Zápis ze schůze Výboru...

29.05.2013 19:01

konané dne 29. května 2013 v 10:00 hod.

v Praze v Leteckém klubu hotelu Duo

 

Přítomní členové Výboru:

LENERT Antonín – předseda

KŘENA Josef – čestný předseda

BAŽANT Vlastimil – místopředseda

VLČKO Ján – revizor

ŘÍHA Josef – tajemník-hospodář, zapisovatel

 

Host:

BÍNA Miroslav

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola činnosti dle Zápisu z minulé schůze Výboru
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Zpráva revizora
 5. Informace z CV SLČR
 6. Příprava VH
 7. Dotace na rok 2013
 8. Výstava k 95. výročí SLČR
 9. Akce odbočky
 10.  Projekt Ikaros
 11. Různé, diskuse
 12. Závěr

 

 1.  Schůze Výboru Odbočky 30 byla zahájena v 10:00 hodin předsedou p. Lenertem. Vzhledem k přítomnosti všech členů (100%) byl Výbor uznán usnášeníschopným...

 

            Host p. Bína se dostavil v průběhu schůze a po projednání bodu, týkajícího se jeho osoby, zasedání opustil...

 

            P. Lenert přednesl návrh programu schůze, jenž byl přítomnými přijat...

 

2)        Prvním bodem jednání byla kontrola činnosti a plnění zápisu z výjezdního zasedání Výboru, konaného dne 21. 3. 2013. Bylo konstatováno, že uložené úkoly byly splněny či jsou plněny průběžně...

 

3)        P. Říha seznámil přítomné členy s finanční situací Odbočky za uplynulé období. V současné době na vkladní knížce je uloženo 18102,- Kč, hotovost v pokladně činí 725,- Kč...

 

            Ke dni konání schůze Výboru má členské příspěvky zaplacena většina členů odbočky, zbývají příspěvky jen od jednoho člena – byl informován. Odvod za všechny členy odbočky na Svaz letců ČR byl zaplacen hotově v řádném termínu...

 

4)       Revizor p. Vlčko neměl k vedení financí a práci hospodáře námitek...

 

5)       P. Lenert seznámil přítomné se situací ve Svazu letců a se závěry posledního CV dne 14. 5. 2013...

           Předsednictvo SLČR na doporučení svého právního zástupce vyčkává v kauze firmy MIDO na rozhodnutí Jihomoravského kraje. Penále bylo uhrazeno, byly zaslány dopisy požadující odpuštění zbytku dlužné částky. Kontrola, týkající se dalších požadavků a plateb nebyla prozatím dokončena. Komise vedená gen. Kubalou shromažďuje originály všech dokumentů, týkajících se kauzy MIDO, tyto budou posléze hromadně předány právníkům k řešení...

             K 95. výročí založení Svazu letců se bude konat konference v Brně, na Univerzitě obrany. Termín je určen na 20. 11. 2013 od 10:00 hodin. Konference by se měly zúčastnit výbory a revizní komise jednotlivých odboček a určení hosté. Do 11. 6. Mají jednotlivé odbočky předat p. Pelčákovi seznamy účastníků a požadavky na zajištění noclehu pro své členy. Členové odboček mají možnost vystoupit se svými příspěvky v diskuzi, přičemž každý z členů má pro své vystoupení určené tři minuty. Dopravu si zajišťuje každý sám, náklady na občerstvení budou řešeny formou konferenčního poplatku na osobu (odhad cca 150-200,- Kč na osobu)...

            Dle zprávy p. Bíny je rozpočet SLČR na rok 2013 vyrovnaný. V některých oblastech bylo nutné redukovat výdaje – zejména cestovné na domácí i zahraniční cesty, telefony...

             Všichni předsedové obdrželi k připomínkování koncept Jednacího řádu právní sekce SLČR. Právní sekce bude pracovní orgán bez rozhodovacího práva, jen s poradním hlasem...

 

 1. Valná hromada Odbočky 30 se sejde 12. června 2013 v 11:00 v Leteckém klubu hotelu Duo. Od 9:00 tamtéž bude se konat schůze Výboru...

