Zápis ze schůze Výboru...

22.02.2012 01:42
... konané dne 22. února 2012 v 10:00 hod. v Praze v Leteckém klubu hotelu Duo...

©Pytlák
 
Přítomní členové Výboru:
LENERT Antonín – předseda
BAŽANT Vlastimil – místopředseda
KŘENA Josef – čestný předseda
ADÁMEK Jan – hospodář
ŘÍHA Josef – historik, zapisovatel

Program:
1) Zahájení
2) Plán práce odbočky na rok 2012
3) Finanční situace odbočky
4) Kádrové otázky
5) Sjezd Svazu letců, výběr kandidátů za Odbočku 30
6) Ostatní
7) Ukončení

1) Schůze Výboru Odbočky 30 byla zahájena v 10:00 hodin předsedou Odbočky p. Lenertem. Vzhledem k přítomnosti nadpoloviční většiny členů (83%) byl Výbor uznán usnášeníschopným...
(přítomni: 5 nepřítomni: 1, p. Vlčko omluven předem ze zdravotních důvodů)

2) Jako první bod schůze Výboru byl projednán plán práce odbočky pro rok 2012...
P. Lenert především poděkoval za zvolení do funkce předsedy odbočky a zároveň (s ohledem na své vzdálené bydliště a vysoké náklady na dopravu) navrhl do budoucna pracovní postup pro operativní řešení s tím spojených úkolů a záležitostí. Úkoly spojené s funkcí předsedy odbočky budou v rámci možností řešeny korespondenčně mezi předsedou a místopředsedou, který následně bude za odbočku jednat a předsedu zastupovat. V případě nutnosti pak zúčastní se předseda jednání osobně...

Termíny konání dalších schůzí Výboru byly posléze stanoveny takto:

16. 4. od 10:00 – Schůze Výboru Odbočky
13. 6. od 9:00 – Schůze Výboru Odbočky
od 11:00 – Valná hromada Odbočky
18. 9. od 15:00 – Schůze Výboru Odbočky
28.11. od 10:00 – Schůze Výboru Odbočky

Přičemž konání Valné hromady závisí především na počtu účastníků – členů odbočky. Účast bude ověřena pomocí dotazníku, jenž bude rozeslán jako součást pozvánky na VH spolu s příštím číslem Bulletinu (v dostatečném předstihu před termínem konání VH...)

V rámci jednání o plánech Odbočky na rok 2012 bylo konstatováno, že Odbočka bude nadále pokračovat v propagační činnosti. A to pořádáním besed pro mládež a veřejnost (na začátku dubna se uskuteční beseda s p. Křenou v Milovicích, p. Adámek navrhl navázat spolupráci se skautským oddílem v místě jeho bydliště, atd. ...), pořádáním střeleckých soutěží ve spolupráci s KVD Nymburk, navázáním spolupráce s dalšími organizacemi (Sdružení zahraničních letců svobodného Československa 39-45, Nadace Letounu Metoděje Vlacha a podobně...), publikační činností (či zprostředkováním různých publikací pro členy Odbočky za zvýhodněnou cenu, například od vydavatelství JAKAB...) a náborovou činností...

Je též potřeba (mimo jiné z propagačních důvodů) z těchto a podobných akcí pořizovat a archivovat zejména zápisy a fotodokumentaci. A pokusit se v rámci této propagační činnosti získat nějaké sponzorské příspěvky a dary...

3) Hospodář odbočky p. Adámek seznámil přítomné s finanční situací odbočky. Roční členské příspěvky zaplatilo doposud 22 členů odbočky z celkového počtu 24. Na vkladní knížce je v současné době 113,- Kč, v pokladně 3548,- Kč. Do konce března musí být odeslány na účet SLČR odvody za platící členy odbočky...

