Zápis ze schůze Výboru...

18.01.2012 01:46
... konané dne 18. ledna 2012 v 10:15 hod. v Praze v Leteckém klubu hotelu Duo...

©Pytlák
 
Přítomní členové Výboru:
BAŽANT Vlastimil – místopředseda
KŘENA Josef – čestný předseda
ADÁMEK Jan – hospodář
VLČKO Ján – revizor
ŘÍHA Josef – historik, zapisovatel

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola plnění úkolů
3) Příprava Valné hromady, budoucnost Odbočky
4) Přerušení členství pro neplatiče
5) Zpráva o hospodaření Odbočky 30 za uplynulé období
6) Sjezd Svazu letců, výběr kandidátů za Odbočku 30
7) Volba nového předsedy odbočky
8) Termíny příštích schůzí
9) Neúčast zástupce Odbočky 30 na CV SLČR
10) Příprava Bulletinu č. 29
11) Ostatní
12) Ukončení

1) Schůze Výboru Odbočky 30 byla zahájena přibližně v 10:15 hodin. Vzhledem k nepřítomnosti předsedy odbočky p. Jareše (zdravotní důvody) ujal se řízení schůze Výboru místopředseda p. Bažant. Vzhledem k přítomnosti nadpoloviční většiny členů (71%) byl Výbor uznán usnášeníschopným (v době zahájení schůze přítomni: 5 nepřítomni: 2, p. Jareš a p. Lenert omluveni předem ze zdravotních důvodů)...

2) Prvním bodem jednání byla kontrola usnesení a plnění úkolů z minulých schůzí. Tyto byly postupně projednány (dle zápisů z posledních dvou schůzí), přičemž bylo konstatováno, které úkoly byly splněny a které nikoliv. Jednalo se zejména o tyto záležitosti:

- Zajištění nového razítka pro hospodáře Odbočky, na němž bude vyznačeno číslo 2 a likvidace razítka starého. P. Adámek předložil členům Výboru ke kontrole nové razítko a staré před ostatními znehodnotil přestřižením. Splněno
Zároveň bylo dohodnuto, že z praktických důvodů zůstane razítko předsedy Odbočky zatím uloženo u p. Křeny, aby bylo v případě potřeby k dispozici…

- Výdaje a jejich schvalování budou nadále řešeny tak, jak bylo dohodnuto a zaneseno do zápisu na listopadové schůzi. S tím, že běžné výdaje za uplynulé období předloží hospodář ke kontrole na schůzi Výboru. Mimořádné a vyšší výdaje, vzhledem k tomu, že se obvykle jedná o výdaje plánované (rozesílání Bulletinů a Zpravodajů apod.), budou projednávány na schůzi Výboru na další následující období…

- Schválení Bulletinu č. 28. P. Říha seznámil na schůzi ostatní přítomné s obsahem nového čísla Bulletinu a v dohodnutém termínu do něj zanesl dohodnuté opravy a úpravy. Poté jej zaslal p. Bažantovi k namnožení. Splněno

- Hospodaření s financemi Odbočky. Na minulé schůzi Výboru bylo konstatováno, s ohledem na dorazivší roční příspěvky 13 členů Odbočky, že situace není tak vážná, jak se zdálo. Nicméně je nutno brát v potaz, že většina peněz, které Výbor od členů Odbočky na příspěvcích vybere, je použita na povinné odvody ve prospěch Svazu letců a na zaplacení výdajů za korespondenci. Tedy se neutěšená ekonomická situace Odbočky prakticky nemění a není jisté, jestli se výhledově situace nezhorší natolik, aby nedošlo k rozpuštění Odbočky…
V rámci úsporných opatření bylo p. Křenou navrženo pokusit se zajistit rozesílání pošty přes Krajské vojenské velitelství v Praze. P. Adámek navrhl jednat též s vojenskou sekcí Konfederace politických vězňů. Šance na úspěch je v současné době sice minimální, ale byla by chyba se o to nepokusit…

3) Na základě kontroly financí a zjištění, v jaké ekonomické situaci se odbočka nachází, navrhl p. Bažant zamyslet se nad fungováním odbočky a její další budoucností. Zda je možné fungovat jako odbočka nadále, vzhledem k tomu, že členové odbočky nebydlí v jednom místě (jako je tomu u ostatních odboček) a tudíž je nutné vše vyřizovat ve většině případů poštou, což je dosti nákladné. Případně zda je situace natolik špatná, že by měla být odbočka jako taková rozpuštěna a její členové by měli přejít pod jiné odbočky…
Navrhl též, aby valná hromada byla vyřešena korespondenčně, tedy aby veškeré návrhy a informace byly rozeslány členům odbočky formou dopisu. Současná situace totiž nedovoluje proplatit dorazivším členům například náklady na cestu, občerstvení a podobně…
V dopise by tak byli jednotliví členové informováni nejen o dění v odbočce a plánech do budoucna (případně o jejím rozpuštění a důvodech, které k tomu vedly…), ale též o závěrech a usneseních z Celostátního sjezdu SLČR či z jednání Celostátního výboru, o plánovaných akcích a podobně. Tyto informace by následně byly i součástí dalších čísel Bulletinu…

