Zápis z Valné hromady...

03.09.2015 19:50

konané dne 3. září 2015 v 11:00 hod.

v Praze v Leteckém klubu hotelu Duo

(ke stažení zde...)

 

Přítomní členové Odbočky 30:

LENERT Antonín – předseda

BAŽANT Vlastimil – místopředseda

ŘÍHA Josef – tajemník

BORŮVKA Jan – člen

LEHOVEC Jan – revizor

KUČERA Luděk

SUCHÝ Antonín

VLČKO Ján

SZABÓOVÁ Monika

 

Host:

KŘENA Josef (Odb 11)

KUČERA Václav

 

Program:

1)      Zahájení - uvítání přítomných

2)     Seznámení s programem

3)     Kontrola činnosti, usnesení a zápisu z VH 17. 9. 2014

4)     Vystoupení předsedy

5)     Zpráva o hospodaření, zpráva revizora

6)     Členská základna, personální složení Výboru

7)     Mimořádný sjezd SLČR, volba delegátů

8)    Situace v SLČR, anketa plk. Pavlíka

9)     Diskuse

10) Usnesení

11)  Závěr

 

1) Valná hromada Odbočky 30 byla zahájena v 10:30 hodin předsedou Odbočky
p. Lenertem. Vzhledem k nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů Odbočky byla shledána usnášení neschopnou a z tohoto důvodu ukončena. Náhradní VH byla předsedou svolána na 11:00. V 11:00 předseda zahájil Náhradní VH...

   Místopředseda p. Bažant následně převzal slovo jako řídící VH a uvítal všechny přítomné členy odbočky (9 členů) a hosty p. Křenu a p. Kučeru. Konstatoval, že je potěšující, že došlo k velkému omlazení členské základny a že Odbočka díky své bohaté činnosti funguje dobře a má vynikající výsledky na celostátní úrovni...

 

2) P. Lenert seznámil účastníky s programem Valné hromady. Nikdo z přítomných neměl k navrženému programu žádné připomínky...

 

3) Všechny body usnesení VH z roku 2014 jsou průběžně plněny. Nadále pokračujeme v naplňování tradic a odkazů naší Odbočky a jejího patrona, gen. Karla Mrázka, DFC, DSO, jakož i v činnostech, souvisejících s úkoly, danými platnými Stanovami Odbočky...

 

   Podařilo se zajistit a obnovit kontakt s příbuznými patrona odbočky gen. Mrázka. P. Lehovec s pomocí p. Fajtlové sehnal adresu na dceru gen. Mrázka pí. Ivanu Štuplovou. Dle dohody je informována o činnosti Odbočky formou Bulletinu. P. Lubor Mrázek, žijící v USA, s námi po neúspěšném pokusu o výhodný prodej pozůstalosti po svém otci přestal komunikovat...

 

4) Ve svém vystoupení předseda stručně shrnul veškerá specifika Odbočky 30 a zhodnotil její činnost. Odbočka 30 žije svým životem, vyvíjí bohatou činnost, o níž jsou členové pravidelně informováni. Výbor se schází přibližně v tříměsíčních intervalech, případně dle potřeby kratších. Redakční rada pracuje, publikační činnost je na vysoké úrovni. Jednotliví členové pracují dle svých možností, pracovních, rodinných i zdravotních, reprezentují Odbočku i Svaz letců na regionálních i celostátních akcích...

   Veškeré informace o činnosti Odbočky jsou zpracovávány průběžně a uveřejňovány jednak elektronicky na webových stránkách Odbočky, jednak v tištěné podobě v Bulletinu, Zpravodaji SLČR a regionálním tisku...

   Na Slavnostním zasedání SLČR v květnu 2015 u příležitosti 25. výročí jeho znovuobnovení po roce 1989 dostala řada zasloužilých členů od PSL Děkovné listy...

   Členové Odbočky obdrželi text ankety plk. Pavlíka, týkající se budoucnosti SLČR. Naše stanoviska a závěry byly podobné, jako například u žatecké odbočky. Byla zaslána PSL, o výsledcích ankety jsme však dosud nebyli informováni...

