Zápis z Valné hromady...

12.06.2013 21:18

konané dne 12. června 2013 v 11:00 hod.

v Praze v Leteckém klubu hotelu Duo

 

Přítomní členové Odbočky 30:

LENERT Antonín – předseda

KŘENA Josef – čestný předseda

BAŽANT Vlastimil – místopředseda

VLČKO Ján – revizor

ŘÍHA Josef – tajemník-hospodář, zapisovatel

JAREŠ Karel

KUČERA Luděk

 

Host:

BÍNA Miroslav (SLČR)

 

Program:

 1. Zahájení - uvítání přítomných
 2. Seznámení s programem
 3. Činnost odbočky
 4. Zpráva o hospodaření, zpráva revizora
 5. Představení a uvítání nových členů
 6. Připomenutí patrona odbočky
 7. Vyznamenání, odměny
 8. Diskuse
 9. Usnesení
 10. Závěr

 

 1.  Valná hromada Odbočky 30 byla zahájena v 11:00 hodin místopředsedou Odbočky p. Bažantem. P. Bažant uvítal všechny přítomné členy odbočky (7 členů)

a hosta p. Bínu, tajemníka Svazu letců ČR...

 

2)        P. Lenert seznámil účastníky s programem Valné hromady. Nikdo z přítomných neměl k navrženému programu žádné připomínky...

 

3)        Poté pohovořil o činnosti odbočky a plánech na další období, přičemž předložil přítomným k nahlédnutí průběžně aktualizovaný soupis akcí, jichž se naši členové v průběhu tohoto roku již zúčastnili. Spolu s tím seznámil VH s dalšími akcemi, naplánovanými na tento školní i kalendářní rok. Znovu zdůraznil, že naše odbočka nemůže pořádat schůze svojí členské základny každý měsíc, jako je tomu u jiných odboček a že se každý z nás víceméně individuálně zúčastňuje různých spíše regionálních akcí, kde reprezentuje naši odbočku a poté informuje redakční radu. V pravidelném Bulletinu a také ve Zpravodaji SLČR jsou poté blíže informováni i ostatní členové Odbočky 30 a Svazu letců...

 

             Vysoko ohodnotil spolupráci členů naší odbočky s mládeží, zejména s dětmi Základní školy T. G. Masaryka v Milovicích. Zdůraznil, že to je ve Svazu letců přístup unikátní, nicméně správný, přispívající k udržení, dalšímu rozvoji vlastní členské základny a k vybudování lásky k létání a letadlům. Jsme v současné době jediná odbočka SLČR, v níž jsou zastoupeny generace nejstarší, střední i nejmladší...

 

            Závěrem p. Lenert informoval přítomné o stavu ve Svazu letců, jenž se prozatím nijak zásadně nemění. Předsednictvo zaujalo vyčkávací polohu a po konzultaci s právníky shromažďuje důkazní materiál, týkající se kauzy MIDO. Sjezd SLČR je odložen na neurčito, v listopadu 2013 se uskuteční Konference SLČR na Univerzitě obrany v Brně...

 

4)        P. Říha seznámil přítomné členy s účetní uzávěrkou za rok 2012 a finanční situací Odbočky za uplynulé období. Ke dni 12. 6. 2013 je na vkladní knížce uloženo 16602,- Kč, hotovost v pokladně činí 1557,- Kč...

 

            Informoval přítomné o zásadním zlepšení ekonomické situace odbočky, zejména díky daru p. Suchého (10000,- Kč) a dotacím od města Milovice na rok 2012 i 2013 (2x 4000,- Kč). Zároveň však dodal, že požadavek na dotaci na letošní rok nebyl naplněn v námi požadované výši, což se odrazilo v nutnosti odvolat některé plánované akce...

            Dodal, že dotace 4000,- Kč na rok 2013 bude využita takto:

              - příspěvek na dopravu na akce, uspořádané naší odbočkou pro děti ZŠ Milovice – 1500,-

              - doprava výstavních panelů z Brna do Milovic a zpět (p. Bína) –                                 2500,-

 

            Členské poplatky na rok 2013 nemá ke dni konání VH zaplaceny pouze jeden člen odbočky (informován dopisem i elektronicky), roční odvody na SLČR za naši odbočku byly zaplaceny v řádném termínu a v plné výši...

