Stanovy SLČR...

04.12.2014 16:59

Stanovy

Svazu letců České republiky, z.s.

 

Čl. 1

Obecná ustanovení

1.1 Název spolku: „ Svaz letců České republiky, z.s.", dále jen „SLČR".

1.2 Sídlem SLČR je: Svaz letců České republiky z.s., letiště Kbely, 197 06 Praha 9.

1.3 SLČR je nezávislým, neziskovým, dobrovolným a nepolitickým zapsaným spolkem založeným v

      souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.4 SLČR je právnickou osobou vzniklou na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.5 SLČR je ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) a je hlavním spolkem pro

       pobočné spolky.

1.6 Ve SLČR se sdružují fyzické i právnické osoby a organizace, které svojí profesí, zájmem či

      zaměřením podnikatelských aktivit byly nebo jsou spojeny s letectvím a parašutismem, podaly

       přihlášku do pobočného spolku SLČR nebo spolků s plnou právní subjektivitou a souhlasí s

      jeho činností. Podrobnosti členství spolků s plnou právní subjektivitou a pobočných spolků

      stanoví tyto stanovy a Organizační řád SLČR (OŘSL).

1.7 SLČR vyvíjí svou činnost na území České republiky. Spolupracuje a rozvíjí mezinárodní styky s

      obdobně zaměřenými organizacemi v zahraničí, pokud jejich činnost není v rozporu s jejich zákony  

      a neodporuje to mezinárodnímu zájmu České republiky.

1.8  Stanovy a jejich změny schvaluje sjezd.

1.9  SLČR užívá znak a prapor SL ČR a jejich užívání je upraveno v OŘSL

1.10 SLČR je pokračovatelem Svazu letců ČR založeného podle z.č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů a

       jeho poslední Statut ze dne 21.4.2006.byl registrován u MV ČR.

 

Čl. 2

Poslání SLČR

2.1 SL ČR navazuje na vlastenecké a demokratické tradice československého, předválečného i  

       poválečného SL ČR, přebírá jejich symboliku, zájmovou a sociální funkci. Udržuje historický odkaz

        československého a českého letectva. Svoji činností přispívá k uspokojování a ochraně oprávněných zájmů

         svých členů.

 

ČI. 3

Cíle SLČR

3.1. Hlavní činností SLČR je uspokojování zájmů a potřeb svých členů, vytváření podmínek pro pravidelné setkávání členů a výměnu jejich názorů v rámci společenských, kulturních, sportovních a jiných zájmových činností, veřejně hájit a prosazovat jejich občanská a sociální práva, pomáhat jim překonávat různé těžkosti při řešení životních, rodinných a sociálních situací.

3.2. SLČR propaguje a dále rozvíjí vojensko-historické tradice českého letectví, podporuje jeho reprezentaci doma i v zahraničí, posiluje prestiž leteckých profesí.

3.3. SLČR při všeobecné podpoře ozbrojených sil spolupracuje s Ministerstvem obrany, Generálním štábem AČR, zejména s velením Vzdušných sil AČR, na zásadách vzájemné prospěšnosti, důvěry a úcty a na vzájemném nezasahování a nevměšování se do vnitřních poměrů ministerstva nebo spolku.

3.4. K naplňování svých cílů, správy pobočných spolku a hospodárného využití spolkového majetku, může spolek vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost.

 

 

Čl. 4
Členství ve SL ČR

4.1. Vznik členství ve SLČR

4.1.1.Členství ve SL ČR je dobrovolné, v pobočných spolcích má kolektivní charakter a je různého

          druhu:

4.1.1.1.   Člen SLČR

4.1.1.2 . Člen klubu SLČR

4.1.1.3.    Čestný člen SLČR.

4.1.2.   Členství ve SLČR vzniká projednáním a schválením Přihlášky do SLČR orgánem SLČR  u

             pobočných spolků a orgánem spolků s plnou právní subjektivitou.

4.1.3.  Členem SLČR se může stát občan ČR, který zastával nebo zastává leteckou profesi na

            palubě letadla nebo létajícího sportovního zařízení, podal si přihlášku do SLČR a

            souhlasí s jeho činností.

