Zápis ze schůze Výboru...

15.02.2017 14:24

konané dne 15. února 2017 v 10:00 hod

v Praze v prostorách společnosti ČEPES na Novotného lávce

 

Přítomní členové:

pplk. Ing. LENERT Antonín – předseda

plk. Ing. Vlastimil Bažant – místopředseda

ŘÍHA Josef – tajemník

BORŮVKA Jan – člen výboru

LEHOVEC Jan – revizor

KUČERA Luděk

DAVID Michal

 

Program:

1)      Zahájení

2)     Kontrola činnosti dle Zápisu z minulé schůze Výboru

3)     Zpráva o hospodaření, účetní uzávěrka za rok 2017

4)     Zpráva revizora

5)     Plán práce na rok 2017

6)     Doktrína LKGKM

7)     Aktualizace členské základny

8)    Situace a vztah k SLČR z. s.

9)     Diskuze, různé

10) Závěr, ukončení

 

1) Schůze Výboru byla zahájena v 10:00 hodin předsedou p. Lenertem. Vzhledem k přítomnosti všech členů Výboru byl tento uznán usnášeníschopným

 

Předseda p. Lenert v úvodu přivítal přítomné a poděkoval p. Bažantovi za možnost uspořádat schůzi v prostorách společnosti ČEPES. Poté přednesl návrh programu schůze, jenž byl přítomnými přijat…

 

2) Prvním bodem jednání byla kontrola činnosti a plnění zápisu ze schůze Výboru a VH, konané dne 15. 11. 2016. Bylo konstatováno, že uložené úkoly byly splněny či jsou plněny průběžně…

 

Ve věci kooptování p. Davida do Výboru LKGKM namísto p. Klímka si jmenovaný ponechal od minulé schůze čas na rozmyšlenou. Na dnešní schůzi tento návrh přijal. Jmenování bude potvrzeno na VH. P. Lenert zároveň p. Davidovi poděkoval za zajištění sponzorského daru od firmy Adera s.r.o., díky němuž bylo možné uskutečnit exkurzi žáků ZŠ TGM v Milovicích na 22. zVrL v Náměšti nad Oslavou. Předal p. Davidovi děkovný list pro něj samotného a zároveň pro zástupce uvedené firmy...

 

Návrh na vytvoření pamětních medailí LKGKM je stále otevřený. P. Podzimek se prozatím nevyjádřil, byť dle posledních dostupných informací na návrhu pracuje. P. Říha dodal, že se pokusil informativně zjistit rozpočet na výrobu mincí, medailí a odznaků. Nicméně náklady na takové předměty by byly neúměrně vysoké. Výbor se proto rozhodl od tohoto nápadu ustoupit, pouze v případě sportovních medailí se pokusit vymyslet a vytvořit nějaký návrh s logem Klubu, za využití dostupných hotových výrobků z prodeje. Například hotových medailí bez středového loga, jaké vyrábí firma Bauer, od níž obvykle Klub pořizuje medaile a poháry na různé soutěže...

P. Říha zároveň seznámil přítomné s myšlenkou vydat vlastní kolekci vína či piva s etiketou, připomínající 20. výročí založení Odbočky 30. Předem předjednal možnost odkoupit od vinaře p. Baláže z Mikulova vína s vlastní etiketou. Zároveň se pokusil zajistit informace o možnosti spolupráce s pivovarem Postřižiny v Nymburce a klášterním pivovarem Sv. Vojtěcha na pražském Břevnově. Dle doručené první odpovědi z Nymburka by zde možnost spolupráce byla, nicméně pravděpodobně s nutností odebrat najednou konkrétní množství produktu. Což se jeví prozatím jako příliš nákladné...

Třetí možností je kontaktovat p. Klímka a požádat jej o možnost výroby triček, vest nebo jiných upomínkových předmětů s logem Klubu. P. Říha přislíbil, že s p. Klímkem danou věc projedná. P. David zároveň přislíbil zajistit grafickou úpravu znaku do podoby a formátu, potřebných pro podobné účely...

Dle situace a zájmu se Výbor rozhodne, zdali nechat případně vyrobit též nášivky s logem LKGKM, a to jako upomínkové předměty, ceny do soutěží a podobně...

 

3) P. Říha seznámil přítomné členy s finanční uzávěrkou za rok 2016 a operacemi za dobu od minulé schůze Výboru. Ke dni 31. 12. 2016 bylo na vkladní knížce uloženo 8229,- Kč, hotovost v pokladně činila 1974,- Kč

 

Oproti předloňskému roku dosáhli jsme poněkud vyšších výdajů, což bylo způsobeno především díky jednorázové úhradě dopravy milovických dětí do Náměšti nad Oslavou a zpět. Tato akce byla z větší části hrazena z účelové dotace od Města Milovice (8000,-) a sponzorským darem od firmy Adera s.r.o. (8000,-), nicméně při tvorbě rozpočtu na tuto akci nebylo přihlédnuto k  navýšení ceny o DPH. Ve výsledku tudíž byla konečná cena navýšena o 4571,-, jež musely býti uhrazeny z financí Klubu...