   Předseda zároveň shrnul a zhodnotil výsledky činnosti Odbočky za období od poslední VH. Zdůraznil zejména účast našich členů na různých regionálních, celostátních i mezinárodních akcích s leteckou tématikou, přípravu a realizaci akcí pro děti a mládež, které mají stále velmi vysokou úroveň a ohlas, účast na střeleckých soutěžích, publikační činnost a další...

   Je jisté, že se za svoji práci vůbec nemusíme stydět a naše Odbočka má velkou perspektivu do budoucna. Čekají nás některé důležité úkoly – příprava různých akcí, účast na Sjezdu SLČR v listopadu tohoto roku, dořešení a přijetí upravených Stanov. V rámci své činnosti je nutné i nadále pokračovat ve spolupráci s ostatními odbočkami SLČR, jež je dnes na velmi dobré úrovni (především v případě odboček 24, 26, 9 a 11...)...

  Výbor se schází pravidelně přibližně každé tři měsíce. O své práci informuje členskou základnu pomocí webových stránek a Bulletinu. Pomalu je však již v polovině svého funkčního období, tedy je pomalu na čase začít uvažovat o volbě nového Výboru Odbočky na další funkční období...

 

5)   Vedoucí schůze p. Bažant poté předal slovo hospodáři a požádal jej, aby informoval přítomné o finanční situaci Odbočky...

   P. Říha seznámil přítomné členy s účetní uzávěrkou za rok 2014 a finanční situací Odbočky za uplynulé období. Ke dni 2. 9. 2015 bylo na vkladní knížce uloženo 21528,- Kč, hotovost v pokladně činila 888,- Kč...

   Příjmy odbočky plynou především z členských příspěvků členů a z dotací od Města Milovice, případně ze sponzorských darů. Výdaje zahrnují především odvod za členy odbočky na SLČR, pokrytí nákladů na akce odbočky, náklady na administrativu a úhradu poštovného, Zpravodaje SLČR, výrobu medailí a podobně...

 

   Informoval přítomné o dotaci od Města Milovice na rok 2015 ve výši 10000,- Kč a o jejím využití na akce s mládeží a na pořádání střeleckých soutěží (pro letošní rok je již prakticky vyčerpána). Zároveň dodal, že Odbočka obdržela ke dni 28. 7. sponzorský dar od Městského úřadu Lysá nad Labem ve výši 10000,- Kč. Tento bude využit na pokrytí nákladů spojených s realizací pomníku československým letcům v Milovicích, dále pak na akce pro členy odbočky a mládež...

 

   Členské příspěvky na rok 2015 nemají ke dni konání VH zaplaceny tři členové odbočky – p. Hajn, p. Soukup, sl. Prokopová. Všichni jmenovaní byli upozorněni, sl. Prokopová již odpovídající částku odeslala, zatím však na účet Odbočky nedorazila...

   Vzhledem k tomu, že p. Alexa neuhradil členské příspěvky za rok 2013, 2014 a 2015, navrhl p. Říha jeho vyloučení v souladu s platnými Stanovami. P. Křena k tomuto dodal, že jej p. Alexa kontaktoval a informoval, že dlužné částky uhradí v nejbližším možném termínu...

 

   Roční odvody na SLČR na rok 2015 za naši odbočku byly zaplaceny v řádném termínu (tedy do konce dubna) za všechny členy odbočky. Dodatečně zaplacené příspěvky budou uloženy na VK nebo do pokladny odbočky...

 

   Daří se udržovat v podstatě vyvážený roční rozpočet. S ohledem na finanční situaci není potřeba přikročit k navýšení ročního členského příspěvku...

 

   P. Lehovec ve svém vystoupení seznámil přítomné s výsledky revize účetnictví za období od 1. 1. 2015 do VH. Při kontrole pokladní knihy, příjmových a výdejových dokladů a VK, přičemž došel k závěru, že veškerá evidence je vedena přesně a přehledně, nebyl nalezen žádný nedostatek, výsledek odpovídá v dokladech udaným hodnotám...

