Zápis ze schůze Výboru...

13.06.2012 01:40
... konané dne 13. června 2012 v 10:00 hod. v Praze v Leteckém klubu hotelu Duo...

©Pytlák
 
Přítomní členové Výboru:
LENERT Antonín – předseda
KŘENA Josef – čestný předseda
BAŽANT Vlastimil – místopředseda
VLČKO Ján – revizor
ŘÍHA Josef – tajemník-hospodář, zapisovatel

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola činnosti dle Zápisu z minulé schůze Výboru
3) Finanční situace Odbočky
4) Program VH
5) Ostatní
6) Ukončení

1) Schůze Výboru Odbočky 30 byla zahájena v 9:00 hodin předsedou Odbočky p. Lenertem. Vzhledem k přítomnosti nadpoloviční většiny členů (80%) byl Výbor uznán usnášeníschopným...
(přítomni: 4 nepřítomni: 1, p. Bažant – návštěva lékaře v průběhu schůze...)

P. Bažant se zúčastnil zahájení schůze Výboru, načež se předsedovi p. Lenertovi omluvil z účasti z důvodu návštěvy lékaře. P. Vlčko dorazil s drobným zpožděním...

2) Prvním bodem jednání byla kontrola činnosti Výboru a plnění úkolů dle Zápisu z minulé schůze Výboru dne 16. 4. 2012. Bylo konstatováno, že uložené úkoly byly splněny...

Žádost o registraci odbočky byla s veškerou dokumentací podána na Ministerstvo vnitra (osobně p. Říhou) v dohodnutém termínu. Výbor byl následně požádán o doplnění některých dokumentů. Poté a po telefonickém projednání některých nejasností s odpovědnou úřednicí MV obdržel Výbor v zákonné lhůtě dopis, oznamující registraci odbočky ke dni 5. 6. 2012 jako samostatného občanského sdružení s názvem:

Odbočka 30 „gen. Karla Mrázka, DFC, DSO“ Svazu letců České republiky
s přiděleným IČO 22610146

P. Říha informoval přítomné členy Výboru o výsledku jednání s organizátory Aviatické pouti Ing. Jana Kašpara a o poskytnutí 7ks volných vstupenek pro členy naší odbočky...

P. Lenert informoval přítomné o nutnosti přesunu termínu příští schůze Výboru odbočky z důvodu kolidujícího náhradního termínu Sjezdu SLČR. Nový termín schůze Výboru odbočky byl určen na 3. 10.. P. Říha byl následně pověřen zajistit přístup do Leteckého klubu...

3) P. Říha seznámil přítomné členy Výboru s finanční situací Odbočky. Roční členské příspěvky doposud nezaplatili 2 členové Odbočky z celkového počtu 24 + 1 neplatící. Oba dlužníci byli již upozorněni a vyzváni k nápravě, korespondenčně v rámci rozesílání Bulletinu č. 30...

P. Říha dále informoval o provedených finančních operacích za poslední období. Do pokladny přibyly členské příspěvky za nové dva členy odbočky (Hajn, Borůvka), byly vystaveny dvě legitimace Klubu SLČR (jedna jako duplikát) pro jmenované, zároveň byly dodatečně odvedeny příspěvky do Svazu letců za tři osoby. Byly pořízeny Zpravodaje SLČR pro členy odbočky...
Veškeré výdaje byly pokryty z finanční hotovosti na pokladně a zaplacených členských příspěvků nových členů...

V současné době je na vkladní knížce tudíž stále uloženo 2100,- Kč, hotovost v pokladně pak činí po odečtení výdajů 23,- Kč...

Byly prověřeny údaje v pokladní knize a porovnány s příjmovými a výdejovými doklady. Správnost údajů a provedení kontroly stvrdil předseda svým podpisem...

4) Dalším bodem programu bylo projednání programu Valné hromady Odbočky 30. Vzhledem k tomu, že se přihlásil dostatečný počet účastníků, bylo rozhodnuto, že se Valná hromada uskuteční v dohodnutém termínu.

P. Lenert projednal s přítomnými navržený koncept programu VH, spolu s rozdělením jednotlivých bodů mezi členy Výboru tak, aby každý z členů Výboru mohl ten který bod střídavě moderovat. Samozřejmě s možností doplnění od ostatních členů Výboru či odbočky...
Zároveň byly odsouhlaseny drobné aktuální úpravy tohoto konceptu, týkajících se jednotlivých bodů programu, a koncept závěrečného usnesení...

5) P. Lenert informoval přítomné o dopisu plk. Pavlíka, dotýkajícím se problému SLČR, a o postoji CV k tomuto dopisu...

P. Lenert dále seznámil přítomné členy Výboru s vypracovaným přehledem akcí a činnosti odbočky za uplynulý rok...

6) Přibližně ve 10:30 hodin předseda p. Lenert schůzi Výboru Odbočky 30 "gen. Karla Mrázka, DFC, DSO" ukončil...

Ke stažení zde...