Zápis z Valné hromady...

17.09.2014 08:49

konané dne 17. září 2014 v 11:00 hod.

v Praze v Leteckém klubu hotelu Duo

( ke stažení zde...) 

 

Přítomní členové Odbočky 30:

LENERT Antonín – předseda

BAŽANT Vlastimil – místopředseda

ŘÍHA Josef – tajemník

VANĚČEK Jaroslav – revizor

VLČKO Ján

BORŮVKA Jan

POUR Jiří

VANĚČKOVÁ Věra

RATAJ David

 

Host:

PELLANT Ladislav (SLČR)

 

Program:

 1. Zahájení - uvítání přítomných
 2. Seznámení s programem
 3. Kontrola činnosti
 4. Vystoupení předsedy
 5. Zpráva o hospodaření, zpráva revizora
 6. Představení a uvítání nových členů
 7. Personální složení Výboru
 8. Stanovy
 9. Vyznamenání, odměny
 10. Diskuse
 11. Usnesení
 12. Závěr

 

1)        Valná hromada Odbočky 30 byla zahájena v 11:00 hodin předsedou Odbočky
p. Lenertem...

             Místopředseda p. Bažant následně převzal slovo jako řídící VH a uvítal všechny přítomné členy odbočky (9 členů) a hosta p. Pellanta...

 

2)        P. Lenert seznámil účastníky s programem Valné hromady. Nikdo z přítomných neměl k navrženému programu žádné připomínky...

 

3)        Všechny body usnesení VH z roku 2013 jsou průběžně plněny. Pouze v bodě č. 7 - zajistit a obnovit kontakt s příbuznými patrona odbočky gen. Mrázka -  se zadané úkoly splnit nepodařilo. Tento bod bude proto přenesen do usnesení z této VH. Nadále budeme pokračovat v naplňování tradic a odkazů naší Odbočky a jejího patrona, gen. Karla Mrázka, DFC, DSO...

 

4)          Další své vystoupení p. Lenert rozdělil do několika bodů:

 

       - Odbočka 30 a její specifika – Odbočka 30 je samostatný právní subjekt, reprezentující letectvo, historiky a publicisty, modeláře a ostatní zájemce o letectví a létání. Při nástupu do své funkce v únoru 2012 si předseda zadal úkol naši práci zpopularizovat, abychom nebyli označováni před ostatními jen jako „korespondenční odbočka“. Byť jsme byli z počátku, díky různým vystoupením na zasedáních CVSL a veřejné propagaci naší práce, označováni jako rebelové, začalo se o Odbočce hovořit. Z dnešního pohledu je nutno konstatovat, že se za svoji práci vůbec nemusíme stydět. Přestože naši členové působí každý podle svých možností především na lokální úrovni v místě svého bydliště, tedy po celé České republice, za naší Odbočkou je vidět velký kus práce. Po schválení nových Stanov, upravených ve smyslu NOZ, budou si všichni členové bez rozdílu rovni. Velký dík je třeba vyslovit směrem k našim sponzorům a dárcům, bez nichž by nebylo možné činnost v současném rozsahu provozovat – Ing. Vítězslav Klimek (propagační materiály pro mládež, ceny do soutěží apod.), plk. Ing. Antonín Suchý (finanční dar) a Město Milovice (dotace)...

       - Výbor Odbočky 30 – Výbor se schází pravidelně přibližně každé tři měsíce. O své práci informuje členskou základnu pomocí webových stránek a Bulletinu. Podařilo se i v tomto roce uspořádat několik akcí pro členy naší Odbočky, spřátelených odboček a klubů, pro veřejnost i mládež, za což je nutné poděkovat všem členům, kteří se na jejich organizaci podíleli...

   Práce Výboru jeví se jako velmi konstruktivní. Vyskytly se sice i drobné rozpory a problémy, drtivá většina z nich však byla rychle vyřešena. Po stránce hospodaření vede si naše Odbočka velmi dobře, zprávy hospodáře a revizora budou následovat jako samostatné příspěvky...