   Kromě revizora je hospodaření pravidelně kontrolováno i předsedou Odbočky...

           

   Příjmy jsou tvořeny zejména zůstatkem z roku 2014, členskými příspěvky a dotací od Města Milovice ve výši 10000,- Kč, dále pak částkou vybranou na úhradu 7ks knihy Vzlet zakázán a sponzorským darem od města Lysá nad Labem. Celkový příjem za rok 2015 činí 25211,- Kč...

   Výdaje Odbočky jsou tvořeny zejména odvody SLČR, dále pak emisí Zpravodaje SLČR, poštovními službami, poplatky za vystavení členských legitimací, úhradami za pronájem střelnice a akce pro školáky a mládež. Celkové výdaje za rok 2015 činí 16908,- Kč...

 

   Závěrem navrhl vyplatit p. Říhovi odměnu za vedení hospodaření ve výši 5% z celkového zůstatku...

 

6)   Dalším bodem VH bylo projednání informace o stavu členské základny a projednání personálního složení Výboru Odbočky. P Říha pohovořil o tom, že oproti minulým rokům bohužel došlo k úbytku členů...

 

   Informoval o písemné rezignaci na členství v Odbočce z důvodu vysokého, jíž zaslal p. Křena. Odbočka bere tuto žádost na vědomí a děkuje p. Křenovi za dosavadní práci. Předseda následně uložil p. Říhovi vypracovat a zaslat dotyčnému děkovný dopis. P. Křena poté dodal, že požádal o členství v Odbočce 11 Hradec Králové...

 

   Bohužel nás za dobu od poslední VH navždy opustili tři členové odbočky, a to p. Bäuml, p. Dědeček a p. Horák...

 

   Z pracovních důvodů požádal již na jaře o vyřazení z členské základny též p. Vaněček, bývalý revizor Odbočky...

 

   V řešení je členství p. Alexy, o němž byla konkrétní zmínka v bodě 5 tohoto Zápisu. Výbor navrhuje vyčkat do listopadu tohoto roku. Pakliže nebude uhrazena dlužná částka do 30. 11., bude panu Alexovi v souladu se Stanovami členství ukončeno...

 

   O členství v Odbočce 30 požádaly za poslední rok následující osoby: Štěpánka Říhová (č. leg. 2122), Monika Szabóová (č. leg. 2123). Valná hromada jejich přijetí schválila bez námitek...

 

   S účinností ke dni 1. 9. 2015 má odbočka 36 členů, věkový průměr členů Odbočky je 47 let...

 

   Vzhledem k výše uvedeným personálním pohybům bylo nutné zvolit nového revizora a nového člena Výboru Odbočky. Výbor do doby konání VH kooptoval p. Klímka jako člena Výboru a p. Lehovce jako revizora. Valná hromada tyto dva návrhy schválila bez výhrad...

   Výbor odbočky tudíž pracuje ve složení, odpovídajícím platným Stanovám, tedy konkrétně:

 

Předseda – Antonín Lenert

Místopředseda – Vlastimil Bažant

Tajemník – Josef Říha

Člen – Jan Borůvka

Člen – Vítězslav Klímek

Revizor – Jan Lehovec

 

7)   P. Lenert seznámil přítomné s termínem konání řádného Sjezdu SLČR. Tento se uskuteční ve dnech 20.-21. 11. 2015 v Lázních Jeseník. Delegáti za každou odbočku jsou voleni v poměru 1:10, veškeré náklady (ubytování, cestovné, strava) si hradí sami. Pokud budou náklady příliš vysoké, bude Sjezd přeložen do Olomouce. PSL toto vše upřesní na své příští schůzi a bude zástupce jednotlivých odboček informovat na zasedání CVSL 13. 10. 2015. Bude přichystán konkrétní program, odbočky musí nahlásit jednotlivé delegáty...

