Zápis ze schůze Výboru...

16.11.2011 01:47
... konané dne 16. listopadu 2011 v 10:30 hod. v Praze v Leteckém klubu hotelu Duo...

©Pytlák
 
Přítomní členové Výboru:
BAŽANT Vlastimil – místopředseda
KŘENA Josef – čestný předseda
ADÁMEK Jan – hospodář
LENERT Antonín – člen
ŘÍHA Josef – historik, zapisovatel

Program:
1) Zahájení
2) Vyřešení sporu mezi členy Výboru
3) Uzavření kauzy s identickými razítky odbočky
4) Seznam členů Výboru a jejich povinností
5) Termín příští schůze Výboru
6) Představení Bulletinu č. 28
7) Zpráva o hospodaření Odbočky 30 za uplynulé období
8) Akce plánované Výborem SLČR
9) Ostatní + diskuse
10) Ukončení

1) Schůze Výboru Odbočky 30 byla zahájena přibližně v 10:30 hodin. Vzhledem k nepřítomnosti předsedy odbočky p. Jareše (zdravotní důvody) ujal se řízení schůze Výboru místopředseda p. Bažant. Vzhledem k přítomnosti nadpoloviční většiny členů (57%) byl Výbor uznán usnášeníschopným (v době zahájení schůze přítomni: 4 nepřítomni: 3,
p. Vlčko omluven předem ze zdravotních důvodů). P. Adámek se dostavil přibližně půl hodiny
po zahájení schůze...

2) Prvním bodem jednání bylo řešení sporu ohledně členství p. Adámka ve Výboru odbočky, dále ohledně jeho aktivit, užívání razítka odbočky, nakládání s penězi a podobně. P. Křena přečetl dopis, zaslaný manželce p. Adámka, kde na jednu stranu vyzdvihl jednoznačné a nepopiratelné zásluhy v práci pro naši odbočku, na druhou stranu zde však zmínil i několikero sporných kauz z posledního období (probíraných i na minulých schůzích Výboru...) a vyjádřil k nim svůj nesouhlasný postoj. Závěrem navrhl, aby p. Adámek požádal o přestup do jiné odbočky, kde by se mohl lépe realizovat. Předsedající a členové Výboru konstatovali, že zmíněné nesrovnalosti a problémy byly již na minulých schůzích buď definitivně uzavřeny, či bylo navrženo jejich řešení. Zároveň dodali, že se jedná v současné době již jen o osobní spor mezi p. Adámkem a p. Křenou, jímž se Výbor nebude nadále zabývat...
Byl zmíněn i spor ohledně přítomnosti p. Urbáška na minulé schůzi Výboru. P. Křena vyjádřil svůj hrubý nesouhlas s jeho přítomností, s ohledem na fakt, že se jedná o bývalého spolupracovníka StB. Bylo konstatováno, že z právního hlediska stanovy Svazu letců takovéto případy neřeší. Tudíž se jedná pouze o otázku osobního vyrovnání se s minulostí a vlastním svědomím...

3) Jako další bod byla projednána kauza s dvěma identickými razítky odbočky. S tím, že je třeba vyslovit konečný verdikt a tento problém definitivně uzavřít...
Bylo konstatováno, že je možné disponovat pouze jedním razítkem, které bude mít v držení předseda odbočky. To však pouze v případě, že bude k dispozici kdykoliv, bude-li to třeba. Což vzhledem k velkým vzdálenostem, jež dělí členy Výboru odbočky, je z praktického hlediska nemožné. Proto bylo rozhodnuto, že i nadále zůstanou k dispozici razítka dvě. Jedno u předsedy odbočky, druhé u hospodáře. Přičemž musí být jasně vyznačeno (číslem), kdo ze jmenovaných má které razítko v držení a kdo nese za použití toho daného razítka zodpovědnost...
Bylo navrženo, aby p. Říha nechal zhotovit dvě nové matrice, které se následně vymění za stávající (oproti podpisu). Posléze, již za přítomnosti p. Adámka, bylo rozhodnuto, že bude vyrobena pouze jedna nová matrice s číslem "2". Její výrobu zajistí p. Adámek, jenž následně tuto novou matrici vymění na svém razítku za starou. Stará matrice bude posléze na schůzi Výboru před ostatními znehodnocena, aby bylo zabráněno jejímu případnému zneužití...
Razítko pro předsedu odbočky zůstane ve stávající podobě beze změn...