Bylo konstatováno, že je žádoucí zachovat odbočku při životě, zejména s ohledem na to, že historicky byla tato vedena jako domovská odbočka všech původně volných členů. Tedy těch, kteří v dřívější době nepříslušeli k žádné konkrétní odbočce. Též bylo řečeno, že i nadále budou členové informováni formou Bulletinu, do kterého budou operativně zaneseny i případné informace z Celostátních výborů SL, z jednání předsednictva SLČR a podobně…
Valná hromada bude tak mít nadále, kromě úkolu informovat členy odbočky o dění, plánech a dalších důležitých věcech, charakter hlavně společenské události, při níž se mohou setkat členové a kamarádi, žijící každý na jiném konci republiky…

Výbor odbočky se i nadále bude pokoušet o zajištění finančních dotací či sponzorských příspěvků, které by pomohly zajistit fungování odbočky, bude též hledat další způsoby, jak ušetřit…

4) P. Adámek navrhl projednat, jakým způsobem bude naloženo s neplatiči. Jedná se o pány Šusteka, Artla a Filipa, kteří již několik let neplatí členské příspěvky a zároveň nereagují na jakékoliv pokusy o navázání kontaktu ze strany Výboru. Je sice pravda, že není možné bez složitého pátrání dokázat, zda se jedná o nezájem ze strany dotyčných pánů, případně existuje jiný relevantní důvod (změna bydliště a kontaktních údajů, případně úmrtí). Nicméně výbor se dohodl na postupu dle platných Stanov SLČR a organizačního řádu. V těchto se praví, že:

„Čl. 4, bod 4.2 – Zánik členství
Členu SLČR nebo členu Klubu SLČR, který do konce března kalendářního roku nezaplatí členské příspěvky, odbočka pozastaví členství a o tomto rozhodnutí ho informuje s tím, že pokud příspěvky nezaplatí do konce roku, jeho členství zaniká…“


Výbor se tudíž rozhodl, z důvodu několikaletého neplacení příspěvků a nereagování na výzvy a pokusy o kontak, členství jmenovaných ukončit…

5) V rámci zprávy o hospodaření odbočky, která již byla částečně projednána na začátku při kontrole plnění úkolů z minulých schůzí, informoval p. Adámek přítomné členy Výboru o tom, kdo z členů Odbočky již zaplatil členské příspěvky na rok 2012. Ze současných 22 zaplatilo příspěvky na letošní rok již 18 členů...
Dále přislíbil dodat p. Vlčkovi veškerou potřebnou dokumentaci, aby mohla být vypracována revizní zpráva hospodaření za rok 2011

V rámci úsporných opatření bylo navrženo snížit nebo úplně zrušit vyplácení odměny hospodáři, která byla doposud vyplácena k termínu roční účetní uzávěrky. Hospodář odbočky p. Adámek s návrhem nejprve nesouhlasil a oznámil, že v takovém případě rezignuje na svoji funkci, posléze však návrh přijal. Bylo tudíž odsouhlaseno nadále nevyplácet odměnu hospodáři…
Zároveň bylo odsouhlaseno zrušení proplácení cestovních náhrad


6) 12. dubna 2012 se uskuteční celostátní Sjezd Svazu letců. Vzhledem k tomu, že je potřeba se Sjezdu zúčastnit, rozhodl se na návrh p. Bažanta Výbor jmenovat jako kandidáty za Odbočku 30 p. Adámka a p. Křenu. Jako náhradník byl pak jmenován p. Říha. Jmenování kandidátů za Odbočku 30 bude ještě upřesněno aktuálně po volbě předsedy… odbočky…

7) Stávající předseda odbočky p. Jareš informoval, že ze zdravotních důvodů nebude moci nadále vykonávat svoji funkci. Vedení tudíž dočasně převzal místopředseda p. Bažant. Výbor dále navrhl, po předešlé konzultaci s dotyčným, aby byl do funkce předsedy zvolen p. Lenert. Výbor však zatím neobdržel od p. Jareše písemnou rezignaci. P. Bažant navrhl, že p. Jareše kontaktuje a požádá jej o vyjádření. V případě, že p. Jareš skutečně nebude moci
a nebude chtít funkci vykonávat, požádá jej o zaslání oficiální rezignace (formou dopisu nebo e-mailu), aby mohla být provedena volba nového předsedy. V případě, že p. Lenert bude souhlasit se svojí kandidaturou, bude provedena volba předsedy. P. Říha navrhl, aby tato volba byla uskutečněna též korespondenční formou (dopisem či e-mailem), což je z právního hlediska dostačující…
Nový předseda poté svolá mimořádnou schůzi Výboru, kde bude jmenován oficiálně a funkci převezme. Tato schůze musí se uskutečnit nejdéle před datem konání celostátního Sjezdu SLČR, přičemž budou jmenováni definitivně kandidáti na Sjezd za Odbočku 30…