   P. Bažant a p. Suchý informovali Výbor, že se nemohou zúčastnit ze zdravotních důvodů, p. Říha a p. Borůvka oznámili, že též nepojedou, z důvodů pracovních a rodinných...

 

   Za Odbočku 30 byli proto po dohodě všech přítomných navrženi a schváleni tito členové: p. Lenert, p. Klímek, p. Vlčko, p. Szabóová, jako náhradníci p. Lehovec a někdo z brněnských členů Odbočky...

 

   P. Kučera navrhl, aby delegátům Odbočky byly uhrazeny náklady na cestu, což přítomní schválili...

 

8) P. Lenert seznámil přítomné se současným stavem SLČR. Po volbě nového vedení se práce PSL zefektivnila a zrychlila, předseda řídí SLČR operativně a konstruktivně...

 

   Na anketu p. Pavlíka jsme odeslali své stanovisko v dohodnutém termínu, bohužel jsme nebyli dosud seznámeni s jejími výsledky...

 

   Naše Odbočka funguje samostatně, v současné době stále čekáme na návrh sdružovací smlouvy...

      

9)   P. Lenert poté převzal slovo a zahájil diskuzi, během níž se přítomní mohli vyjádřit jednak k dění a činnosti v odbočce, jednak k situaci ve Svazu letců a ve společnosti. Zároveň mohli zavzpomínat na dobu své služby, přidat vzpomínky veselé i smutné a volně pohovořit s kamarády a kolegy...

 

   Jako první požádal o slovo již bývalý člen Odbočky p. Křena. Pohovořil krátce o historických událostech, které daly vzniknout naší Odbočce 30, o členské základně a prvních členech Výboru. Též promluvil o iniciativě, kterou vedl ve věci zbudování pomníku v únoru loňského roku. Poté předal p. Říhovi a p. Lenertovi satelitní velkoformátové fotografie milovického letiště...

 

   P. Říha informoval přítomné o pokračování projektu na vybudování pomníku československých letců v Milovicích. Veškeré podklady a požadavky ze strany Odbočky byly předány v domluveném termínu. Vzhledem k dovoleným v období letních prázdnin, kdy poněkud vázl styk mezi Odbočkou a Městem Milovice, měl Výbor za to, že byl tento projekt městem zastaven. Nicméně dva dny před konáním VH obdržel p. Říha informace, že pomník bude hotov a odhalen v předem domluveném termínu, tedy 17. 9. 2015. Krátce popsal jeho vzhled, umístění a postup jeho tvorby, informoval o plánovaném programu slavnostního aktu, včetně ujištění ze strany velení 21. zTL, že bude proveden průlet letounů Vzdušných sil AČR a o pozvaných hostech. Po domluvě s předsedou a ostatními členy bylo domluveno upřesnit čas zahájení na 15:00, o čemž bude informováno město a velení čáslavské základny...

   P. Kučera navrhl požádat p. Křenu o slavnostní projev, vzhledem k tomu, že je jedním z pamětníků tragických událostí v Milovicích. P. Křena souhlasil a zároveň doporučil, aby samotné odhalení nedělaly děti, ale vojáci v uniformách (Křena, Vlčko). Závěrem bylo jako kompromisní řešení navrženo a přítomnými odsouhlaseno, aby se odhalení zúčastnili jednak hosté v uniformách, jednak mládež a členové rodin zahynulých letců, dle aktuální přítomnosti jmenovaných. A to zejména pro zachování morálního a historického odkazu, a přenesení vlastenecké tradice na mladou generaci...

 

   Před krátkou přestávkou p. Lenert informoval o knize p. Vystavěla „Letiště, z nichž vzlétali čeští a českoslovenští letci“...

