Zápis ze schůze Výboru...

16.04.2012 01:41
... konané dne 16. dubna 2012 v 10:00 hod. v Praze v Leteckém klubu hotelu Duo...

©Pytlák
 
Přítomní členové Výboru:
LENERT Antonín – předseda
KŘENA Josef – čestný předseda
ŘÍHA Josef – tajemník-hospodář, zapisovatel

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola činnosti dle Zápisu z minulé schůze Výboru
3) Finanční situace Odbočky
4) Členská základna Odbočky, personální složení Výboru
5) Problematika VII. Sjezdu Svazu letců
6) Valná hromada
7) Plán činnosti
8) Ostatní
9) Ukončení

1) Schůze Výboru Odbočky 30 byla zahájena v 10:00 hodin předsedou Odbočky p. Lenertem. Vzhledem k přítomnosti nadpoloviční většiny členů (60%) byl Výbor uznán usnášeníschopným...
(přítomni: 3 nepřítomni: 2, p. Vlčko omluven předem ze zdravotních důvodů, p. Bažant omluven předem z pracovních důvodů, v případě potřeby na telefonu...)

P. Adámek se zúčastnil zahájení schůze Výboru, načež předsedovi p. Lenertovi oznámil a písemně předal svoji rezignaci na funkci hospodáře a člena Výboru, zároveň písemně i ústně informoval Výbor o svém přestupu do Odbočky 26 k 1. 5. 2012. Předseda p. Adámkovi poděkoval za dosavadní dlouholetou činnost a pozval jej na příští schůzi Výboru, kde bude předáno oficiální poděkování Výboru Odbočky...

2) Prvním bodem jednání byla kontrola činnosti Výboru a plnění úkolů dle Zápisu z minulé schůze Výboru dne 22. 2. 2012. Bylo konstatováno, že uložené úkoly byly z větší části splněny, některé jsou ve stádiu řešení s pozdějším termínem uzavření, dle dohody...

3) Vzhledem k tomu, že dosavadní hospodář Odbočky p. Adámek rezignoval na svoji funkci a členství ve Výboru jakož i v Odbočce, pověřil k 10. 3. 2012 předseda dočasným výkonem funkce hospodáře p.Říhu. A to alespoň do doby, než bude provedena volba nového hospodáře...

P. Říha seznámil přítomné členy Výboru s finanční situací Odbočky. Roční členské příspěvky doposud nezaplatili 3 členové Odbočky z celkového počtu 24. Tito obdrží v nejbližší době upozornění a budou požádáni o nápravu...

Revizní zpráva, s níž byli členové Výboru seznámeni již předem pomocí elektronické pošty, byla schválena a určena k archivaci...

P. Říha dále informoval o provedení změny ve vkladní knížce. Respektive o zrušení staré vkladní knížky a založení nové. Tento postup byl zvolen s ohledem na možnost vyřídit obě operace ihned na místě, čímž došlo k značné úspoře času a odpadlo složité domlouvání termínů. K provedení změny v původní VK by totiž byla nutná přítomnost obou původních vkladatelů (p. Křena, p. Adámek) i vkladatele nového (p. Říha)...
Finanční prostředky uložené na staré VK ve výši 113,- Kč byly převedeny v rámci počátečního vkladu (2100,- KČ) na novou VK. Manipulační poplatek 50,- Kč byl uhrazen p. Říhou bez požadovaného proplacení z prostředků Odbočky.

V současné době tudíž na vkladní knížce je uloženo 2100,- Kč, hotovost v pokladně činí 353,- Kč...

Byly prověřeny údaje v pokladní knize a porovnány s příjmovými a výdejovými doklady. Správnost údajů a provedení kontroly stvrdil předseda svým podpisem...

Výbor byl informován o možnosti přijímání bezhotovostních plateb ze strany členů Odbočky. Údaje potřebné k bezhotovostním převodům na účet Odbočky (číslo účtu, kód banky, specifický a variabilní symbol...) budou členům oznámeny v novém Bulletinu č. 30...

