Zápis ze schůze Výboru...

28.11.2012 22:31

konané dne 28. listopadu 2012 v 10:00 hod.

v Praze v Leteckém klubu hotelu Duo

 

 

Přítomní členové Výboru:

pplk. Ing. LENERT Antonín – předseda

plk. Ing. KŘENA Josef – čestný předseda

plk. Ing. BAŽANT Vlastimil – místopředseda

plk. Ing. VLČKO Ján – revizor

ŘÍHA Josef – tajemník-hospodář, zapisovatel

 

Hosté:

SUCHÝ Antonín

POUR Jiří

HAJN Michal

 

 

Program:

 1. Zahájení, program schůze
 2. Kontrola plnění usnesení Valné hromady
 3. Finanční situace Odbočky
 4. Revizní zpráva
 5. Stav a situace v SLČR
 6. Prohlášení Odbočky
 7. Plán akcí na rok 2013
 8. Pochvalné uznání
 9. Bulletin, novoročenky
 10. Oslovení starostů Nymburka a Milovic
 11. Různé
 12. Ukončení

 

 

1)         Schůze Výboru Odbočky 30 byla zahájena v 10:00 hodin předsedou Odbočky p. Lenertem. Vzhledem k přítomnosti všech členů (100%) byl Výbor uznán usnášeníschopným...

            Zároveň byli přivítáni dorazivší hosté – p. Suchý a p. Pour. V průběhu schůze následně přišel i p. Hajn...

            P. Lenert přednesl návrh programu schůze, jenž byl přítomnými přijat...

 

2)        Prvním bodem jednání byla kontrola činnosti Výboru a plnění usnesení Valné hromady, konané dne 3. 10. 2012. Bylo konstatováno, že uložené úkoly byly splněny či jsou plněny průběžně...

 

           Předseda p. Lenert nařídil, že zápisy ze schůzí výboru budou i nadále sestavovány podrobně, aby byly všechny projednané záležitosti a závěry jasně doloženy a nemohlo být o nich v budoucnu jakkoliv spekulováno...

            Vzhledem k registraci odbočky na MV a přidělení IČO je naše odbočka samostatným právním i ekonomickým subjektem, proto bude nadále oficiálně vystupovat pod ministerstvem schváleným oficiálním názvem Odbočka 30 „gen. Karla Mrázka, DFC, DSO“ Svazu letců České republiky, jenž bude používán a dodržován i ve veškeré písemné dokumentaci a korespondenci...

 

3)        P. Říha seznámil přítomné členy Výboru s finanční situací Odbočky. Informoval, že od poslední schůze došlo pouze k nákupu diářů pro členy Výboru...

 

            P. Křena požádal o proplacení mimořádných výdajů, spojených s cestou do Nového Města na Moravě a zpět k členovi odbočky P. Horákovi (dále viz. bod 13) Ostatní). Tyto doložil jízdenkou s uvedenou cenou 99,- Kč. Výbor proplacení odsouhlasil, hospodář následně částku oproti dokladu proplatil...

 

            V současné době je tudíž na vkladní knížce uloženo 2100,- Kč, hotovost v pokladně pak činí po započtení všech příjmů a výdajů 355,- Kč...

 

            Byly prověřeny údaje v pokladní knize a porovnány s příjmovými a výdejovými doklady. Správnost údajů a provedení kontroly stvrdil předseda svým podpisem...

 

            P. Lenert dále seznámil přítomné s nařízením SL, dle něhož není jednotlivým odbočkám dovoleno ukládat finanční hotovost na vkladní knížku. Informoval, že p. Bína přislíbil vypracovat podrobnou metodiku nakládání s finančními prostředky. Výbor se rozhodl do konce roku stávající postup zachovat a dále tento problém řešit až po seznámení se s metodickou příručkou...

 

 1. Revizor p. Vlčko se rámcově vrátil k mimořádné revizi účetnictví, jež byla na příkaz předsedy provedena k 10. březnu tohoto roku. Navrhl, aby revize účetnictví za rok 2012 byla provedena v průběhu ledna příštího roku, tedy po provedení účetní uzávěrky. Hospodář p. Říha připraví veškerou dokumentaci, doklady a pokladnu ke kontrole a v dohodnutém termínu toto předá revizorovi...