4.1.4. Členem klubu SLČR se může stát i občan ČR, který je příznivcem letectví, podal si    

            přihlášku do SLČR a souhlasí s jeho činností. Na základě rozhodnutí orgánu SLČR , může  

            mít člen klubu SLČR omezeno pasivní volební právo,

4.1.5.   Členem SLČR se může stát i právnická osoba, kterou spojuje se SLČR zájem a zaměření svých    

           aktivit s posláním a cíli SLČR, má uzavřenou smlouvu o spolupráci se SLČR a podala si

            přihlášku do SLČR, rozhodující měrou přispěla nebo přispívá k činnosti SLČR a o jejichž

           členství rozhodl orgán SLČR

4.1.6.  Čestným členem SLČR se může stát fyzická nebo právnická osoba, která významnou měrou

             přispěla nebo přispívá k činnosti SLČR a o jejichž členství rozhodl orgán SLČR

4.1.7.   Členem SLČR  dle čl 4.1.1.1 – 3 se může stát i cizinec s povolením trvalého pobytu v ČR

 

4.2. Zánik členství ve SLČR

4.2.1. Oznámení o vystoupení ze SLČR

4.2.2. Zrušením členství pro neplacení členských příspěvků

4.2.3. Vyloučením ze SLČR pro závažné porušování stanov a řádů SLČR a spolků s plnou  

          právní subjektivitou.

4.2.4. Úmrtím člena

4.2.5. Zánikem SLČR

4.3. Další podrobnosti k členství ve SLČR upravuje OŘSL.

 

  1. Seznam členů:
    1. SLČR vede sekretariátem nebo určeným členem PSL seznam pobočných spolků, spolků s plnou právní subjektivitou a jejich členů v souladu s OŘSL

 

Čl.. 5

Práva a povinnosti členů SL ČR

5.1. Práva členů SLČR

5.1.1. Každý člen SLČR má právo se svobodně vyjadřovat ke všem záležitostem SLČR, podávat návrhy a podněty k jeho činnosti, zúčastňovat se všech akcí SLČR, být informovaný o v činnosti SLČR

5.1.2.  Člen SLČR splňující podmínky č1.4, odst. 4.1.1.1. má právo volit a být volený

5.1.3.  Členství ve SLČR vzniklém dle č l.4, odst. 4.1.1.2 a 3 o právu být volen rozhodne

            Celostátní výbor SLČR (dále jen CVSL), u spolků s plnou právní subjektivitou

            jejich stanovy.

5.2. Povinnosti člena SLČR

5.2.1.Dodržovat Stanovy SLČR a spolků s plnou právní subjektivitou, jejich další vnitřní

         normy a plnit usnesení členských schůzí

5.2.2.Aktivně, podle svých možností přispívat k rozvoji SLČR, podporovat a realizovat

          cíle a úkoly SLČR

5.2.3.Chovat se důstojně, dbát na dobré jméno a důstojnost SLČR

5.2.4.Zaplatit členský příspěvek za běžný rok

 

Čl. 6
Organizace SLČR a jeho orgány

6.1. SLČR tvoří:

6.1.1. Spolky s plnou právní subjektivitou, se svými členy, které se sdruží do svazu podle §214 odst. 2

           NOZ

             6.1.2. Pobočné spolky se svými členy.

             6.1.3. Orgány SLČR dle těchto stanov.

 

6.2. Orgány SLČR

 

6.2.1. Základním článkem organizační struktury SLČR jsou spolky s plnou právní subjektivitou,

          dobrovolně sdružené do svazu a pobočné spolky bez právní subjektivity, pro které je SLČR

          hlavním spolkem, ve smyslu NOZ.

6.2.1.2. Minimální počet členů pobočného spolku je pět.

6.2.1.3. Organizačním řádem SLČR, se ve své činnosti řídí spolky s plnou právní subjektivitou,

              v rozsahu, který je nezbytný pro společné činnosti svazu, pobočné spolky se řídí OŘSL

               v plném rozsahu. Usnesením sjezdu SLČR se v plném rozsahu řídí pobočné spolky, spolky

               s plnou právní subjektivitou se jim řídí v rozsahu, který se dotýká sdružených činností.
6.2.1.4. Nejvyšší orgány spolku s plnou právní subjektivitou stanoví jeho stanovy. Pro pobočné

              spolky platí konání členské schůze hlavního spolku, svolaná min. 1x ročně. Řízení spolku

               s plnou právní subjektivitou, jeho orgány a statutární orgán určují stanovy spolku.