V případě, že p. Jareš rezignuje i na členství ve Výboru odbočky, bude nutné na Valné hromadě odbočky doplnit Výbor o nového člena. Dle Organizačního řádu SLČR musí mít Výbor lichý počet členů…

8) Další pravidelná schůze Výboru odbočky se uskuteční 16. dubna 2012, aby bylo možné projednat usnesení Sjezdu SLČR (tento se uskuteční 12. dubna, jak již bylo uvedeno). Na této schůzi se dále projedná program Valné hromady Odbočky 30 a stanoví se definitivní termín jejího konání (předběžně navržen na 16. květen 2012)…

Členové odbočky budou předem informováni (v Bulletinu) o plánované Valné hromadě a budou požádáni o sdělení, zda se Valné hromady zúčastní. Zároveň budou informováni o situaci, že z důvodu špatné ekonomické situace Odbočky nebude možné proplatit dorazivším cestovní náhrady. Výbor se dle obdržených odpovědí aktuálně rozhodne, jakou formou se Valná hromada uskuteční, zda přímou účastí nebo korespodenčně. Dle počtu nahlášených účastníků též bude možné zajistit prostory pro konání VH a alespoň symbolické občerstvení…

9) Dne 10. ledna se uskutečnil Celostátní výbor SLČR, jehož se nezúčastnil žádný zástupce Odbočky 30 (pozvánka byla zaslána p. Jarešovi, který však pravděpodobně v dané době nebyl ze zdravotních důvodů přítomen, tudíž ji neobdržel…)…
P. Bažant oznámil, že v úterý 24. ledna má osobní schůzku s p. Pelčákem, kde jej informuje o důvodu naší neúčasti, o současné situaci Odbočky a o práci a plánech do budoucna. Zároveň jej požádá o informaci ohledně projednávaných záležitostí, aby mohl se závěry CV seznámit ostatní členy Výboru…

10) P. Říha předložil koncept nového čísla Bulletinu (č. 29). Bylo dohodnuto, že do tohoto čísla budou zaneseny též závěry z dnešní schůze Výboru a informace, které získá p. Bažant na setkání s p. Pelčákem. P. Říha přislíbil, že Bulletin bude aktuálně upraven a zaslán v nejbližším možném termínu p. Bažantovi k vytisknutí. Nové číslo Bulletinu bude následně rozesláno p. Adámkem spolu s novým číslem Zpravodaje SLČR. Přítomní členové převzali své výtisky Zpravodaje osobně, výtisky pro pány Lenerta, Bäumla, Suchého a Kučeru převzal a přislíbil jejich zaslání (plus zaslání Bulletinu č. 29) p. Říha.

11) V rámci závěrečné diskuse oznámil p. Říha, že do naší odbočky přibyl nový člen, p. Luděk Kučera (č. legitimace 1986). Informoval ostatní, že převzal legitimaci p. Kučery od tajemníka SLČR p. Bíny a p. Kučerovi ji osobně předá. Zároveň předal p. Adámkovi 300,- Kč od p. Kučery na úhradu příspěvku za rok 2012…

Dle informací, které Výbor obdržel od p. Jareše a od p. Bíny bohužel došlo ke ztrátě přihlášky p. Zdeňka Stanislava. P. Jareš odeslal přihlášku p. Stanislava na Sekretariát SLČR poštou, přihláška však nebyla doručena. P. Říha přislíbil p. Stanislava kontaktovat a informovat ho o ztrátě přihlášky, zároveň ho požádat o vypracování přihlášky nové, kterou by následně osobně doručil na Sekretariát…

Dále p. Říha informoval, že obdržel od p. Mihuleho kopii zápisu o komisionálním otevření skříňky s majetkem Odbočky 30 (O poskytnutí zápisu byl požádán p. Urbášek již na schůzi výboru dne 21. září 2011). Tuto poskytl členům Výboru k nahlédnutí…
Zároveň předložil šanon s dokumenty Odbočky z let 1995-2000, který byl po otevření skříňky archivován na sekretariátu Svazu. Šanon převzal oproti podpisu od p. Bíny (zaznamenáno na kopii zápisu jako ručně psaná poznámka pod hvězdičkou, originál uložen u p. Bíny) při osobní návštěvě na Sekretariátu dne 17. ledna 2012…
Bylo dohodnuto, že ostatní věci, uložené na Sekretariátu dle doloženého zápisu (příbory, skleničky, hrnečky) převzaty nebudou a p. Bína bude požádán o jejich likvidaci…

Na závěr informoval přítomné členy o krátké návštěvě u p. Bäumla ve Vrchlabí, kterou uskutečnil dne 19. listopadu 2011. Seznámil ostatní stručně s leteckou kariérou p. Bäumla a též s plánem na další návštěvu, kterou by rád uskutečnil po předchozí domluvě přibližně v polovině února (dle možností…)…

12) Přibližně ve 13:15 hodin předsedající p. Bažant poděkoval přítomným za účast a schůzi Výboru Odbočky 30 "gen. Karla Mrázka, DFC, DSO" ukončil...

Zápis ze schůze Výboru ke stažení zde...