       - Přijetí nových Stanov – V souvislosti s platností NOZ od 1. 1. 2014 se status naší odbočky automaticky změnil z „o. s. – občanské sdružení“ na „z. s. – zapsaný spolek“. Naší povinností je provést náležité úpravy Stanov v souladu s výše zmíněným NOZ a tyto pak odeslat k registraci na rejstříkový soud. Novým Stanovám budiž věnován samostatný bod jednání, jehož vedením je pověřen p. Vaněček. Každopádně chceme, bude-li to možné, v názvu zachovat tradici Odbočky 30, což ale závisí také na nových stanovách SLČR. Po přečtení konceptu těchto stanov, jež dostali členové Výboru k prostudování, můžeme konstatovat, že po obsahové stránce nám vyhovují. S tím, že nebudeme vedeni jako pobočný spolek, ale samostatný právní subjekt, spolupracující dle smlouvy o sdružení s celorepublikovou organizací Svazu letců ČR.

    Předseda poděkoval tvůrcům nových Stanov Odbočky – p. Vaněčkovi, p. Říhovi a p. Křenovi, především za to, že jejich zásluhou byli jsme jedna z prvních odboček se samostatnou právní subjektivitou a můžeme též v předstihu odsouhlasit všechny náležité úpravy, plně odpovídající naší činnosti a plánům do budoucna...

       - Budoucnost Odbočky 30 – Jedním z bodů programu této VH je hlasování o přijetí nových členů. V kontrastu s celorepublikovou situací, kdy panuje naprostý nezájem o vstup do SLČR, podařilo se naší Odbočce za uplynulá období získat mnoho nových členů, z nichž velká část jsou aktivní civilní a dokonce i vojenští letci. Podařilo se i značně omladit členskou základnu, průměrný věk členů Odbočky 30 klesl na (z pohledu SLČR těžko uvěřitelných) 54 let! Nastávající generační výměně se samozřejmě nemůžeme vyhnout, je pak na další generaci členů, jak se postaví k udržení tradic Odbočky a SLČR jako takového. A to bez ohledu na jeho současnou i stávající situaci...

       - Svaz letců ČR – O současném stavu SLČR jsou členové pravidelně informováni. Na posledním zasedání CVSL v úterý 9. září byla přednesena zpráva o přípravách Mimořádného sjezdu a návrh jeho programu. Byl představen upravený koncept nových Stanov SLČR. Předseda SLČR p. Rampula nebyl bohužel schopen přednést koncept své zprávy pro sjezd, celým zasedáním se také jako červená nit táhl vleklý spor mezi p. Rampulou a p. Stuchlíkem a nadále i nechvalně již proslulá kauza MIDO. S ohledem na naši samostatnost, právní i ekonomickou, nebudeme se nadále touto kauzou zabývat, pouze vyčkáme, jak tato dopadne...

       - Mimořádný sjezd Svazu letců ČR – Na tento sjezd, konající se 25. září od 10:00 v konferenčním sále MNO v Praze na Valech, byli za naši odbočku určeni tito delegáti: Lenert, Bažant, Říha, Vaněček. Jako náhradníci byli určeni: Borůvka, Kučera. Jako čestný host byl pozván p. Křena. Případné náměty či připomínky k projednání na tomto sjezdu, nechť členové Odbočky směřují na p. Říhu. Z naší strany bude přednesena krátká zpráva o činnosti Odbočky a tlumočeny případné návrhy a připomínky našich členů...

   Za naši Odbočku nebudou navrženi kandidáti do PSL, KK ani RK...

 

                Závěrem předseda ještě jednou poděkoval všem členům za odvedenou práci. Zejména tvůrcům konceptu nových Stanov, p. Říhovi za přípravu akcí Odbočky, práci s mládeží a veškerou administrativní a hospodářskou činnost, p. Borůvkovi za propagaci modelářství a publikační činnost, p. Klimkovi za podporu naší činnosti, atd....

               I nadále budeme, každý podle svých aktuálních možností a zdraví, pokračovat v naší úspěšné činnosti, propagovat a popularizovat letectví a létání a naplňovat tak prapůvodní odkaz Svazu letců a jeho zakladatelů, jakož i patrona naší Odbočky...

 

5)        Vedoucí schůze p. Bažant poté předal slovo hospodáři a požádal jej, aby informoval přítomné o finanční situaci Odbočky. A dodal, že před třemi roky byla Odbočka z ekonomického hlediska před krachem. Čemuž se však podařilo zabránit a z původně červených čísel nacházíme se momentálně v poměrně slušné situaci. Za což poděkoval předsedovi a hospodáři...