4) Jako další bod bylo projednáno kádrové složení Výboru Odbočky. Po změnách, ke kterým došlo v uplynulém období, bylo nutné pozměnit složení Výboru, a to takto:

Antonín Lenert – předseda
Vlastimil Bažant – místopředseda
Josef Křena – čestný předseda, šéfredaktor
Josef Říha – tajemník-hospodář, zapisovatel
Ján Vlčko – revizor, člen

Delegátem pro členství ve Výboru byl zvolen p. Kučera. Ten se sice nemohl z důvodu nemoci schůze Výboru zúčastnit, leč návrh na jeho členství v případě potřeby doplnit Výbor na lichý počet členů s ním byl projednán telefonicky. Byl informován též o navržení do funkce hospodáře. P. Kučera se svým případným členstvím ve Výboru Odbočky souhlasil. Funkci hospodáře však prozatím nepřijal z důvodu neznalosti problematiky hospodaření Odbočky a také proto, že zatím neměl možnost ani částečně se seznámit s ostatními členy Odbočky...

Zároveň byla projednána žádost p. Michala Hajna o vstup do Odbočky 30. Výbor tuto žádost schválil. Jakmile členové obdrží všechny potřebné podklady, bude členství vyřízeno oficiálně a oznámeno na sekretariát SLČR, se žádostí o vystavení členské legitimace...

5) Členové Výboru byli seznámeni s problémy, s nimiž se potýká předsednictvo Svazu letců a kvůli nimž byl přesunut VII. Sjezd SLČR na podzimní termín.

Předseda informoval přítomné o katastrofické finanční situaci, do které se Svaz letců díky konání některých členů předsednictva dostal. Konstatoval (a doložil vše příslušnými dokumenty...), že Svazu letců hrozí díky nevhodně vypracovaným smlouvám a vysoce pravděpodobné nutnosti vrátit dotace od orgánů Jihomoravského kraje a města Brna exekuční řízení a tudíž i zánik...
Vzhledem k této krajně nepříznivé, ba přímo fatální, situaci, navrhlo předsednictvo všem Odbočkám, aby co nejdříve požádaly o registraci na Ministerstvu vnitra, aby v případě zrušení SLČR jako jejich mateřské organizace nedošlo i k jejich zániku...

Podzimní termín konání VII. Sjezdu SLČR, tedy 9., zůstává nadále v platnosti, nicméně s ohledem na situaci, do jaké se Svaz letců dostal, je krajně nejistý...

Předseda proto nařídil bez prodlení vypracovat koncept Žádosti o registraci na MV, koncept Návrhu Stanov Odbočky a koncept Zápisu ze zahajovací členské schůze Odbočky. Tímto úkolem byl pověřen p. Říha...
Zároveň byly upřesněny některé potřebné údaje, jako například přesný navrhovaný název Odbočky, sídlo a podobně...

6) Blíží se termín Valné hromady Odbočky 30. S ohledem na situaci v SLČR je ku zvážení, zda by se měla VH konat či nikoliv. P. Říha konstatoval, že by se každopádně měla uskutečnit a že by měla být hlavně společenskou událostí...

Jak již bylo konstatováno na minulé schůzi Výboru, vše záleží především na počtu členů Odbočky, kteří se budou chtít zúčastnit. Pozvánka na VH spolu s dotazníkem bude rozeslána spolu s novým číslem Bulletinu, s požadavkem na odpověď nejdéle do 25. 5.. Výbor se dále dohodl, že VH se uskuteční v případě, že svoji účast potvrdí mimo členů Výboru ještě dalších nejméně osm dalších členů Odbočky...
V případě konání VH p. Říha zajistí pro zúčastněné občertsvení (káva, čaj, chlebíčky a pod.) v rozumné ale dostatečné míře...

Dojde-li k situaci, že se nepřihlásí dostatečný počet zájemců, bude VH provedena korespondenčně a v den jejího plánovaného konání uskuteční se od 10:00 hodin pouze schůze Výboru Odbočky...

7) Plán činnosti Odbočky na rok 2012 byl již rámcově stanoven na schůzi Výboru dne 22. 2. – konání besed a setkání s členy Odbočky, střelecká soutěž, spolupráce s ostatními Odbočkami a organizacemi zaměřenými na letectví, archivace dokumentů a fotografií a pod. Výbor proto pouze upřesnil program některých zajímavých akcí, které se budou v nejbližší době konat...

P. Lenert informoval o Dni otevřeného letiště v Brně-Tuřanech, jenž se uskuteční 27. 5.. V rámci této události bude uskutečněn mimo jiné i zajímavý závod mezi proudovým strojem, závodním motocyklem a závodním automobilem. Vstup pro návštěvníky je zdarma...