 

            Pozvánky na VH byly rozeslány všem členům odbočky. Účast byla prozatím potvrzena 13 členy. Vzhledem k průběžné spolupráci s Odbočkou 26 „plk. Václava Jíchy, DFC, AFC“ Výbor schválil zaslat pozvánku na VH pánům Pelčákovi a Bínovi...

 

             Program VH byl navržen v této podobě:

             - Zahájení, uvítání hostů (p. Bažant)

             - Zpráva o činnosti odbočky za období od minulé VH, plány na další období (p. Lenert)

             - Zpráva o hospodaření odbočky, zpráva revizora (p. Říha, p. Vlčko)

             - Představení a uvítání nových členů (p. Říha)

             - Předání odměn (p. Lenert, p. Říha)

             - Připomenutí patrona odbočky gen. Karla Mrázka (p. Křena)

             - Diskuse (p. Bažant)

 

             Drobné občerstvení v odpovídajícím množství zajistí p. Říha...

 

 1. Žádost o poskytnutí dotace ve výši 70000,- Kč na rok 2013 byla podána na Městský úřad Milovice v řádném termínu. Rada města schválila na svém zasedání pro tento rok poskytnutí dotace ve výši 4000,- Kč. Výbor byl informován vedoucí Odboru kultura a školství MěÚ Milovice, aby se předseda či jím oprávněný zástupce dle svých možností dostavil k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace...

 

             Vzhledem na výši poskytnuté částky bylo nutné odvolat některé plánované akce, na jejichž pokrytí měla být požadovaná dotace určena. Jedná se zejména o prezentaci společnosti Czech Spitfire Club v rámci akce Rozloučení s prázdninami, neboť větší část dotace měla připadnout na dopravu makety letounu Spitfire Mk.IX a kompletní služby související s prezentací klubu...

             Aby nebylo třeba odvolat i výstavu k 95. výročí založení Svazu letců ČR, plánovanou v Milovicích na polovinu září 2013, navrhl p. Bína, že zajistí dopravu výstavních panelů z Brna do Milovic a zpět vlastním vozem. Viz. bod 8 tohoto zápisu...

 

8)          V rámci oslav 95. výročí vzniku SLČR se odbočka rozhodla uspořádat výstavu v atriu budovy MěÚ Milovice. Na dubnovém PS bylo odsouhlaseno zapůjčení výstavních panelů, s podmínkou, že si odbočka zajistí jejich dopravu z Brna do Milovic a zpět. Jak již bylo zmíněno v předchozím bodě, byla na pokrytí nákladů na dopravu určena část z dotace, o níž odbočka požádala Město Milovice. Vzhledem k zamítnutí žádosti v dané podobě (viz. bod 7) bylo rozhodnuto zajistit náhradní řešení, aby nemusela být výstava odvolána...

             Při osobním jednání p. Lenerta s p. Rampulou bylo navrženo, že by bylo s gen. Štefkou projednáno využití vozu AČR k přepravě v rámci cvičné jízdy, zabalení a naložení by zajistil p. Lenert a p. Rampula. Tato varianta však nakonec nebyla projednána, neboť se p. Štefka nedostavil...

             P. Bína nezávisle na tomto navrhl, že přepravu zajistí vlastním vozem, za úhradu pohonných hmot dle průměrné spotřeby vozu. Výbor se v krátké rozpravě rozhodl pro tuto variantu, s tím, že na pokrytí úhrady bude využita část dotace na rok 2013 a zbytek bude doplacen z účtu odbočky...

             Termín výstavy byl určen na polovinu září 2013...

 

9)         V dalším bodě byli členové Výboru informováni o akcích, jichž se odbočka zúčastnila od minulé schůze...