            P. Říha nejprve podotkl, že zmíněnému krachu podařilo se předejít zejména díky štědrému finančnímu daru kolegy p. Suchého a také díky pravidelným dotacím ze strany Města Milovice. Poté seznámil přítomné členy s účetní uzávěrkou za rok 2013 a finanční situací Odbočky za uplynulé období. Ke dni 16. 9. 2014 bylo na vkladní knížce uloženo 10317,- Kč, hotovost v pokladně činí 3890,- Kč. Takto vysoká částka byla v pokladně disponovaná s ohledem na očekávané vyšší výdaje v brzké době, jimiž jsou:

- platba p. Piňosovi za uskutečněný vyhlídkový let se žáky ZŠ TGM Milovice

- dodatečný odvod na SLČR za 7 členů Odbočky

- vystavení legitimací novým členům

- zajištění občerstvení pro účastníky VH

 

            Informoval přítomné o dotaci od Města Milovice na rok 2014 ve výši 5000,- Kč,
s dodatkem, že tato musí být v plné výši vyčerpána dle původní dohody, tedy na akce s mládeží a na pořádání střeleckých soutěží...

            Členské poplatky na rok 2014 nemají ke dni konání VH zaplaceny pouze dva členové odbočky – p. Alexa a p. Soukup. S p. Soukupem bylo dohodnuto ještě před konáním VH, že členské poplatky uhradí v nejbližší době, včetně poplatku na rok 2015. P. Alexa byl informován telefonicky, elektronickou poštou i pomocí SMS, na jakékoliv pokusy o kontaktování však nereaguje. V souladu s bodem 5.8 platných Stanov navrhl p. Říha, pakliže p. Alexa neuhradí dlužnou částku do konce roku 2014, hlasovat na příští VH o jeho vyloučení...

            S ohledem na finanční situaci není potřeba přikročit k navýšení ročního členského příspěvku. Tento byl pouze poněkud upraven s ohledem na nové členy, hlásící se v průběhu roku. Po dohodě s předsedou bylo stanoveno, že noví členové, kteří se přihlásí do Odbočky po 30. červnu kalendářního roku, budou mít na tento stanoven poplatek poloviční (tedy 150,- Kč). Ti, kdo se přihlásí po 30. říjnu, budou do seznamu členů zaevidováni až k 1. lednu následujícího roku, a tudíž i členský příspěvek zaplatí v plné výši (300,-/200,- Kč) až na další kalendářní rok...

            Roční odvody na SLČR za naši odbočku byly zaplaceny v řádném termínu za všechny členy, kteří k danému datu měli uhrazen členský příspěvek na rok 2014. Za ostatní, kteří jej odevzdali později, a za členy nové, bude zaplacen dodatečně, po dohodě s hospodářem SLČR p. Bínou...

            Daří se udržovat v podstatě vyvážený roční rozpočet, z nějž jsou pokryty akce odbočky, náklady na administrativu a poštu...

 

            P. Vaněček ve svém vystoupení seznámil přítomné s výsledky revize účetnictví za rok 2013 a období do VH. Při kontrole provedl vlastní výpočet dle výdajových a příjmových dokladů, nikoliv podle pokladní knihy a došel k závěru, že výsledek odpovídá v dokladech udaným hodnotám...

            Revize byla provedena ke dni 9. 9. 2014, kdy došlo k poslednímu pohybu finančních prostředků. Konstatoval, že do roku 2014 vstoupila Odbočka s přebytkem cca 14000,- Kč, což svědčí o tom, že se podařilo hospodaření postavit na nohy...

            Příjmy jsou tvořeny zejména zůstatkem z roku 2013, členskými příspěvky a dotací od Města Milovice ve výši 5000,- Kč (jež činí prakticky třetinu všech ročních příjmů). Je třeba pochválit současné vedení Odbočky a hospodáře, za vybudování a udržování velmi dobrých vztahů se zástupci milovického MěÚ...

            Výdaje Odbočky jsou tvořeny zejména emisí Zpravodaje SLČR, poštovními službami, poplatky za vystavení členských legitimací, pronájem střelnice, odvody SLČR, byl uhrazen i oběd pro účastníky exkurze na 21. zTL v Čáslavi...

            Byly zkontrolovány veškeré příjmové i výdejové doklady, pokladní kniha, přičemž nebyly nalezeny žádné nesrovnalosti a nedostatky. Bylo ověřeno, že kromě revizora je hospodaření pravidelně kontrolováno i předsedou Odbočky...

