Zápis ze schůze Výboru...

18.09.2013 07:12

konané dne 18. září 2013 v 10:30 hod.

v Praze v Leteckém klubu hotelu Duo

ke stažení zde...

 

Přítomní členové Výboru:

LENERT Antonín – předseda

KŘENA Josef – čestný předseda

BAŽANT Vlastimil – místopředseda

ŘÍHA Josef – tajemník-hospodář, zapisovatel

 

Host:

POUR Jiří

KUČERA Luděk

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola činnosti dle Zápisu z minulé schůze Výboru
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Zpráva revizora
 5. Informace z CV SLČR
 6. Příprava výstavy
 7. Činnost odbočky a další aktivity
 8. Bulletin
 9. Různé, diskuse
 10. Závěr

 

 1.  Schůze Výboru Odbočky 30 byla zahájena v 10:30 hodin předsedou p. Lenertem. Vzhledem k přítomnosti nadpoloviční většiny členů (80%) byl Výbor uznán usnášení-schopným...

 

            P. Lenert přednesl návrh programu schůze, jenž byl přítomnými přijat...

 

2)        Prvním bodem jednání byla kontrola činnosti a plnění zápisu ze schůze Výboru, konané dne 12. 6. 2013. Bylo konstatováno, že uložené úkoly byly splněny či jsou plněny průběžně...

 

            Nepodařilo se domluvit osobní setkání s p. Suchým. Jmenovací dekret k udělení čestného členství v odbočce bude proto jmenovanému zaslán poštou doporučeně...

 

3)        P. Říha seznámil přítomné členy s ekonomickou situací Odbočky a finančními operacemi za  uplynulé období. V současné době na vkladní knížce je uloženo 19062,- Kč, hotovost v pokladně činí 1165,- Kč...

 

            Odbočka obdržela na účet dotaci 4000,- Kč od Města Milovice. Tato byla dle předchozí domluvy částečně použita na pokrytí cestovních nákladů dětí ze ZŠ Milovice při akcích pořádaných naší odbočkou. Zbytek bude využit na proplacení dopravy výstavních panelů z Brna do Milovic a zpět...

 

            P. Klímek zaslal Výboru částku 300,- Kč jako členský příspěvek na letošní rok. Vzhledem k tomu, že jej však měl již uhrazený (4. 3. 2013), bude tento použit jako záloha na členský příspěvek na rok 2014...

 

            Byly zakoupeny Zpravodaje SLČR č.64 v počtu 30ks. Tři z nich byly přislíbeny a zaslány spolupořadatelům akcí pro děti milovické ZŠ – p. Lahodovi (CMA), nprap. Pavlíčkovi (24.zDL) a JUDr. Klímovi (ŘLP ČR)...

 

4)        Zpráva revizora nebyla pro nepřítomnost p. Vlčka přednesena. Bude přesunuto na příští schůzi...

 

            P. Vlčko se z účasti neomluvil, po dřívějších zkušenostech pravděpodobně ze zdravotnívh důvodů. Výbor se pokusí jej kontaktovat a zjistit aktuální stav. V případě, že nebude moci nadále vykonávat funkci revizora, bude navrženo na jeho místo zvolit náhradníka. S tímto se pak bude počítat i pro účast na Konferenci SLČR...

 

5)        P. Lenert seznámil přítomné se situací ve Svazu letců a se závěry posledního CV dne 10. 9. 2013...

           Předsednictvo SLČR se rozhodlo, po konzultaci s právníky, v současné době nekonat žádnou činnost v kauze MIDO, aby důkazní břemeno nesla jmenovaná firma. A to z čistě ekonomických důvodů, neboť veškeré náklady s tím spojené pak připadnou právě na jmenovanou firmu. SLČR připravil žalobu a vyčkává, jak se představitelé MIDO zachovají. Firma MIDO zaslala SLČR další fakturu, která byla odmítnuta...

             P. Lenert požádal, vzhledem k faktu, že se tato kauza táhne již několik let, aby byl zpracován chronologický přehled všech operací, které v této kauze proběhly. Předseda a místopředseda komise toto přislíbili zařadit do zápisu z CV...

             Zaplacené penále ve výši 95000,- bylo na základě žádosti vráceno. O vrácení dalšího penále se jedná...