 

 1. P. Lenert seznámil přítomné se situací ve Svazu letců a se závěry posledního CV. Zaměřil se zejména na vyřešení dlouhotrvajícího problému s dotacemi z MF a JmK. Informoval, že dlužná částka za nesprávně použité prostředky na dotace a penále byly Svazu letců z větší části prominuty. Nicméně stále zůstává dluh zhruba 650 000,- Kč a případné penále, které jsou dosud nevyřešeny...

            Informoval, že a jakým způsobem má vedení SL za úkol vyřešit stále trvající konflikt mezi SL a p. Vodákem (fa MIDO). Nejedná se však o problém Odbočky 30, neboť tato je oficiálně registrovaným právně i ekonomicky samostatným subjektem...

 

             Z pohledu naší odbočky je momentálně podstatný termín konání Sjezdu SLČR. Tento byl přesunut na únor a později, právě z důvodů nevyřešeného konfliktu. Současné dění v SLČR bere Výbor odbočky na vědomí, předseda jej bude nadále informovat o závěrech a usneseních, přijatých na CV. Odbočka 30 pokračuje nadále ve své činnosti dle svého schváleného programu...

 

            P. Lenert dále seznámil přítomné se svým postojem k aktivitám p. Stuchlíka, s nimiž se členové Výboru mohli seznámit v elektronické podobě. Navrhl vzít zmíněné materiály na vědomí bez zaujetí konkrétního stanoviska, neboť se jedná o konflikt mimo naši odbočku. Výbor tento návrh přijal...

 

 1. Na popud člena odbočky p. Suchého byl projednán návrh na sestavení rezoluce k současné situaci v České republice. Měla by být protestem proti pokračování politiky současné vlády, proti ekonomické situaci, zdravotním a důchodovým reformám, nedokonalým a trestuhodně nedotaženým zákonům, korupci a podobně...

            P. Lenert informoval přítomné, že podal za svoji osobu trestná oznámení na nejvyšší vládní činitele. Bylo konstatováno, že je nutné promyslet, jakým způsobem se k dané věci postavit. Jestli podat toto prohlášení každý sám za sebe, nebo za odbočku, případně jestli vyburcovat i ostatní odbočky a Svaz letců...

             K navržené rezoluci promluvil i p. Suchý, jenž objasnil své důvody, které ho k tomuto návrhu vedly. Zmínil i přetrvávající stav ve Svazu letců, který se doposud nijak nevypořádal s událostmi po roce 1968, normalizačními čistkami a nedotáhl do konce rehabilitace svých členů. Poznamenal, že jistou vinu na stávající situaci nese i Konfederace politických vězňů, jež nerozlišovala mezi vojáky vyhozenými po roce 1968 z armády, perzekuovanými na vlastní osobě i na rodinných příslušnících, a vojáky, kteří se na těchto křivdách skutečně podíleli. Zdůraznil, že je v tomto třeba stále vyvíjet důraznou aktivitu, informovat sdělovací prostředky, vládu, ministerstva, podobně, jako koná Vojenské sdružení rehabilitovaných...

             Výbor se rozhodl sestavit rezoluci, ve které by bylo jasně uvedeno následující:

- Svaz letců odmítá spolupráci a rozhodně se distancuje od aktivit plk. Kříže a Asociace Vojáci Společně...

- Odbočka 30 „gen. Karla Mrázka, DFC, DSO“ SLČR vyzývá Svaz letců, aby do svého programu zařadil otázku sociálních jistot bývalých příslušníků letectva a ozbrojených sil, s ohledem na současnou situaci v ČR...

- Odbočka 30 „gen. Karla Mrázka, DFC, DSO“ SLČR se obrací cestou Svazu letců ČR na Ministerstvo obrany ČR se žádostí o informaci, kolik bývalých příslušníků letectva, zařazených do akce Norbert, pobírá starobní důchod dle § 4 zák. č. 198/93 Sb. O protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu, schváleného parlamentem ČR dne 9. 7. 1993...