P. Křena poznamenal, že není dobré, aby byly v pokladně takto vysoké částky. A to jednak z důvodů bezpečnosti, jednak z důvodů možných problémů v případě kontroly. Přičemž dodal, že bývá zvykem disponovat na pokladně částkou do 500,- Kč...
Předseda p. Lenert k tomuto tématu podotkl, že je třeba dodržovat dané postupy ohledně finančních záležitostí. A to zejména důkladné vedení účetnictví, archivaci příjmových a výdajových dokladů, vše samozřejmě v oficiálně dané dokumentaci – pokladní knihy, účetní knihy a podobně. Je důležité, aby ve finančních záležitostech byl naprostý pořádek, zejména pak poté, co bude muset mít každá z odboček SLČR založeno vlastní IČO (o čemž se bude hlasovat na dubnovém Sjezdu SLČR)...

Bylo navrženo založit bankovní účet, který by zajistil bezpečnější, operativnější a hlavně přehlednější uložení financí, zároveň by vznikla možnost provádět finanční operace bezhotovostně. Což by pomohlo například ke snadnějšímu výběru členských příspěvků – odpadla by nutnost rozesílat každoročně složenky, bylo by možné využívat trvalých příkazů k platbě a podobně. Pravidelné měsíční výpisy z účtů přispěly by pak k mnohem větší přehlednosti o pohybech financí odbočky...

Při kontrole revizní zprávy za rok 2010 byl zjištěn rozdíl 1995,- Kč (po odečtení výdajů za rok 2010 od celkového zůstatku za rok 2009 a příjmů za rok 2010). Tato revizní zpráva, vypracovaná hospodářem p. Adámkem (!) nebyla navíc stvrzena podpisem revizora. Vzhledem k tomu, že hospodář odmítl v souvislosti se zjištěným nedostatkem spolupracovat, navíc nebyl členům Výboru schopen zjištěný rozdíl vysvětlit, byť se s největší pravděpodobností jedná jen o matematickou chybu či nějakou přehlédnutou položku, nařídil předseda odbočky provést mimořádnou revizi účetnictví za rok 2010 a 2011...
Předseda určil revizní komisi ve složení p. Křena, p. Vlčko, p. Říha a nařídil p. Adámkovi předat p. Říhovi nejpozději do 7. března veškerou potřebnou dokumentaci. Revize bude provedena bez přítomnosti hospodáře (bude pro potřebu podání vysvětlení k dispozici na telefonu) a zpráva o výsledku revize bude vypracována do 14. dubna. Poté bude zaslána elektronicky předsedovi odbočky, v papírové podobě bude připravena k projednání na příští schůzi Výboru odbočky...
Dále předseda nařídil, že veškeré účetnictví bude nadále vedeno pouze na oficiálních tiskopisech a dokladech. Bude zavedena pokladní kniha, budou archivovány veškeré příjmové a výdejové doklady, veškerá účetní dokumentace za uplynulé období bude předkládána na každé schůzi Výboru předsedovi odbočky k podpisu...

4) Jako další bod bylo projednáno kádrové složení Výboru odbočky. Bylo odsouhlaseno, že Výbor bude nadále fungovat v tomto složení:

Antonín Lenert – předseda
Vlastimil Bažant – místopředseda
Josef Křena – čestný předseda
Josef Říha – tajemník, zapisovatel, historik
Jan Adámek – hospodář
Ján Vlčko – revizor, člen

5) Vzhledem k blížícímu se celostátnímu Sjezdu SLČR, jenž se uskuteční dne 12. dubna od 10:00 v konferenčním sále MNO v Praze na Valech, upřesnil Výbor seznam kandidátů za Odbočku 30 (Lenert, Křena, Adámek, Říha – náhradník). Zároveň byl projednán návrh vystoupení za naši odbočku (zpráva o naší činnosti a cílech, o besedách, další propagaci a podobně...)...
Důležité bude zejména jednání ohledně nutnosti založit IČO (viz. nový OŘ b. 3.1.b), neboť s tím jsou spojené další důležité administrativní úkony, živnostenský list, daňová přiznání a podobně. Nicméně bylo po delší rozpravě konstatováno, že založení IČO naší odbočkou by bylo tak jako tak potřebné a vhodné. Zejména s ohledem na získání právní i ekonomické nezávislosti...