 

   Po přestávce zahájili přítomní debatu o dopisu a vyjádření plk. Vaška z Odbočky 24 Žatec. Byli jsme jako Odbočka vyzváni k zaujetí stanoviska k tomuto tématu. V poměrně dramatické diskuzi měl každý možnost se vyjádřit k danému tématu. Hlavním jejím výsledkem bylo ujištění, že Svaz letců ani naše Odbočka nejsou politické organizace. Nicméně nemůžeme zůstat klidní, vzhledem k událostem, které se dějí v Evropě, k záměrnému a řízenému přílivu tzv. imigrantů, k likvidaci české ekonomiky, tristní situaci důchodců a podobně...

   P. Lenert vyzval všechny přítomné, aby zformulovali své myšlenky a názory a poté je zaslali formou e-mailu na adresu Odbočky do 17. 9. 2015, kdy se sejde mimořádně Výbor v Milovicích před slavnostním odhalením pomníku. Pak bude z doručených názorů stvořeno stanovisko za celou Odbočku a zasláno zpět kolegovi p. Vaškovi, jakož i příslušným institucím (vláda, premiér, prezident ČR)...

 

   Před koncem VH informoval p. Kučera přítomné o své plánované cestě do Normandie a vznesl dotaz, zda je žádoucí a vhodné, aby v případě možnosti provedl zápis do pamětní knihy jménem celé Odbočky. P. Lenert poděkoval a konstatoval, že je naší morální povinností prezentovat sebe i Svaz letců ČR kdekoliv, doma i ve světě...

 

10)   Závěrečné usnesení:

 

 1. Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti odbočky za uplynulé období...

(termín: průběžně)

 

 1. Valná hromada souhlasí s předloženými zprávami o hospodaření a revizi...

(termín: 3. 9. 2015)

 

 1. Valná hromada souhlasí s vyplacením odměny hospodáři ve výši 5% z celkového zůstatku na účtu Odbočky...

(termín: 3. 9. 2015)

 

 

 1. Valná hromada souhlasí s přijetím těchto nových členů odbočky:

Štěpánka Říhová, Monika Szabóová

(termín: 3. 9. 2015)

 

 1. Valná hromada souhlasí s přijetím Vítězslava Klímka jako nového člena Výboru...

 (termín: 3. 9. 2015)

 

 1. Valná hromada souhlasí s přijetím Jana Lehovce jako nového revizora Odbočky...

(termín: 3. 9. 2015)

 

 1. Valná hromada bere na vědomí informaci o zrušení členství u těchto členů Odbočky

Josef Křena – na vlastní žádost

Jaroslav Vaněček – na vlastní žádost

Václav Bäuml – úmrtí

Jiří Dědeček – úmrtí

Jiří Horák – úmrtí

(termín: 3. 9. 2015)

 

 1. Valná hromada souhlasí s vyloučením p. Alexy, pokud do konce listopadu 2015 neuhradí dlužné částky za členské příspěvky z let 2013-2015

(termín: 30. 11. 2015)

 

 1. Valná hromada ukládá tajemníkovi aktualizovat seznam členů Odbočky a jejich kontaktních údajů...

(termín: 31. 9. 2015)

 

 1. Valná hromada bere na vědomí zprávu předsedy o stavu SLČR a anketě p. Pavlíka...

(termín: 3. 9. 2015)

 

 1. Valná hromada bere na vědomí zprávu p. Říhy o přípravách odhalení pomníku československých letců a souhlasí s návrhem na průběh slavnostního aktu...

(termín: 3. 9. 2015)

 

 1. Valná hromada bere na vědomí prohlášení p. Vaška a ukládá členům Odbočky do 17. 9. 2015 zaslat Výboru své názory k zaujetí stanoviska...

(termín: 17. 9. 2015)

 

11)   Přibližně ve 14:00 hodin předseda p. Lenert poděkoval přítomným za účast, popřál mnoho zdraví a Valnou hromadu Odbočky 30 "gen. Karla Mrázka, DFC, DSO" ukončil. Zároveň pozval přítomné na společnou oslavu Dne letectva, spojenou s výše uvedeným slavnostním odhalením pomníku v Milovicích dne 17. 9. 2015 v 15:00...