 

             Rezoluce bude rozeslána všem členům odbočky (poštou či elektronicky), aby k ní vyjádřili svůj názor, posléze bude předána Předsednictvu Svazu letců...

 

 1.  Byl projednán předběžný plán akcí odbočky na rok 2013 a termíny schůzí Výboru. Tyto byly prozatím dohodnuty následovně (s tím, že mohou být operativně upřesněny...):

                     6. 2. – schůze Výboru odbočky, Praha, hotel Duo, 10:00

                    21. 3. – Výjezdní zasedání odbočky, Stará Lysá, 11:00

                    15. 5. – schůze Výboru odbočky, Praha, hotel Duo, 10:00

                    12. 6. – schůze Výboru odbočky, Praha, hotel Duo, 9:00 (+VH od 11:00)

                    18. 9. – schůze Výboru odbočky, Praha, hotel Duo, 10:00

                    27.11. – schůze Výboru odbočky, Praha, hotel Duo, 10:00

 

              Dále se členové odbočky budou dle svých možností účastnit ostatních aktuálních akcí ve svém okolí, (Aviatická pouť Ing. Kašpara v Pardubicích, Dobový letecký den v Mladé Boleslavi, Den pro rodinu v Brně-Tuřanech, memoriál gen. Mrázka v Jenišovicích, IDET v Brně apod.), stejně jako tomu bylo v tomto roce...

              Rámcový plán akcí odbočky bude zpracován a zaslán p. Bínovi...

 

 1.  Výbor odbočky ke dni 28. 11. 2012 udělil Pochvalné uznání panu Michalu Hajnovi, za dlouholetou obětavou péči o válečné veterány a vojenské důchodce československé a české armády. Pan Hajn, dlouholetý člen Svazu letců (č. leg. 1682) a člen Odbočky 30, ač sám v invalidním důchodu, v rámci svých možností jmenovaným nezištně pomáhá, navštěvuje je v místě bydliště, v nemocnici či v domovech pro seniory, udržuje s nimi stálý kontakt, čímž velmi přispívá ke zkvalitnění jejich života, bez jakýchkoliv požadavků a nároků ve vlastní prospěch.

             Předseda p. Lenert slavnostně jmenovanému Pochvalné uznání i s písemným odůvodněním předal a před všemi přítomnými mu jménem svým i jménem odbočky poděkoval a pogratuloval...

 

 1.  Dalším bodem programu bylo vydání nového čísla Bulletinu (č. 33). P. Říha přislíbil toto přichystat v nejbližším možném termínu a svolat redakční radu, aby mohl být bulletin rozeslán spolu s novoročenkou. Zároveň bude členům odbočky zaslán návrh výše zmíněné rezoluce (viz. bod 6 tohoto zápisu) s žádostí o vyjádření...

             Na konci roku bude zpracována ročenka z příspěvků, které nebyly v bulletinu uveřejněny. Tato bude rozeslána členům odbočky pravděpodobně spolu s novým číslem Zpravodaje...

 

 1.  Na podnět p. Křeny a na základě besedy z 21. srpna tohoto roku přichystal

p. Říha dopisy starostům Nymburka a Milovic, se žádostí o podporu činnosti odbočky formou finančního daru. Případná částka by byla následně využita například na úhradu cestovních nákladů na některé akce, případně na proplacení mimořádných cestovních výdajů...

             Předseda seznámil přítomné s jejich obsahem a oba dopisy podepsal. Výbor zaslání dopisů odsouhlasil...

 

 1.  V závěrečné diskusi nejprve pohovořil p. Říha o návštěvě žáků 5. ročníků milovické základní školy ve Vojenském leteckém muzeu v Praze-Kbelích a o setkání s plk. Pelčákem dne 24. 10.. Tato akce byla uspořádána ve spolupráci s Odbočkou 26 „plk. Václava Jíchy, DFC, AFC“. Členové výboru byli podrobně seznámeni s průběhem akce, načež p. Říha spolu s p. Lenertem poděkovali Ing. Pourovi za významnou pomoc a navrhli jmenovanému členství v Odbočce 30...