Též bylo rozhodnuto, že Odbočka nenavrhne Celostátnímu výboru SLČR žádného svého kandidáta do Celostátní revizní komise...

6) V závěrečné rozpravě členové Výboru projednali vydání nového čísla Bulletinu. Bylo domluveno, že Bulletin č.30 bude připraven k odeslání do 20. dubna, aby do něj mohly býti vpraveny závěry jednak z dubnové schůze Výboru, jednak z celostátního Sjezdu SLČR. Zároveň s Bulletinem bude rozeslána pozvánka na Valnou hromadu odbočky, obsahující odpovědní formulář ohledně účasti (z důvodu včasného zajištění prostor a alespoň symbolického občerstvení...). Rozeslání výtisků, které nebudou moci být předány osobně, bude opět v rámci možností částečně zajištěno přes KVV Praha...

Výbor odbočky ve spolupráci s Multi-kulturním zařízením v Milovicích naplánoval uskutečnit besedu s p. Křenou na téma historie letectví, Svazu letců, Odbočky 30 a další. Po domluvě byly vybrány možné termíny 1. 4. nebo 5. 4., které budou navrženy vedoucí MKZ Milovice pí. Loudilové. Z nich poté v případě shody bude vybrán termín skutečného konání besedy...

Byly projednány i některé nepříjemné záležitosti. A to jednak neustále přetrvávající osobní rozepře mezi některými členy Výboru, jednak, a to hlavně, podezření na vynášení důležitých informací z jednání Výboru. Předseda apeloval na svědomí členů Výboru, požádal je o slušnost a diskrétnost a konstatoval, že by bylo dobré držet při sobě a v zájmu odbočky a dbát zejména na to, aby věci projednávané na schůzi Výboru zůstaly toliko pro jeho členy...

V zájmu zachování historické kontinuity odbočky bylo stanoveno pokračovat v archivaci dokumentů, fotografií a dalších dokladů o činnosti Odbočky. Úkolem archiv udržovat byl pověřen p. Říha...

Bylo konstatováno, že je potřeba nadále pokračovat v aktualizaci kontaktních údajů členů naší odbočky. A to zejména s ohledem na fakt, že se opět ozvalo několik členů (Macek, Krutina, Socha...) s informací, že neobdrželi zásilku se Zpravodajem a Bulletinem, nebo že se snaží již delší dobu bezúspěšně kontaktovat Výbor odbočky. Nadále čekáme na odpověď od pánů Artla a Stanislava, kterým byl po minulé schůzi zaslán dopis ohledně přerušení členství z důvodu neplacení příspěvků, respektive ve druhém případě ohledně ztracené přihlášky do Klubu SLČR a žádosti o zaslání nové...

P. Říha informoval členy Výboru o návštěvě u p. Bäumla ve Vrchlabí, kterou uskutečnil spolu s členem odbočky p. Kučerou dne 16. 2.. Členové odbočky p. Bäumlovi poblahopřáli k nedávnému významnému životnímu jubileu, předali symbolický dárek a blahopřání od SLČR, spolu s tím pak i Zpravodaj SLČR a Bulletin č. 29. Během návštěvy byla pořízena fotodokumentace, která bude k nahlédnutí na webových stránkách odbočky...

Závěrem p. Lenert poskytl několik velmi zajímavých a povedených fotografií, jež se mu podařilo pořídit během své letecké činnosti...

7) Přibližně ve 12:30 hodin předseda p. Lenert poděkoval přítomným za účast a schůzi Výboru Odbočky 30 "gen. Karla Mrázka, DFC, DSO" ukončil...

Zápis ze schůze Výboru ke stažení zde...