 

              P. Lenert doplnil svůj příspěvek o účasti na výstavě IDET v Brně, o níž krátce pohovořil již v průběhu schůze...

 

              25. května se v Čáslavi na 21. zTL konal tradiční Den otevřených dveří a s ním spojený letecký den. P. Říha se díky p. Klackovi a p. Handlíkovi z mladoboleslavské Nadace Letoun Metoděje Vlacha aktivně zúčastnil jako oficiální fotograf tohoto sdružení. Vzhledem k tomu, že Svaz letců obdržel pro své potřeby jen dvě vstupenky do VIP zóny, nebylo možné členům odbočky tuto možnost zajistit. Odkaz na webovou fotogalerii, uložený na webových stránkách odbočky, obdrželi e-mailem všichni členové, kteří mají přístup na internet...

               V rámci této akce navštívil p. Říha v Ronově nad Doubravou velmi krátce kolegu a člena odbočky plk. Josefa Kloboučníka, předal nové číslo Zpravodaje a pozdravy od členů Výboru, zárověň popřál mnoho štěstí a zdraví...

 

               V tentýž den konalo se v Kyjově setkání absolventů vojenské akademie po 46 letech, drakařů, motorářů a vývojářů, o den později pak Dětský den na letišti Brno-Tuřany. O obou akcích krátce pohovořil p. Lenert, jenž se jich aktivně zúčastnil...

 

               P. Vlčko poreferoval o dalších kolech střeleb ve Dvorech u Nymburka, jichž se naši členové pravidelně účastní. Přičemž byla projednána účast střeleckého týmu odbočky (Vlčko, Křena, Vaněček) na letošním Memoriálu Karla Mrázka v Jenišovicích. Výbor se dohodl, že střelecké družstvo se soutěže zúčastní, startovné a cestovné bude proplaceno z účtu odbočky...

 

               O víkendu 1. a 2. června se v Pardubicích koná další ročník Aviatické pouti Ing. Jana Kašpara. Naši členové se opět aktivně zapojí do organizace této akce jako členové oficiálního fototýmu a jako vystupující...

               Zároveň je přichystán drobný program pro 6 žáků Základní školy TGM v Milovicích, kteří byli na besedě s plk. Pelčákem dne 2. 4. 2013 vylosováni a od Sdružení Aviatické pouti obdrželi volné vstupenky pro sebe a jednoho z rodičů...

               I v letošním roce organizátoři poskytli několik volných vstupenek pro členy naší odbočky. Tyto byly zájemcům zaslány poštou či předány osobně...

 

               Ve spolupráci s Odbočkou 26 „plk. Václava Jíchy, DFC, AFC“ pořádá naše odbočka výlet do Vojenského leteckého muzea v Praze-Kbelích pro žáky 2. ročníků ZŠ TGM Milovice a pro členy projektu Ikaros. Děti se mimo jiné setkají i s plk. Pelčákem, jenž pohovoří o československém kosmickém programu a o letu Sojuzu 28 do vesmíru. Výlet se uskuteční dne 6. června 2013...

               Po skončení návštěvy muzea vydají se členové projektu Ikaros a žáci jedné ze tří 2. tříd na základnu, jež s muzeem sousedí. Zde se pro tyto děti uskuteční exkurze na 24. zDL, dohodnutá naší odbočkou s velitelem základny...

 

               Na 19. červen přichystala odbočka pro děti z projektu Ikaros exkurzi na pracovišti Řízení letového provozu ČR v Jenči u Prahy...

 

               Jedním z plánů, který bychom rádi uskutečnili do konce školního roku, je malý pietní akt u pomníčku posádky Il-28, která zahynula při katastrofě v lednu 1965 v Milovicích. V rámci této akce měli bychom se setkat s manželkou a dcerou pilota letounu kpt. Ambrose...

 

              Termín další schůze Výboru odbočky byl určen na 12. května v 9:00 v hotelu Duo v Praze. Od 11:00 koná se tamtéž Valná hromada odbočky...

 

 1.   P. Říha informoval přítomné, že 8. dubna 2013 zahájila odbočka v rámci spolupráce se ZŠ TGM Milovice projekt Ikaros. Jedná se o dlouhodobý vědecko-studijní projekt, jehož úkolem je přiblížit školní mládeži historii československého a českého letectva formou vědecké práce. Je snaha vést zájemce, žáky 5.-8. ročníků, aby se sami naučili získávat informace o dané tematice a následně je využívat a prezentovat...