             P. Pour tento návrh přijal, s tím, že veškeré formality budou vyřízeny k 1. lednu 2013. Zároveň se vyjádřil ke zmíněné akci a poděkoval za možnost se jí aktivně zúčastnit...

             Dále p. Říha informoval o žádosti ZŠ TGM Milovice uspořádat besedu s plk. Pelčákem přímo na půdě školy, aby byla zajištěna účast mnohem většího počtu dětí. Plk. Pelčák tuto nabídku přijal, nicméně z osobních a pracovních důvodů navrhl akci uskutečnit až na jaře 2013. S ohledem na oslavy 35. výročí letu 1. československého kosmonauta do vesmíru (2. 3. 2013) se tento termín jeví jako mnohem výhodnější. P. Říha očekává též vyjádření plk. Remka, jehož v souvislosti s plánovanou besedou též oslovil...

             P. Suchý následně konstatoval, že by bylo dobré oslovit i ostatní školy, a to nejen v Milovicích a blízkém okolí. Navrhl, že osloví ZŠ ve svém bydlišti, zda by o takovouto akci měla zájem...

 

             P. Lenert seznámil ostatní s aktuální nabídkou nakladatelství JAKAB. Je možné si zakoupit knihu věnovanou letounu MiG-17. Pro členy SLČR byla cena stanovena na 575,- Kč (běžná cena na pultech knihkupectví je 769,- Kč!). Mělo by se jednat na delší dobu o poslední publikaci, minimálně dokud nebudou rozprodány zásoby starších titulů. Tyto lze nyní zakoupit již za snížené ceny, k nalezení budou i na internetu...

              Informoval též o dokumentárním seriálu „Dejte nám křídla“ na ČT2, na nějž byl upozorněn p. Pelčákem. Vzhledem ke kvalitnímu zpracování p. Lenert p. Pelčákovi navrhl, aby bylo zahájeno jednání s představiteli ČT o vydání tohoto dokumentárního seriálu na DVD pod patronací SLČR...

 

             Dále oznámil, že nejmladší člen Odbočky 30, Matěj Říha, vybojoval 3. místo na Mistrovství České republiky v Taekwon-Do ITF, konaném v Nymburce dne 9. 11., čímž také přispěl k dobré reprezentaci naší odbočky...

 

             P. Bažant informoval členy Výboru o nutnosti opravy Stanov SLČR. A to zejména z důvodu registrace některých odboček na MV a tudíž změně jejich statusu na ekonomicky a právně samostatný subjekt, což v současných i navržených nových stanovách SLČR není zohledněno. Prohlásil, že je též nutné zapracovat do Stanov konkrétní změny týkající se členství sportovních letců v SLČR. Toto však již bylo, dle informace p. Lenerta, do Stanov zaneseno...

             Další bod, který by měl být projednán na Sjezdu SLČR, je zveřejnění smlouvy s MIDO a veškerých jejích dodatků, plus zveřejnění osobní zodpovědnosti konkrétních osob za současný stav...

             Kandidáti na členství v Předsednictvu SLČR by měli předložit čestné prohlášení o tom, že nebyli aktivními spolupracovníky StB, aby bylo zabráněno případnému vydírání či ovlivňování v rozhodování...

 

             P. Křena navrhl upravit postup při kontrole hospodaření a schvalování příjmů a výdajů tak, že by předseda nebo jím pověřená osoba ztvrzovali správnost údajů podpisem na doloženém paragonu. Návrh byl přijat a kontrola za poslední období provedena již tímto způsobem...

 

             Dále p. Křena informoval o návštěvě u člena odbočky p. Horáka v Novém Městě na Moravě, uskutečněné 13. 11. za účelem předání Výborem udělané Čestné medaile Odbočky 30. Pořízené fotografie budou archivovány v kronice odbočky...

 

Přibližně ve 12:30 hodin předseda p. Lenert poděkoval přítomným za účast, popřál vše nejlepší do nového roku a schůzi Výboru Odbočky 30 "gen. Karla Mrázka, DFC, DSO" Svazu letců ČR ukončil...

 

Zápis ke stažení zde...