadem Milovice všem místním neziskovým organizacím. Letáčky v počtu 50ks byly předány pí. Olachové z Odboru pro kulturu a sport...

 

P. Křena zaslal svoje vyjádření ke katastrofě Il-28 v Milovicích v lednu 1965. Toto bylo již využito v předchozích příspěvcích na webu odbočky. Navíc přesné informace ohledně katastrofy neexistují a v UVA není k dispozici ani vyšetřovací spis. Jedná se proto jen o další možnou hypotézu, jak k oné nešťastné a tragické události došlo...

 

Příští schůze Výboru odbočky se koná 2. 6. od 10:00 opět v pražském hotelu Duo...

 

          11)   Jednotlivé body budou plněny v rozsahu a termínech, uvedených výše v textu, za plnění zodpovídají osoby uvedené jednotlivě u každého z bodů...

 

          12)  Přibližně v 11:45 hodin předseda p. Lenert poděkoval přítomným za účast
a oficiální část schůze ukončil
...