 

            P. Vlčko ve své Zprávě revizora seznámil přítomné s výsledky revize účetnictví za rok 2012. Konstatoval, že nebyly nalezeny žádné nesrovnalosti, příjmy a výdaje jsou řádně dokumentovány. Pouze navrhl, aby při přípravě podkladů pro revizi účetnictví byla rozdělena dokumentace pohybů financí na pokladně a zvlášť na VK...

 

5)         Dalším bodem VH mělo být představení a uvítání nových členů odbočky. O členství v Odbočce 30 požádali v průběhu prvního pololetí tohoto roku následující osoby (seřazeno chronologicky): Pour Jiří (č. leg. 2037), Vaněček Jaroslav (č. leg. 2051), Hron Jakub. Valná hromada jejich přijetí schválila bez námitek. Bohužel, všichni jmenovaní se ze zdravotních, rodinných či studijních úkolů z účasti na VH předem omluvili...

 

             P. Říha proto pohovořil o členské základně odbočky a seznámil ostatní se současným stavem. Ke dni 1. 6. 2013 má odbočka 28 členů (14 Svaz letců ČR, 12 Klub SLČR, 2 Mrázkova vlčata...

             Dále informoval o Projektu Ikaros, zahájenému v dubnu tohoto roku ve spolupráci se ZŠ TGM v Milovicích, o počtu členů, úkolech a cílech. Nevyloučil možnost, že mezi dětmi se díky účasti v tomto projektu najde další zájemce či zájemci o členství v odbočce...

 

6)       P. Křena stručně připoměl členům odbočky osobu gen. Karla Mrázka, vzácného patrona naší odbočky, která v letošním roce oslaví 15 let svého trvání. Nehovořil však o všech a faktech, které jsou všeobecně známé z knížek či internetu. Zavzpomínal hlavně na velice zajímavá soukromá setkání na různých vzpomínkových akcích či v místě bydliště v Jablonci nad Nisou. Též na slavnostní akt udělení čestného občanství města Náměšť nad Oslavou in memoriam. Nezapoměl pohovořit i o bratru Emiliánovi, též příslušníku československé perutě RAF, který zahynul při patrole nad Biskajským zálivem...

 

              Předložil také pečlivě vypracované curicullum vitae, poskytnuté panem Josefem Hirschkornem z Teplic. Toto bude okopírováno a archivováno jako příloha zápisu z VH. Též jej obdrží každý z členů odbočky, spolu s dalším číslem bulletinu...

 

             Členové odbočky konstatovali, že by bylo dobré oživit kontakt s příbuznými pana generála (synem, žijícím v USA, s nímž jsme již byli v kontaktu, a s dcerou, žijící pravděpodobně v Jablonci nad Nisou – adresu nabídla paní Fajtlová, je možnost jí zjistit i přes základnu letectva v Náměšti nad Oslavou...) a informovat je o dění v naší odbočce. A i nadále se chovat a jednat tak, abychom si čestné označení naší odbočky jménem pana generála zasloužili...

      

7)         P. Lenert poté převzal slovo, aby poděkoval některým členům odbočky za jejich dlouholetou práci a činnost pro odbočku a Svaz letců, za práci s mládeží, za popularizaci letectví a další osvětovou činnost...

 

             Za zásluhy o rozvoj a činnost odbočky a za dlouholetý boj o rehabilitaci letců a příslušníků pozemního personálu, vyhozených z armády po roce 1968 byl udělen panu Antonínu Suchému (č. leg. 1725) titul Čestný člen Odbočky 30, s účinností k 1. 1. 2013. Vzhledem k nepřítomnosti p. Suchého (ze zdravotních důvodů) bude ocenění předáno při osobní návštěvě v bydlišti jmenovaného, a to v termínu, na němž se dohodnou členové Výboru...

 

             Za činnost pro odbočku, propagaci a práci s mládeží byla panu Josefu Říhovi udělena Čestná medaile Odbočky 30...