4) P. Křena vypracoval koncept seznamu členů Výboru odbočky a jejich povinností. Tento byl na pořadu jednání jako následující bod. Po konzultaci byl seznam členů Výboru a jejich povinností schválen v této podobě:

Organizace činnosti Odbočky 30 "gen. Karla Mrázka DFC, DSO" SLČR

Předseda
- svolává a řídí jednání Výboru odbočky
- připravuje roční plán činnosti
- metodicky řídí zpracování Bulletinu odbočky (3 – 4 výtisky ročně)
- schvaluje koncepty zápisů z jednání Výboru
- zúčastňuje se zasedání Celostátního výboru SLČR
- schvaluje výdaje hospodáře

Místopředseda
- v době nepřítomnosti zastupuje předsedu odbočky a plní jeho povinnosti
- zabezpečuje tisk Bulletinu

Čestný předseda
- je pravidelně zván na jednání Výboru
- podílí se na zpracování Bulletinu

Hospodář
- zabezpečuje korespondenci se členy odbočky
- vede pokladní knihu, příjmové a výdajové doklady
- připravuje odvody členských příspěvků v datu i potřebném rozsahu
- předkládá veškeré výdaje ke schválení předsedovi odbočky, jenž schválení potvrdí svým podpisem na příslušném dokladu
- předkládá Výboru ke schválení každý nákup nad 100,- Kč
- na závěr roku předkládá Výboru finanční zprávu s návrhem na další řešení
- vede Kroniku odbočky

Revizor
- sleduje v průběhu roční činnosti finanční hospodaření odbočky
- zhotovuje revizní zprávu s příslušným doporučením (vždy ke dni 30. 1.)

Zapisovatel
- účastní se schůzí Výboru
- zpracovává koncepty zápisů ze schůzí Výboru a valných hromad Odbočky, tyto koncepty následně předkládá ke schválení předsedovi a členům Výboru
- dle možností aktualizuje seznam členů odbočky
- podílí se na zpracování Bulletinu a na propagaci odbočky


5) Členové Výboru se dohodli na termínu další schůze Výboru takto:
Příští schůze Výboru Odbočky 30 se koná dne 18. 1. 2012 v 10:00 hodin. Místem konání, bude-li to vzhledem k současné situaci v hotelu Duo možné, bude opět Letecký klub. Případná změna bude včas oznámena všem členům Výboru...
Na příští schůzi bude projednán zejména plán činnosti na rok 2012. Budou též zhruba navrženy termíny konání schůzí Výboru v příštím roce, jakož i termín konání Valné hromady Odbočky 30...

6) P. Říha seznámil přítomné s konceptem nového Bulletinu (č. 28) a tento předložil ke schválení či připomínkování. Byly navrženy dvě drobné úpravy, týkající se správného označení hodností, jinak byl koncept schválen v plném rozsahu. P. Říha slíbil zajistit opravu a ještě tentýž den definitivní verzi nového čísla Bulletinu odeslat p. Bažantovi k vytištění...
Zároveň předal p. Adámkovi vytisknuté novoročenky, aby tyto mohly být rozeslány všem členům odbočky zároveň s Bulletinem č. 28 ještě před koncem tohoto roku...

7) Pan Adámek přednesl zprávu o hospodaření odbočky. Informoval přítomné, že od minulé schůze Výboru obdržel členské příspěvky na rok 2012 od 13 členů odbočky. Dále předložil ke schválení příjmové a výdajové doklady a informoval, že momentálně činí finanční hotovost odbočky po odečtení nutných výdajů (zejména korespondence se členy odbočky) 2415,- Kč (113,- Kč na spořitelní knížce, zbytek v hotovosti). Což je oproti stavu z minulé schůze Výboru značné zlepšení...
Zároveň byl na přání p. Adámka projednán, upřesněn a následně zadokumentován příspěvek v hotovosti, jenž na minulé schůzi předal hospodáři v obálce předseda p. Jareš. Tento obsahoval již v dubnu předaný členský příspěvek od p. Říhy na rok 2011, dále pak sponzorský dar 500,- Kč od člena Výboru KVD Nymburk, jenž si dle p. Křeny nepřál být jmenován, a výdajový doklad za tiskoviny a poštovní služby...
Bylo projednáno i vyúčtování příspěvku na účast střeleckého družstva Odbočky 30 na soutěži v Jenišovicích...