            P. Vaněček navrhl, aby byl projednán dluh p. Alexy a bylo postupováno dle platných Stanov odbočky. Byť není jisté, v jaké situaci se p. Alexa momentálně nachází a z jakého důvodu ke vzniku dluhu došlo...

 

            Závěrem informoval, že Výbor na svém zasedání před VH schválil návrh vyplatit p. Říhovi odměnu za vedení hospodaření ve výši 5% z celkového zůstatku...

 

6)     Dalším bodem VH bylo představení a uvítání nových členů odbočky. O členství v Odbočce 30 požádali za poslední rok následující osoby: Jasaň Jakub (č. leg. 2074), Kejda Jan (č. leg. 2077), Lehovec Jan (č. leg. 1650), Podzimek Miloš (č. leg. 2078), Vaněčková Věra (č. leg. 2079), Veselý Lukáš (č. leg. 2076), Veselý Michal (č. leg. 2075), David Michal, Prokopová Karolína, Rataj David, Vejnar Miloš (poslední čtyři jmenovaní nemají prozatím vystavenu členskou legitimaci). Valná hromada jejich přijetí schválila bez námitek. Bohužel, až na pí. Vaněčkovou a p. Rataje se všichni jmenovaní ze zdravotních, pracovních či studijních úkolů z účasti na VH předem omluvili. Noví členové byli krátce představeni, ať už osobně, či prostřednictvím p. Říhy a p. Lenerta...

           P. Říha pohovořil o členské základně odbočky a seznámil ostatní se současným stavem. S účinností ke dni 1. 10. 2014 má odbočka 39 členů (18 Svaz letců ČR, 19 Klub SLČR, 2 Mrázkova vlčata). Došlo k poměrně zásadnímu omlazení členské základny, průměrný věk členů Odbočky klesl na cca 54 let. Což obojí je z pohledu Svazu letců ČR unikátní stav...

 

7)       Zvolený Výbor odbočky pracuje ve složení, odpovídajícím platným Stanovám, tedy konkrétně:

 

Předseda – Antonín Lenert

Místopředseda – Vlastimil Bažant

Čestný předseda – Josef Křena

Tajemník – Josef Říha

Revizor – Jaroslav Vaněček

 

           V návaznosti na úpravy nových Stanov dle NOZ bude nutné provést drobné změny. A to zejména z toho důvodu, že čestný předseda a revizor nesmí býti členy Výboru. Proto byli na nové členy Výboru navrženi Jan Borůvka a Luděk Kučera, s účinností ke dni platnosti nových Stanov...

 

8)         P. Vaněček podal zprávu, týkající se nutných úprav Stanov dle NOZ. Byl vytvořen koncept nových Stanov, které by plně odpovídaly jednak našim potřebám, jednak, a to zejména, platnému novému Občanskému zákoníku...

            Při tvorbě nového dokumentu redakční tým vycházel ze Stanov platných v současné době, bylo nutné však některé věci opravit a doplnit. Například odkaz na tradici, spojenou s patronem Odbočky gen. Karlem Mrázkem, DFC, DSO, jež nebyla ve starých Stanovách zmíněna...

             Změna naší Odbočky z o.s. na z.s. byla provedena soudem automaticky k 1. lednu tohoto roku, musí být však uvedena ve Stanovách. Nic se samozřejmě nemění na faktu, že i nadále budeme právně i ekonomicky samostatným subjektem, hospodařícím s vlastními prostředky, získanými z části jednak vlastní hospodářskou činností, jednak formou členských příspěvků, grantů, dotací a darů...

             Některé další záležitosti, týkající se spolkové činnosti a vyjmenované v NOZ, nejsou v nových Stanovách uvedeny. Jedná se o konkrétní případy postupů v konkrétních situacích, ke kterým může výjimečně dojít. V podobných případech se postupuje v prvé řadě podle Stanov, pakliže něco není Stanovami ošetřeno, platí ustanovení NOZ...

            Některé další redakční úpravy, ke kterým došlo a dojde časem, nevyžadují dle NOZ souhlas Valné hromady a budou řešeny průběžně. Viz. například úplný název Odbočky, vztah Odbočky k celostátní organizaci SLČR a podobně. Čekáme též na výsledky Mimořádného sjezdu SLČR a na finální podobu nových stanov SLČR...

