Zápis ze schůze Výboru...

21.09.2011 01:48
... konané dne 21. září 2011 v 10:30 hod. v Praze v Leteckém klubu hotelu Duo...

©Pytlák
 
Přítomní členové Výboru:
JAREŠ Karel – předseda
KŘENA Josef – čestný předseda
BAŽANT Vlastimil – místopředseda
VLČKO Ján – revizor
ADÁMEK Jan – hospodář
LENERT Antonín – člen
ŘÍHA Josef – historik, zapisovatel

Host:
URBÁŠEK Vítězslav – host

Program:
1) Zahájení
2) Termín příští schůze Výboru
3) Zpráva ze schůze Celostátního výboru SLČR
4) Komisionální otevření skříňky s věcmi Obdočky 30
5) Zpráva o hospodaření Odbočky 30
6) Pozvánka na střeleckou soutěž
7) Představení Bulletinu č. 27
8) Ostatní + diskuse
9) Ukončení

1) Z důvodu pozdního zpřístupnění Leteckého klubu předseda Odbočky 30 zahájil schůzi Výboru v 10:30 hodin. Zároveň poděkoval přítomným za účast a požádal všechny o konstruktivní jednání bez sporů a invektiv...
Čestný předseda odbočky p. Křena upozornil na fakt, že účast zástupce předsednictva SLČR na schůzi Výboru odbočky není dle Stanov nutná. Bylo navrženo hlasování o tom, může-li být zástupce předsednictva p. Urbášek přítomen či nikoliv. V následném hlasování byla účast p. Urbáška odsouhlasena 71% většinou přítomných hlasů...
(pro: 5 proti: 1 zdržel se: 1)

2) Příští schůze Výboru odbočky 30 se po dohodě zúčastněných uskuteční ve středu 16. 11. 2011 opět v Leteckém klubu hotelu Duo v Praze. Začátek schůze bude v 10:00 hodin...
Předseda odbočky zároveň konstatoval, že není žádoucí termíny schůzí domlouvat na období letních prázdnin, kdy je účast členů vzhledem k dovoleným značně omezena...

3) Předseda p. Jareš informoval ostatní o konání schůze Celostátního výboru Svazu letců v Brně na Univerzitě obrany státu. Seznámil účastníky s programem jednání (příprava nových stanov a organizačního řádu, hospodaření, příprava dalšího sjezdu atd.) a dodal, že návrh stanov a organizačního řádu musí ještě prostudovat. Konkrétně s nimi ostatní seznámí na příští schůzi Výboru...
Zároveň se dotkl problému účasti členů odbočky nejen na zasedáních CV ale i na ostatních akcích, zejména s ohledem na jejich právo vystupovat jménem Odbočky 30. Konkrétně byla zmiňována účast p. Adámka a některé jeho konkrétní iniciativy. Bylo konstatováno, že není možné zakázat jednotlivým členům účast na akcích SLČR a podobně. Nicméně s tou podmínkou, že se tito zúčastní toliko sami za svoji osobu. Bez pověření Výboru Odbočky 30 nejsou tito oprávněni jednat jejím jménem...
Je nutné zpracovat práva a povinnosti konkrétních členů Výboru. Tohoto úkolu ujal se p. Jareš...

4) V souvislosti s předchozím bodem bylo projednáno komisionální otevření skříňky s majetkem Odbočky 30, ke kterému bylo přistoupeno členy předsednictva (p. Bíma, p. Mihule, p. Pelčák) a p. Adámkem bez předchozího projednání s Výborem Odbočky...
Po velmi bouřlivé debatě byl vysloven hrubý nesouhlas s tímto jednáním, přičemž bylo požadováno, aby p. Adámek a za předsednictvo p. Urbášek podali k tomuto incidentu vysvětlení. Obě strany konfliktu vyjádřily k tomuto svůj názor, jednotliví členové se též vyjádřili. Je jisté, že se členové Výboru v tomto ohledu názorově liší, byť je jasné, že podobný postup je, bez ohledu na obsah dané skříňky, v rozporu s principy slušného chování. Tedy se Výbor ani nedobral nějakého konkrétního řešení. Pan Urbášek byl nicméně požádán o předání vypracovaného zápisu o komisionálním otevření skříňky, aby mohl být tento zanesen do dokumentace...