 

             Na návrh Výboru odbočky udělilo Předsednictvo Svaz letců panu Josefu Křenovi medaili Za zásluhy SLČR, za dlouholetou obětavou aktivní a iniciativní činnost ve Svazu letců ČR...

 

              Předseda p. Lenert oceněným jménem Výboru odbočky pogratuloval a popřál pevné zdraví a mnoho úspěchů do budoucna...

 

8)        Po krátkém občerstvení následovala již volná diskuse, během níž se přítomní mohli vyjádřit jednak k dění a činnosti v odbočce, jednak k situaci ve Svazu letců a ve společnosti. Zároveň mohli zavzpomínat na dobu své služby, přidat vzpomínky veselé i smutné a volně pohovořit s kamarády a kolegy...

 

             Mimo jiné byl projednán i návrh p. Vlčka na proplácení cestovních výdajů předsedovi odbočky. Přítomní tento návrh uzavřeli konstatováním, že po provedení finanční uzávěrky a zhodnocení finanční situace bude předsedovi vyplacena přiměřená jednorázová odměna, podobně, jako bývá vyplacena hospodáři...

 

             Členové odbočky ještě jednou probrali výše avizovanou Konferenci SLČR, která se bude konat 20. listopadu 2013 v Brně na Univerzitě obrany, a možnost vystoupení s vlastním příspěvkem. Bylo navrženo tuto možnost řešit aktuálně až po příštím zasedání CV v září 2013 a schůzi Výboru odbočky, případně přímo během Konference...

 

             P. Jareš znovu vyzdvihl spolupráci odbočky s mládeží, zejména s modeláři. A navrhl, aby byla založena jakási modelářská sekce, vedená některým z členů odbočky. I tato by přispěla svým dílem k výchově mládeže k lásce k letadlům a letectví...

              Zároveň informoval o jednom ze svých leteckých žáků, nyní žijícím a pracujícím jako dopravní pilot u aerolinií v Kanadě, který projevil své přání vstoupit do naší odbočky. Slíbil, že se jej pokusí kontaktovat a nasměrovat na někoho z členů Výboru odbočky, kdo by mohl vést další jednání...

 

9)         Závěrečné ustanovení:

 

- Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti odbočky za uplynulé období...

(termín: průběžně)

 

- Valná hromada bere na vědomí zprávu o hospodaření a revizi a souhlasí s využitím dotace na rok 2013 dle předloženého návrhu...

(termín: průběžně)

 

- Valná hromada ukládá Výboru odbočky zpracovat přehled provedených společenských akcí za rok 2013 a tento prokazatelně předat na předsednictvo Svazu letců...

(termín: do 1. 8. 2013)

 

- Valná hromada ukládá všem členům odbočky nadále se důstojně zúčastňovat a reprezentovat odbočku na společenských akcích, na akcích pořizovat dokumentaci a tuto poskytnout tajemníkovi odbočky ke zpracování a archivaci...

(termín: průběžně)

 

- Valná hromada souhlasí s přijetím těchto nových členů odbočky:

       Jiří Pour, Jaroslav Vaněček,

  a členů Mrázkových vlčat:

       Jakub Hron

(termín: 12. 6. 2013)

 

- Valná hromada ukládá všem členům odbočky nadále rozvíjet v rámci možností spolupráci s mládeží, pořádat besedy, zprostředkovávat návštěvy muzeí a leteckých institucí, poskytovat informace a pomáhat vést mládež k lásce k letectví a létání...

(termín: průběžně)

 

- Valná hromada ukládá členům Výboru zajistit a obnovit kontakt s příbuznými patrona odbočky gen. Mrázka a tyto informovat o dění v odbočce a o neustálé snaze udržet generálův odkaz a přenést jej na generace následující...

(termín: průběžně)

 

10)       Přibližně ve 13:30 hodin místopředseda p. Bažant poděkoval přítomným za účast a vyjádřil přání sejít se zde na příští Valné hromadě pokud možno ve větším množství. Popřál všem mnoho zdraví a Valnou hromadu Odbočky 30 "gen. Karla Mrázka, DFC, DSO" ukončil...

 

Ke stažení zde...