             20. 11. se bude konat Konference SLČR v Brně na Univerzitě obrany k 95. Výročí SLČR. Zahájení je v 10:00, předpokládané ukončení ve 14:00. V případě zájmu mohou jednotlivé odbočky zpracovat prezentaci na jeden list (formát A3), jež bude během Konference vystavena. Nedílnou součástí Konference bude i vydání zvláštního čísla Zpravodaje. Odbočky mohou poslat své příspěvky do konce září...

             Plk. Rampula navrhl, aby se po skončení konference účastníci přesunuli na letiště Brno-Tuřany a společně položili květinu k pomníku letců RAF...

 

6)          Městský úřad v Milovicích na svém jednání odsouhlasil žádost o poskytnutí prostor k prezentaci výstavy k 95. výročí Svazu letců ČR. Byl odsouhlasen termín 21.10. – 21.11., místo konání atrium budovy MěÚ v Milovicích. Zároveň bylo odsouhlaseno zapůjčení čtyř stolových vitrín...

            Vzhledem k tomu, že termín koliduje s konáním Konference SLČR v Brně, dohodl se Výbor ukončit výstavu již k 17. 11..

 

            Na výstavu budou použity panely zapůjčené Svazem letců. Ve vitrínách bude představena Odbočka 30 a její činnost, spolupráce s dětmi z milovické ZŠ, práce modelářů naší odbočky a ve spolupráci s p. Podzimkem bude představena též problematika letecké archeologie...

 

            Přeprava panelů bude zajištěna podle dohody p. Bínou, jemuž budou následně proplaceny náklady na cestu. Nakládku v Brně zajistí p. Lenert a p. Rampula, vykládku v Milovicích p. Říha a p. Kučera. Na samotné instalaci se pak budou podílet všichni zúčastnění. Po ukončení výstavy bude postupováno stejně...

 

            O konání výstavy bude veřejnost informována formou plakátů, přes místní tisk a na webových stránkách města, školy, SLČR a odbočky. O žádném aktu slavnostního zahájení se neuvažuje...

 

7)         Dalším bodem programu jednání byla činnost odbočky za uplynulé období a akce, jichž jsme se aktivně či pasivně zúčastnili...

 

             P. Lenert předal p. Říhovi oficiální dekret k udělení Čestné medaile Odbočky 30 s pořadovým číslem 18...

 

 

             P. Říha předal ostatním upravený životopis gen. Karla Mrázka, dodaný na minulé schůzi p. Křenou...

             Dosud se však nepodařilo opětovně navázat kontakt s příbuznými gen. Mrázka. P. Říha byl pověřen nadále se pokoušet o navázání styku, zejména proto, aby mohl být vybudován jakýsi koutek, důstojně připomínající osobu pana generála...

 

             P. Křena informoval o úspěšné realizaci rekonstrukce pamětní desky příslušníkům 13. tankové brigády a 47. průzkumného leteckého pluku na sídlišti v Lysé nad Labem...

 

             P. Říha následně pohovořil o několika návštěvách členů odbočky, které se podařilo uskutečnit v průběhu letních prázdnin. Jednalo se o tyto kolegy – p. Dědeček, p. Kloboučník, p. Bäuml. Informoval též o požadavku p. Podzimka stát se členem naší odbočky...

             Dále podal informaci o návštěvě Březejce u Velkého Meziříčí, kam se vydal spolu s výše jmenovaným p. Podzimkem zkontrolovat pomník por. Ladislava Klimka a prohledat místo katastrofy s detektorem kovů...

             P. Bäumla navštívil na konci prázdnin znovu a spolu se pak vydali na letiště Vrchlabí-Lánov, kde jmenovaný kolega dlouhá léta působil jako náčelník letecké školy. Podařilo se tak uskutečnit setkání nejmladšího a nejstaršího člena odbočky, neboť se tohoto setkání zúčastnil i Matěj Říha (oba tyto mladíky dělí od sebe 80 let!). Matěj v rámci návštěvy letiště absolvoval svůj první let...

 

             První zářiový víkend konal se v Praze 4. Den letiště Praha-Letňany. Akce pro celou rodinu, kde bylo možno spatřit hlavně stroje letňanského aeroklubu. Mimo jiné se zde prezentoval i s námi spolupracující Czech Spitfire Club s dobovým táborem RAF a maketou Spitfiru československé perutě...