5) Pan Adámek následně přednesl zprávu o hospodaření odbočky. Konstatoval, že stav financí v pokladně je velmi neuspokojivý (113,- Kč na spořitelní knížce, 29,- Kč v hotovosti na pokladně), zejména díky tomu, že veškerá komunikace s členy odbočky probíhá poštovním stykem. Též dodal, že velkou část peněz odčerpávají náhrady cestovného, které jsou proplácené v případě účasti vzdálenějším členům...
Jako řešení tohoto problému bylo tudíž navrženo a následně jednohlasně odsouhlaseno navýšení členských příspěvků. Roční příspěvky jednotlivých členů budou navýšeny s účinností ke dni 1. 1. 2012 takto:
300,- Kč  – pro členy, kteří mají zájem o zasílání Zpravodaje SLČR
200,- Kč  – pro ostatní
Bylo dohodnuto, že Výbor odešle na sekretariát Svazu Letců ČR žádost o snížení výše odvodů za jednotlivé členy. Zároveň požádá o možnost zasílání Zpravodajů sekretariátem přímo daným adresátům, neboť je pravděpodobné, že pro sekretariát je úhrada poštovného určitým způsobem paušalizována. Pro Odbočku 30 by toto znamenalo značnou finanční úsporu...
Na základě návrhu pánů Lenerta a Vlčka bylo projednáno zrušení proplácení jízdného vzdálenějším členům odbočky. Žádný z účastníků se v tomto ohledu nevyslovil proti. Bylo však dohodnuto, že konkrétní rozhodnutí v této věci bude přesunuto na začátek příštího roku...

V souvislosti se zprávou o hospodaření byla znovu projednána i kauza existujících dvou identických razítek Odbočky 30. Konkrétně jednoho v držení hospodáře p. Adámka a druhého v držení čestného předsedy p. Křeny. Byl vysloven názor, že by mělo existovat pouze jedno razítko, které by měl u sebe předseda odbočky. Čímž by byla zaručena vzájemná kontrola mezi předsedou a hospodářem. Během další bouřlivé debaty bylo zároveň konstatováno, že je sice možné, aby byla razítka dvě, případně i více. V takovém případě však musí být jasně a zřetelně rozlišeno (nejlépe číslem), kdo je držitelem toho daného razítka. V souvislosti s tím musejí být upřesněny a striktně dodržovány pravomoci jednotlivých držitelů razítek, čímž se do budoucna zamezí jejich možnému neoprávněnému použití...

6) Členové Výboru byli informováni o tom, že Odbočka 30 obdržela pozvánku na střeleckou soutěž Memoriál gen. Karla Mrázka. Tato se uskuteční ve čtvrtek 22. 9. 2011 na střelnici v Jenišovicích. Vzhledem k dosavadním úspěchům reprezentantů Odbočky 30 (p. Křena, p. Svoboda, p. Vlčko) by bylo dobré se této soutěže opět zúčastnit, neboť je velká šance opět obhájit minulá vítězství...
Velkým problémem je však nedostatek financí v pokladně odbočky a tím pádem i nemožnost proplatit účastníkům dopravu a startovné (což činí 320,- Kč a 360,- Kč). Je tudíž nutné, aby si účastníci soutěže vše proplatili sami...
Pan Lenert a pan Bažant věnovali jako sponzorský dar každý po 200,- Kč s tím, aby tyto peníze byly použity právě na úhradu startovného a případný zbytek uložen v pokladně odbočky. Doprava bude dle zprávy p. Vlčka uhrazena z fondu KVD Nymburk...
Další sponzorský dar 5oo,- Kč poskytl nám člen KVD Nymburk (předal předseda hospodáři…)

7) Dalším bodem programu bylo představení nového Bulletinu č. 27. P. Říha zúčastněné seznámil s jeho obsahem (novinky, plánované akce, krátké reportáže z uskutečněných akcí, vzpomínka na Karla Kuttelwaschera, poznámky a další) a novou grafickou úpravou. Zároveň oznámil, že nové číslo je připravené pro tisk a předal dva výtisky p. Bažantovi...
V souvislosti s nutností rozeslat Bulletin ostatním členům odbočky požádal ostatní zúčastněné o konzultaci ohledně aktualizovaného seznamu členů. Zejména co se týče kontaktních adres, telefonů, e-mailových adres a podobně. To vše též proto, že seznam členů odbočky, uveřejněný na webových stránkách Svazu letců ČR, je již delší dobu neaktuální. Seznam byl konzultován veřejně se seznamem hospodáře p. Adámka...
P. Říha závěrem své zprávy informoval přítomné, že má v úmyslu aktualizovaný seznam odeslat správci webových stránek SLČR a požádat jej opravu. P. Urbášek zároveň požádal za sekretariát SLČR o zaslání kontaktní e-mailové adresy Odbočky 30 a adresy webových stránek, aby i toto mohlo být uvedeno na webu SLČR. Též informoval, že na webových stránkách SLČR jsou k nalezení informace o akcích plánovaných přímo Svazem letců, případně ostatními odbočkami SLČR...