6.2.1.5. Spolky s plnou právní subjektivitou neručí za závazky SLČR a SL ČR neručí za závazky

              těchto spolků.

6.2.1.6.  Za jednání pobočného spolku přede dnem jeho zápisu do veřejného rejstříku je hlavní spolek

               oprávněn a zavázán společně a nerozdílně s pobočným spolkem. Po zápisu ručí hlavní spolek za

               dluhy pobočného spolku v rozsahu subsidiarity.

6.2.1.7. Další podrobnosti upravuje OŘSL

 

6.2.2. Sjezd SLČR je shromáždění zástupců spolků dobrovolně sdružených a pobočných spolků, je nejvyšším

           orgánem SLČR

6.2.2.1. Sjezd svolává CVSL v intervalu nejvýše tří let, je oprávněn rozhodovat o všech záležitostech SLČR

             s určením, která usnesení budou respektovat spolky s plnou právní subjektivitou, tedy pro

             zajištění sdružených činností.

6.2.2.2. Na návrh CVSL nebo v případě požadavku více než poloviny sdružených spolků s plnou právní

              subjektivitou, může být svolán mimořádný sjezd SLČR.

6.2.2.3. Sjezd volí tajnou volbou Předsednictvo SLČR (dále jen PSL) a Kontrolní komisi SLČR (dále jen

              KK)

 6.2.2.4. Podrobnosti svolání sjezdu, jeho přípravu, organizaci, volbu Předsednictva, Kontrolní komise a

             statutárních orgánů SLČR řeší OŘSL

 

6.2.3. Celostátní výbor SLČR (dále jen CVSL) je nejvyšším kolektivním orgánem sdružených spolků s plnou

          právní subjektivitou a pobočných spolků SLČR mezi sjezdy.

6.2.3.1. Předsedou CVSL je předseda PSL, používá titul „Předseda Svazu letců České republiky" (dále jen

             Předseda SLČR)

6.2.3.2. Je nositelem plnění usnesení sjezdu, dbá o naplňování poslání a cílů SLČR.

6.2.3.3. CVSL tvoří PSL, zástupci spolků s plnou právní subjektivitou a pobočných spolků (zpravidla

             předsedové) a předseda KKSL.

6.2.3.4. CVSL schvaluje OŘSL a pobočných spolků, jednací řády CVSL, PSL, KKSL

6.2.3.5. CVSL stanovuje výši členských příspěvků, u spolků s plnou právní subjektivitou ve smlouvě

             o sdružení

6.2.3.6. CVSL se ve své činnosti řídí základními dokumenty SLČR a Jednacím řádem CVSL

 

6.2.4. Předsednictvo SLČR je pracovním orgánem CVSL.

6.2.4.1. V čele PSL stojí předseda a místopředsedové, kteří jsou voleni členy PSL v den konání sjezdu na

             ustanovující schůzi PSL a má devět členů.

6.2.4.2. Je koordinátorem plnění usnesení sjezdu, poslání a cílů SLČR, ve vztahu k spolkům s plnou

              právní subjektivitou v rozsahu sdružených činností.

6.2.4.3. Je zástupcem SLČR před orgány státní správy a moci ve věcech pobočných spolků, orgánů

              svazu a je reprezentantem SLČR ve styku s veřejností a zahraničím i pro sdružené činnosti

              dobrovolně postoupené spolky s plnou právní subjektivitou.

6.2.4.4. Práva a povinnosti členů PSL upravuje OŘSL

6.2.4.5. Ve své činnosti se řídí základními dokumenty SLČR a Jednacím řádem PSL.

6.2.4.5. Za SLČR podepisuje předseda a určený člen PSL

 

6.2.5. Kontrolní komise SLČR plní i funkci rozhodčí komise a je nejvyšším kontrolním a odvolávacím

           orgánem SLČR pro pobočné spolky a ve sdružených činnostech pro spolky s plnou právní  

         subjektivitou.

6.2.5.1. V čele KK stojí předseda a místopředseda, kteří jsou voleni členy KK v den konání sjezdu na

              ustanovující schůzi KK a má tři členy.