               Byl vytvořen přibližně 15-20-tičlenný tým pod vedením pí. uč. Tomášové a p. Říhy, jenž spolu s dětmi pracuje na tématu „Křídla pro Milovice – Historie a budoucnost československého letectva a letiště Milovice-Mladá“. V rámci projektu jsou organizovány různé akce – besedy, exkurze, návštěvy a podobně – jichž se členové projektu účastní...

              V současné době se projekt zatím rozjíždí, pomaleji, než bylo očekáváno, vše vyžaduje větší pozornost a pomoc ze strany dospělých. Jen tak lze děti naučit postupům, jež mohou posléze využít...

              Plánované akce, jichž se děti z projektu Ikaros zúčastní, byly zmíněny výše v bodě 9...

 

11)          V dubnu uspořádala Odbočka 30 ve spolupráci s Odbočkou 26 besedu pro žáky Základní školy TGM v Milovicích, na níž vystoupil jako host plk. Ing. Oldřich Pelčák. Besedy se zúčastnilo téměř 300 dětí. Bylo vylosováno šest výherců volných vstupenek na Aviatickou pouť Ing. Jana Kašpara, věnovaných Sdružením Aviatické pouti...

               Výbor konstatoval, že Odbočka 30 bude i nadále s Odbočkou 26 spolupracovat...

 

               Předseda Odbočky 26 zaslal výboru naší odbočky pozvánku na Valnou hromadu, konající se v dubnu na Albertově, v budově ČVUT. Vzhledem k tomu, že se nikdo z našich členů nemohl této VH zúčastnit, zaslal výbor Odbočky 30 p. Pelčákovi pozdravný dopis s prosbou, aby tento byl během VH přečten. Reakce kolegů z Odbočky 26 není známa...

 

               P. Říha předložil několik návrhů na výrobu upomínkových předmětů s logem Odbočky 30, využitelných v budoucnu pro vlastní členy nebo například při práci s dětmi. Bylo rozhodnuto případnou výrobu konzultovat s členem odbočky p. Klímkem...

 

               Nové číslo Bulletinu (č. 35) bude vydáno po červnové Valné hromadě odbočky. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o prázdninový výtisk, bude tento vytvořen v rozšířené verzi o 12 stranách...

 

               P. Lenert požádal členy Výboru, aby veškerou korespondenci adresovali nikoliv na jeho jméno ale na Odbočku 30...

 

               Dále navrhl udělit p. Říhovi Čestnou medaili Odbočky 30 za dosavadní činnost a reprezentaci. P. Křena byl pověřen zajistit tuto medaili, aby bylo možné ji předat v rámci Valné hromady...

 

               P. Křena požádal vedení města Lysá nad Labem o opravu zašlých nápisů na pamětní desce příslušníkům letectva a armády, umístěné na sídlišti v Okružní ulici. Zastupitelé slíbili tuto opravu zajistit, bude-li možno, do 26. června...

 

               Členové Výboru poblahopřáli místopředsedovi odbočky p. Bažantovi k 83. narozeninám, které oslaví 1. června 2013...

 

                P. Vlčko informoval přítomné o střelbách ve Dvorech, které se konaly 28. května. Prvních pět míst obsadili členové odbočky v tomto pořadí: Vlčko, Křena, Vaněček, Říha, Kučera. Zároveň p. Křena nastínil problematiku dopravy. V následné debatě se Výbor usnesl, že vedoucímu družstva bude vyplacena předem částka dostačující na úhradu startovného a cestovného, doprava bude řešena dle aktuální situace a účasti...

 

               P. Říha požádal Výbor, aby odbočka přispěla částkou 1500,- Kč z dotace na rok 2013 na dopravu dětí ze ZŠ TGM Milovice na akce pořádané naší odbočkou. Výbor poskytnutí tohoto příspěvku schválil...

 

12)         Přibližně ve 13:00 hodin předseda p. Lenert schůzi Výboru Odbočky 30 "gen. Karla Mrázka, DFC, DSO" ukončil...

 

Ke stažení zde...