8) V závěrečné diskuzi poskytl p. Lenert k nahlédnutí a následně k zařazení do kroniky Odbočky 30 fotografie z minulé schůze Výboru. Též poskytl fotografie ze slavnostního setkání u příležitosti otevření památníku padlých letců v Příboře dne 6. 5. 2011...
Dále poskytl k nahlédnutí pamětní list a hodinky, které mu byly uděleny u příležitosti ukončení členství v Aeroklubu Zábřeh...
Informoval ostatní o výstavě velkorozměrových modelů letadel v Brně, pořádané firmou Hlubna...
Jako další bod svého vystoupení oznámil, že je připraven k vydání 2. díl knihy o letounu Suchoj Su-7 (nakladatelství Jakab). Cena pro členy SLČR je stanovena na 471,- Kč, běžná cena na pultech bude 699,- Kč...
Závěrem informoval o slavnostním setkání u památníku letců v Přerově, za účasti vysokých představitelů Letectva AČR...

Výbor Odbočky 30 obdržel pohled z Nového Města na Moravě s pozdravem od člena odbočky p. Jiřího Horáka. Pohled s pozdravem byl předám p. Adámkem...

P. Vlčko a p. Křena informovali o další střelecké soutěži, pořádané KVD Nymburk, která se uskuteční 29. 9. 2011 na střelnici ve Dvorech u Nymburka. Začátek soutěže a nahlášení účastníků proběhne od 9:00 do 9:30 hodin...

P. Bažant konstatoval, že je důležité pokračovat v propagaci odbočky a letectví vůbec. A to zejména formou besed, webových stránek, článků a podobně. Neboť mezi současnou mládeží je stále dost zájemců a příznivců historie letectví a československých letců. K tomu p. Říha dodal, že součástí Bulletinu č. 27 je žádost nasměrovaná k členům Odbočky 30 o zaslání stručných informací o své osobě, o službě v letectvu, případně dobových a současných fotografií. Tyto materiály by byly použity k přípravě stručných medailonů jednotlivých členů odbočky a k propagaci...
P. Říha zároveň informoval o žádosti vedoucí Městské knihovny v Milovicích, zda by bylo v budoucnu možné (pravděpodobně po dokončení stavby nové radnice) v Milovicích nějakou tématickou besedu uskutečnit...
P. Urbášek poděkoval přítomným za účast a dosavadní práci a požádal je, aby i nadále pokračovali v propagaci našeho letectva. Neboť československé letectvo má svoji slavnou a nepopiratelnou historii a velmi dobré jméno doma i ve světě. Konstatoval zároveň, že s postupným odchodem dřívějších generací bude pravděpodobně nutné některé odbočky slučovat, aby zůstala jejich činnost zachována. Požádal též o účast členů Odbočky 30 na akcích a setkáních ostatních (i mimopražských) odboček, aby se prohloubila jejich spolupráce a aby si jednotlivé odbočky mohly navzájem předávat své zkušenosti, rady a dobré nápady...

P. Křena ve svém vystoupení opět požádal o vysvětlení problému s členstvím p. Adámka v SLČR. S tím, že stále existuje rozpor mezi členstvím přímo v SLČR (vojenští piloti a piloti z povolání) či v Klubu SLČR (pozemní personál a příznivci), dle toho, co se uvádí ve Stanovách. Vyzval p. Adámka k podání vysvětlení. Strhla se velmi bouřlivá debata, během níž se však Výbor opět nedobral konkrétního výsledku...
Zároveň pan Křena upozornil na životní jubileum jednoho z členů odbočky, pana Orta, jenž v pátek 23. 9. 2011 oslaví 60. narozeniny. K čemuž p. Adámek dodal, že bylo p. Ortovi jménem odbočky odesláno blahopřání...

9) Přibližně ve 13:30 hodin předseda p. Jareš poděkoval přítomným za účast a schůzi Výboru Odbočky 30 "gen. Karla Mrázka, DFC, DSO" ukončil...

Zápis ze schůze Výboru ke stažení zde...