6.2.5.2. Práva a povinnosti členů KK upravuje OŘSL

6.2.5.3. KK se ve své činnosti řídí základními dokumenty SLČR a Jednacím řádem KK

6.2.6. Sekretariát SLČR (dále jen Sekretariát) je administrativně organizačním aparátem PSL a CVSL.

6.2.6.1. Je tvořen placenými a dobrovolnými pracovníky z řad členů SLČR

6.2.6.2. Složení, zabezpečení, popisy funkčních náplní, práva a povinnosti upravuje OŘSL a Jednací

              řády jednotlivých orgánů SL

6.3. Statutární orgán SLČR

6.3.1. Statutárním orgánem SLČR je Předsednictvo Svazu letců (PSL), navenek svaz zastupuje předseda a 

           spolupodepisuje určený člen PSL.

6.3.2. Jejich práva a povinnosti upravuje OŘSL.

 

Čl. 7

7.1. Rozsah sdružených činností, práv a povinností spolků s plnou právní subjektivitou a SLČR a naopak

       bude obsahem „Smlouvy o sdružení“, na jejichž obsahu se shodnou všechny spolky s plnou právní

       subjektivitou s orgány SLČR, tuto schválí podpisem a tím nastane jejich dobrovolné sdružení

       v SLČR.

7.2.  Podrobnosti stanoví OŘ SLČR podle dohodnutého obsahu „Smlouvy o sdružení“, kde budou

       detailně uvedeny práva a povinnosti spolků a sdružení.

 

Čl. 8

8.1  Sdružené spolky s plnou právní subjektivitou promítnou do svých stanov, následně po zapsání SLČR

       do veřejného rejstříku, ta ustanovení, která se jich budou týkat, tak jak bude určovat „Smlouva o

       sdružení“ a ustanovení OŘ SLČR, která se budou týkat sdružených činností v celostátně

        významných a společně pořádaných akcí a vystoupení.

 

ČI. 9
Hospodaření

9.1. SL ČR uskutečňuje svoji činnost prostřednictvím vlastních hmotných a finančních prostředků.

9. 2. Zdroje příjmů tvoří členské příspěvky, dotace, sbírky, dary, příjmy z vlastní hospodářské činnosti, granty,

       podpory nadačních fondů apod.

9.3. Pravidla a kontrolu hospodaření SL ČR určují „Směrnice SL ČR o hospodaření a kontrole s

       finančními a hmotnými prostředky, kterou vydává CVSL .

 

ČI. 10
Zánik SLČR a zánik členství

10.1. O zániku SLČR může rozhodnout sjezd SLČR formou dobrovolného rozpuštění nebo sloučením s

         jiným sdružením. V takovém případě vytvoří komisi, která provede vypořádání podle usnesení sjezdu.

10.2. V případě nemožnosti svolat sjezd pro vnitřní či vnější překážky, náleží pravomoc uvedená v čl. 10.1.

         CVSL

10.3. SL ČR může být zrušen rozhodnutím orgánu veřejné moci a z dalších důvodů uvedených zákonem.

10.4. Spolek může ze SL ČR vystoupit dobrovolně nebo být vyloučen za podmínek uvedených v OŘSL.

 

ČI. 11
Pravidla jednání

11.1. Pravidla jednání orgánů SL ČR jsou stanovena v Jednacím řádu (JŘ). Každý orgán má vlastní JŘ.   

11.2. Pravidla pro jejich tvorbu, projednávání a schvalování upravuje OŘSL

 

Čl. 12

Přechodná ustanovení

12.1. Do doby zápisu SLČR do veřejného rejstříku se postupuje podle Statutu SLČR schváleného 21.4.2006,

         včetně působnosti  odboček, do doby jejich zápisu do veřejných registrů.

12.2. Dnem vzniku spolků s plnou právní subjektivitou je den jejich zápisu do veřejného rejstříku a tím dnem

         mohou jednat samostatně. Dnem podpisu „Smlouvy o sdružení“do svazu budou spolky s plnou právní

         subjektivitou označovat svůj název podle platného OŘSLČR, který je prováděcím předpisem těchto  

         Stanov.

 

Čl. 13

Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud není ve Stanovách uvedeno jinak, platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., NOZ

12.2. Tyto stanovy jsou platné dnem schválení sjezdem SLČR a účinné dnem zápisu SLČR do veřejného

         rejstříku.

 

 

V Praze dne: 25. 9. 2014