 

            Závěrem p. Vaněček doporučil, aby v současném znění byly nové Stanovy, s výhradou o dodatečných redakčních úpravách, k nimž není potřeba souhlas VH, schváleny...

      

9)        P. Lenert poté převzal slovo, aby poděkoval některým členům odbočky za jejich dlouholetou práci a činnost pro odbočku a Svaz letců, za práci s mládeží, za popularizaci letectví a další osvětovou činnost...

 

             Za zásluhy o rozvoj Odbočky 30 a Svazu letců ČR, propagaci a popularizaci letectví a za svoji dlouholetou leteckou činnost, v případě třetím i za dlouholetou usilovnou práci ve VSR, byla udělena medaile Za zásluhy SLČR:

 

- panu Josefu Kloboučníkovi (č. leg. 441)

- panu Josefu Mackovi (č. leg. 1277)

- panu Antonínu Suchému (č. leg. 1725)

 

             Za zásluhy o rozvoj Odbočky 30 a Svazu letců ČR, propagaci a popularizaci letectví a za usilovnou práci s mládeží byla udělena medaile Za zásluhy SLČR:

 

- panu Josefu Říhovi (č. leg. 1634)

 

             Předseda p. Lenert oceněným jménem Výboru odbočky pogratuloval a popřál pevné zdraví a mnoho úspěchů do budoucna...

 

             P. Kloboučníkovi bylo ocenění slavnostně předáno během osobní návštěvy v místě bydliště dne 12. 8., za přítomnosti zástupců Odboček 30, 26, 9, Nadace Letoun Metoděje Vlacha a zejména zástupce velitele 21. zTL. P. Suchý a p. Macek se bohužel nemohli VH zúčastnit ze zdravotních důvodů, tudíž bude předání vyřešeno po domluvě opět osobní návštěvou...

 

             P. Říha posléze na závěr schůze doporučil, aby Výbor Odbočky podal návrh na udělení medaile Za zásluhy SLČR p. Jarešovi a p. Klimkovi, za propagaci letectví a podporu členů při spolupráci s mládeží...

 

10)         Dále následovala volná diskuse, během níž se přítomní mohli vyjádřit jednak k dění a činnosti v odbočce, jednak k situaci ve Svazu letců a ve společnosti. Zároveň mohli zavzpomínat na dobu své služby, přidat vzpomínky veselé i smutné a volně pohovořit s kamarády a kolegy...

 

             P. Říha připomenul, že plánované akce jsou uvedeny a průběžně aktualizovány na webových stránkách Odbočky, navíc jsou členové informováni pomocí bulletinů. V případě potřeby navíc i telefonicky nebo e-mailem...

            Připomenul ostatním i akce, naplánované na nejbližší období – Pohár starosty Milovic ve střelbě z malorážkové sportovní pistole (20.9.), pietní akt na italském vojenském hřbitově za přítomnosti zástupců AČR, města a italských úřadů a armády (1.11.), Den veteránů v Milovicích na italském vojenském hřbitově (6.11.) a v Nymburce (11.11.)

             Pouze doplnil, že k uskutečnění oslavy Dne veteránů v Milovicích, vzhledem k tomu, že italský hřbitov je dle smlouvy italským výsostným územím, je třeba podat žádost na ambasádu Itálie (což již bylo učiněno). Do příprav se, dle dohody s paní ředitelkou, opět zapojí i žáci ZŠ TGM v Milovicích...

             P. Vlčko dodal doplňující informace k oslavám Dne veteránů v Nymburce a informoval, že se jedná pravděpodobně o poslední ročník, plně pořádaný KVD Nymburk...

             Ve dnech 15. - 17. 10. se uskuteční v areálu PVA Praha-Letňany mezinárodní konference a výstava Future Forces 2014, zaměřená na moderní vojenské technologie. Po konzultaci s pí. Soukupovou byl osloven ředitel výstavy s žádostí o možnost přístupu pro členy naší odbočky, neboť se jedná o akci, na kterou nebude umožněn přístup běžných návštěvníků a je nutná předchozí registrace. Pan ředitel přislíbil, že členům Svazu letců bude vstup umožněn a že budeme vítáni. Zájemci se musí nahlásit do 26. 9., aby mohli být včas zaregistrováni...