P. Říha oznámil, že ve dnech 1. – 3. 6. koná se na letišti v Pardubicích další ročník Aviatické pouti Ing. Jana Kašpara v Pardubicích a dne 16. 6. tradiční Dobový letecký den v Mladé Boleslavi. Zároveň oznámil, že jedná s organizátory o možnosti zvýhodněného vstupného na tyto akce, případně možnosti vstupu do VIP prostoru...

Bylo navrženo v rámci propagace Odbočky pokusit se zajistit místo, na kterém by bylo možné seznámit veřejnost s osobou patrona Odbočky – gen. Karla Mrázka, DFC, DSO, důstojně uctít jeho památku a zároveň představit Odbočku 30 a její členy a informovat o aktuálním dění a činnosti...
P. Říha přislíbil, že se toto pokusí projednat s vedoucí Městské knihovny v Milovicích, případně s oprávněnými členy městského zastupitelstva tamtéž...

8) V závěrečné rozpravě přítomní členové Výboru projednali, jakou formou bude provedeno oficiální poděkování p. Adámkovi. Bylo odsouhlaseno, že p. Říha zpracuje a zajistí tisk děkovného dopisu, slavnostní listiny, jež bude odstoupivšímu p. Adámkovi předána na schůzi Výboru dne 13. 6. 2012.

P. Říha informoval o besedě, která se uskutečnila dne 11. 4. v malém sále kulturního domu v Milovicích. Beseda byla připravena ve spolupráci s Městskou knihovnou a hlavním hostem byl čestný předseda Odbočky 30 p. Křena. Během téměř 3,5 hodinové besedy vystoupil i bývalý místostarosta a historik p. Aleš Kubeš...
Setkání se zúčastnilo, včetně pořádajících členů Odbočky, celkově 17 osob, což není nijak mnoho. Nicméně se jednalo o první besedu, kterou Odbočka 30 uspořádala, tedy v podstatě o takový zkušební počin, z nějž se budeme moci poučit pro příště. Zejména co se týká propagace, neboť tato sice byla z naší strany dostatečná (mail, webové stránky Odbočky i osobní, reklama v místním i regionálním tisku, vývěsky na nástěnkách po městě a podobně...). Navíc je třeba konstatovat, že přítomné výklad obou zmíněných pánů velmi zaujal, což je z našeho hlediska potěšující...

Byly upřesněny některé závěry, jež bude nutné zanést do Bulletinu č. 30. Tento, jak již bylo domluveno na minulé schůzi, bude připraven p. Říhou ke konečné kontrole do 20. 4.. Následně bude zajištěn tisk a distribuce, a to zajednak osobně a poštou, zajednak prostřednictvím KVV Praha...
Spolu s tímto Bulletinem bude rozeslána i pozvánka na Valnou hromadu s anketním lístkem, na kterém členové Odbočky oznámí svůj úmysl zúčastnit se VH nebo nikoliv...
Mimo jiné budou do Bulletinu zaneseny poznatky z posledních dvou zasedání CV a též informace ohledně možnosti bezhotovostních plateb...

P. Říha přislíbil kontaktovat tajemníka SLČR p. Bínu a zjistit termín vydání nového čísla Zpravodaje SLČR, aby mohl být tento rozeslán spolu s Bulletinem č. 30. Nebude-li Zpravodaj k dispozici včas (s ohledem na nutnost zjistit případnou účast na VH je nutné Bulletin rozeslat nejpozději do konce dubna...), bude distribuován až v rámci Valné hromady. Bude buď předán osobně účastníkům VH, nebo rozeslán až s dalším Bulletinem...

Závěrem se členové věnovali otázce finančního pokrytí plánovaných akcí a potřeb. Bylo konstatováno, že finanční prostředky Odbočky by měly být prozatím dostatečné, v případě potřeby bude však nutné jednat o poskytnutí sponzorských darů či jiných podobných finančních zdrojů...

7) Přibližně ve 13:00 hodin předseda p. Lenert poděkoval přítomným za účast a schůzi Výboru Odbočky 30 "gen. Karla Mrázka, DFC, DSO" ukončil...

Zápis ze schůze Výboru Odbočky 30 ke stažení zde...