 

             13. září bylo možno navštívit v rámci akce „Dny evropského kulturního dědictví“ Italský vojenský hřbitov v Milovicích a kostel Sv. Kateřiny tamtéž. Během návštěvy hřbitova a k němu přidruženého muzea podařilo se navázat kontakt a spolupráci se správcem, p. Čerepušťákem. Bylo domluveno, že v případě zájmu je možné dohodnout exkurzi, ať už pro členy odbočky nebo pro školní děti...

 

             Odbočka obdržela pozvánku od MěÚ v Nové Pace na slavnostní setkání u příležitosti 100. narozenin plk. Otakara Hrubého, DFC. Akce se koná 1. 11. jako zahájení výstavy o plk. Hrubém. Tato bude následně trvat do 14. 11....

 

             P. Křena připoměl, že 2. 11. se bude v Milovicích na Italském vojenském hřbitově konat tradiční slavnostní pietní akt k uctění památky padlých a zemřelých italských vojáků...

 

             P. Lenert informoval o dvou akcích, již se během léta zúčastnil. Jednalo o modelářskou výstavu Model Brno o víkendu 21. a 22. 6., 7. 7. pak ve Frýdku-Místku o výstavu Léta létání...

 

             Ve středu 10. 9. zúčastnili se naši střelci (Vaněček, Svoboda, Křena) dalšího ročníku Memoriálu gen. Mrázka v Jenišovicích. Ze zdravotních důvodů nemohl se zúčastnit p. Vlčko. Letos se nepodařilo obhájit skvělé výkony z předchozích ročníků, naše družstvo skončilo na pátém místě...

             Vzhledem k tomu, že náklady na startové a cestové bylo oproti původně domluvené částce vyšší, Výbor odsouhlasil vyplatit p. Křenovi 700,- Kč na pokrytí nákladů...

 

 

8)          Nové číslo Bulletinu (č.36) bude připraveno ke kontrole redakční radou do neděle 22. 9. Poté bude v nejbližším možném termínu rozesláno členům odbočky...

 

             V rámci snahy o zkvalitnění komunikace mezi členy a v rámci udržení kulturní tradice naší odbočky bude spolu s Bulletinem rozeslána i stručná anketa, jejíž pomocí se členové budou moci vyjádřit k stávajícímu obsahu Bulletinu. Každý zároveň obdrží i řádně ofrankovanou obálku s uvedenou zpáteční adresou, aby mohl vyplněný anketní lístek zaslat zpět...

 

9)         V závěrečné diskuzi bylo především zdůrazněno, že veškerá činnost členů naší odbočky nesmí jít na úkor jejich osobního a rodinného života, ani zaměstnání. A to ani za tu cenu, že bude nutné některé akce zrušit či neuskutečnit...

              I přes nedůvěru ze strany některých jedinců je jedním ze stěžejních úkolů naší odbočky pokračovat ve spolupráci s dětmi a mládeží a nadále vyvíjet a podporovat aktivitu všech našich členů. A být tak příkladem pro ostatní odbočky a organizace, které by rády pokračovaly stejným či podobným způsobem...

 

               Jedním z plánů, který bychom v rámci práce s dětmi rádi uskutečnili do konce roku, je malý pietní akt u pomníčku posádky Il-28, která zahynula při katastrofě v lednu 1965 v Milovicích. V rámci této akce měli bychom se setkat s manželkou a dcerou pilota letounu kpt. Ambrose. Dále máme v plánu zapojit děti do přípravy výše zmíněné výstavy, případně se pokusit, bude-li na straně školy zájem, otevřít pod vedením p. Hajna a některých dalších členů odbočky modelářský kroužek...

                S tím souvisí i návrh založit na webových stránkách nové rubriky. Jedna z nich by byla určená pro naše modeláře (p. Borůvka a ostatní přispěvatelé z řad členů odbočky), druhá by se věnovala problematice letecké archeologie (p. Podzimek)...

 

               P. Křena zdůraznil, že v rámci zachování respektu a úcty ke všem členům odbočky i k ostatním osobám, ať už vojákům či civilistům, je třeba dbát na dodržování všech pravidel slušnosti a náležitostí zejména při písemném styku. A zároveň totéž vyžadovat od ostatních při styku s našimi členy...

 

              Termín další schůze Výboru odbočky byl určen na 27. listopadu v 10:00 v hotelu Duo v Praze. 7. listopadu se členové sejdou na Výjezdním zasedání ve Staré Lysé...

 

10)         Přibližně ve 13:00 hodin předseda p. Lenert schůzi Výboru Odbočky 30 "gen. Karla Mrázka, DFC, DSO" ukončil...