 

             P. Říha informoval přítomné o návštěvě u p. Kloboučníka, uspořádané po skončení exkurze v Čáslavi na 21. zTL. A přečetl děkovný dopis, zaslaný jmenovaným vedení SLČR...

 

             Vzhledem k tomu, že se VH nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit p. Křena, telefonicky předal zdravici od gen. Vachka z Vodochod. Předseda jej pověřil tlumočit gen. Vachkovi poděkování a pozdrav od členů naší Odbočky...

             P. Křena tudíž nemohl ani pohovořit krátce o historii naší Odbočky. Poměrně podrobné informace o jejích specifikách podal na začátku VH p. Lenert. P. Říha proto na závěr setkání pouze připomněl, že jsou k dispozici i obě kroniky, aktualizované ke dni konání VH...

 

             P. Lenert dále pohovořil o návrhu p. Říhy, uspořádat v příštím roce Výjezdní zasedání nebo Valnou hromadu v Brně v Technickém muzeu nebo na letišti v Tuřanech, aby se mohli zúčastnit i naši členové zde žijící. Neboť, vzhledem k tomu, že tato setkání se převážně konají v pracovních dnech, není pro naše brněnské kolegy možné se jich účastnit. P. Říha dodal, že by to bylo vůči těmto kolegům spravedlivé, neboť tvoří v podstatě již třetinu početního stavu Odbočky...

 

              Další a letos poslední schůze Výboru Odbočky se koná 26. 11. od 10:00 hodin v Leteckém klubu v hotelu Duo...

 

             P. Borůvka informoval o záměru pohovořit s p. Pelčákem a následně požádat VHÚ o možnost studijní návštěvy v leteckém muzeu ve Kbelích, podobně jako tomu bylo v květnu tohoto roku s p. Bažantem. Rádi bychom se dostali k letounu C-11 a pozvali jako hosta p. Jareše. Zároveň krátce poinformoval o historii stroje, na němž létal právě p. Jareš...

             Zároveň vznesl dotaz, týkající se použití obrázků v Bulletinu dle Zákona o autorských právech. Vzhledem k pozdějšímu příchodu byl informován o změně ve složení redakční rady a zároveň o tom, že se při tvorbě bude postupovat v souladu s jmenovaným zákonem...

 

11)         Závěrečné usnesení:

 

 1. Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti odbočky za uplynulé období...

(termín: průběžně)

 

 1. Valná hromada souhlasí s předloženými zprávami o hospodaření a revizi...

(termín: 17. 9. 2014)

 

 1. Valná hromada souhlasí s přijetím těchto nových členů odbočky:

Michal David, Jakub Jasaň, Jan Kejda, Jan Lehovec, Karolína Prokopová, David Rataj, Věra Vaněčková, Miloš Vejnar, Lukáš Veselý, Michal Veselý

(termín: 17. 9. 2014)

 

 1. Valná hromada souhlasí s přijetím těchto nových členů Výboru odbočky, s účinností ke dni platnosti nových Stanov:

Borůvka Jan, Kučera Luděk

(termín: 17. 9. 2014)

 

 1. Valná hromada souhlasí s přijetím nových Stanov v předložené podobě, upravených dle nového Občanského zákoníku. S výhradou drobných redakčních úprav, které budou dořešeny průběžně a k nimž není třeba souhlasu VH...

(termín: 17. 9. 2014)

 

 1. Valná hromada bere na vědomí informace o plánovaných i uskutečněných akcích členů Odbočky 30...

(termín: 17. 9. 2014)

 

 1. Valná hromada ukládá členům Výboru zajistit a obnovit kontakt s příbuznými patrona odbočky gen. Mrázka a tyto informovat o dění v odbočce a o neustálé snaze udržet generálův odkaz a přenést jej na generace následující...

(termín: průběžně)

 

12)       Přibližně ve 14:00 hodin předseda p. Lenert poděkoval přítomným za účast, popřál mnoho zdraví a Valnou hromadu Odbočky 30 "gen. Karla Mrázka, DFC, DSO" ukončil. Zároveň pozval přítomné na společnou oslavu Dne letectva s kolegy z bratrské Odbočky 26 „plk. Václava Jíchy, DFC, AFC“, jež se koná v Leteckém klubu od 14:30 hodin a na níž jsou všichni naši členové zváni...