P. Adámek poté přítomným předal plánovací diáře na příští rok a požádal p. Říhu, aby jeden předal p. Vlčkovi...

8) P. Bažant vznesl následně dotaz, týkající se plánovaných akcí ze strany předsednictva Svazu letců, případně kontaktu na někoho kompetentního z Výboru SLČR, kdo by mu na tento dotaz mohl odpovědět. Přítomní členové Výboru konstatovali, že nemají o žádných plánovaných akcích povědomí. Nicméně p. Adámek slíbil, že na valné hromadě Odbočky 26, které se hodlá 19. 11. zúčastnit, bude hovořit s tajemníkem Výboru SLČR a o případných plánovaných akcích, o vydání nového čísla Zpravodaje a podobně bude Výbor naší odbočky včas informovat...

9) Posledním bodem jednání byla diskuse a ostatní záležitosti...

P. Adámek nejprve informoval přítomné o úmrtí p. Vítězslava Urbáška dne 14. 11.. Po nedávném odchodu plk. Jaroslava Nováka a poté, co nás 3. 11. opustil navěky plk. Jan Horal, nositel Řádu Britského Impéria (MBE), tak naplnil nechvalně známé "pravidlo tří"...
Zároveň p. Adámek přítomné informoval o změně termínu posledního rozloučení s p. Horalem. Nový termín byl z rodinných důvodů (příbuzenstvo v USA a ve Švédsku...) určen na 28. 11. v 11:00 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích...

P. Adámek se rozhořčeně vyjádřil k dopisu od p. Křeny, o němž Výbor jednal na začátku schůze, v době jeho nepřítomnosti. Předsedající, p. Bažant, p. Adámka informoval, že tento problém byl již projednán a seznámil ho s rozhodnutím Výboru. Tedy že se jedná o čistě soukromou záležitost mezi oběma členy, od které se Výbor odbočky distancuje a nebude se jí zabývat...
P. Křena upozornil přítomné na to, že dlouholetý člen odbočky P. Bäuml oslaví dne 1. 1. 2012 významné životní jubileum (90. narozeniny). Dodal, že je důležité zajistit odpovídající blahopřání včas, jménem celého Výboru odbočky. Navrhl jako ideální řešení navštívit p. Bäumla v jeho bydlišti a pogratulovat mu osobně. Vzhledem k tomu, že p. Bäuml žije ve Vrchlabí, navrhl p. Říha, že se v rámci svých možností a s ohledem na své povinnosti rodinné i pracovní, pokusí tohoto úkolu zhostit...
P. Adámek informoval přítomné, že v příštím roce oslaví významná životní jubilea i další členové Odbočky 30 (Konkrétně se jedná o tyto pány: Adámek – 80 let, Horák – 70 let, Macek – 80 let, Suchý – 80 let, Šustek – 70 let...). Přislíbil zajistit blahopřání od předsedy Svazu letců ČR...

Dále p. Adámek informoval o několika zajímavých akcích, jichž se v nedávné době zúčastnil. Poskytl k prohlédnutí i čestné pozvánky a podobné dokumenty. Tyto byly p. Říhou ofoceny a budou uloženy ve fotogalerii na webových stránkách odbočky...
Přidal též několik vzpomínek na vojenskou službu v 50. letech, kdy skončil ve vyšetřovací vazbě a poznal na vlastní kůži nechvalně známé postupy komunistických vyšetřovatelů – mučení sebe sama i rodinných příslušníků, nelidské podmínky ve vazbě a podobně...

P. Křena poskytl k prohlédnutí diplom, jenž střelecké družstvo přivezlo ze soutěže v Jenišovicích. Informoval též o tom, že jsme byli pozváni Odbočkou 3 na slavnostní setkání v Lomnici nad Popelkou dne 26. 11. od 10:00 hod., u příležitosti výročí narození Františka Truhláře...

10) Přibližně ve 13:00 hodin předsedající p. Bažant poděkoval přítomným za účast, popřál krásné prožití nadcházejících svátků a vše nejlepší do nového roku, načež schůzi Výboru Odbočky 30 "gen. Karla Mrázka, DFC, DSO" ukončil...

Zápis ze schůze Výboru ke stažení zde...