Nebýt tohoto jednorázového výkyvu, dal by se jinak rozpočet považovat za celkově vyvážený. Rozpočet na rok 2017 se bude odvíjet především od dotace Města Milovice a případných sponzorských darů. Vzhledem k tomu, že několik členů ubylo a někteří byli jmenováni čestnými členy, je pravděpodobné, že bude poněkud menší, než vloni. Samozřejmě budou opět veškeré finance využívány s rozmyslem a hospodárně na udržení Klubu v chodu a na akce pro mládež i členy LKGKM...

 

Obě dotace za rok 2016 od MěÚ Milovice byly využity na plánované akce. Jejich vyúčtování, zároveň se žádostí o dotaci na rok 2017 (10000,-) byly podány řádně a v požadovaném termínu…

 

S ohledem na změny u Poštovní spořitelny nepodařilo se dohledat přesně všechny platby členských příspěvků za loňský rok. Bohužel tedy ani není prozatím možné identifikovat přesně ty, kteří doposud za rok 2016 členské příspěvky nezaplatili. Na vyřešení tohoto nedostatku se pracuje...

Od 1. ledna je možné začít zasílat členské příspěvky na rok 2017, tyto zůstávají nezměněny – 300,- Kč na člena a rok. Bude nutné vyřešit výše uvedený problém s identifikací plateb od jednotlivých členů při bezhotovostním styku. P. Kučera navrhl, aby byl založen účet u jiného subjektu. V současné době lze využít nabídek na vedení účtu zdarma, včetně nulových plateb za transakce a platební karty. Výbor návrh schválil a rozhodl se zjistit nabídku a podmínky od některých bank, tyto porovnat a posléze převést peníze z nynější Poštovní spořitelny do jiného peněžního ústavu...

 

Odvod členských příspěvků na SLČR z. s. ve výši poměrné částky za období leden až červen 2016 nebyl proveden. A to především proto, že by tyto finance nebyly použity na chod Svazu letců z. s. (jehož ani nejsme členy), ale by byly promrhány vedením SLČR z. s. na prohrané soudní řízení s firmou MIDO...

 

          4) Revizor p. Lehovec se nejprve omluvil předsedovi za drobný překlep v minulé revizní zprávě a předal mu opravený výtisk. Poté přednesl závěry revize účetnictví za rok 2017. Respektive za druhé pololetí, neboť poslední revize byla provedena k datu konání valné hromady. Zároveň informoval, že nemá žádný příspěvek do jednání. Stav financí je průběžně kontrolován předsedou. Plánovaná revize účetnictví bude vypracována po provedení účetní uzávěrky a vyúčtování dotací a přichystána k termínu konání únorové schůze Výboru…

 

Veškeré podklady, potřebné pro vypracování revizní zprávy, jakož i dokumentace, VK a pokladní kniha, byly předány hospodářem ke kontrole v předem domluveném termínu...

Revize na základě vyhodnocení a kontroly předložených dokladů neshledala v hospoda-ření s finančními prostředky LKGKM žádné nedostatky. Evidence příjmů a výdajů souhlasí s evidencí v Pokladní knize a v dalších dokladech. Výdaje na akce jsou v souladu s plánem činnosti klubu. Hotovost v pokladně odpovídá evidenci. Stav prostředků na účtu také odpovídá evidenci příjmů a výdajů...

Hlavní akcí LKGKM byl v daném období projekt Biskaj, neboli zajištění exkurze žáků ZŠ TGM Milovice na 22. zVrL v Náměšti nad Oslavou. Náklady byly kryty sponzorským darem ve výši 8000,- Kč od firmy Adera (součástí předložených dokladů je také darovací smlouva), dále účelovou dotací od MěÚ Milovice také ve výši 8000,- Kč (doloženo vyúčtování a vyúčtování celkových nákladů na samotnou akci).  LKGKM se na nákladech podílel částkou 4571,- Kč...

 

V návaznosti na předešlou revizi hospodaření LKGKM za období leden až srpen 2016 lze konstatovat, že hospodaření LKGKM za celý rok 2016 je v pořádku a veškeré účetnictví je vedeno zcela transparentně...

 

Předseda v souvislosti s předloženou revizní zprávou nařídil vyplatit hospodáři odměnu v obvyklé výši za dané období...

 

 5) V dalším bodě byl projednán a aktualizován plán práce a akcí na rok 2017...

 

Po konzultaci členů výboru byl upraven termín konání příští schůze, konkrétně na 11. květen, opět od 10:00. Vzhledem ke spokojenosti s místem konání na Novotného lávce bylo rozhodnuto napříště využívat především těchto prostor, bude-li to možné. Termín konání VH v Brně-Tuřanech bude upřesněn…

 

Kalendář akcí na webových stránkách Klubu je průběžně aktualizován. K datu konání schůze nebylo prozatím možné zjistit termíny konání většiny akcí, bude tak učiněno v nejbližším možném termínu. I nadále budou členové v případě potřeby informováni i elektronickou poštou, telefonicky, SMS či v Bulletinu...

 

Nejbližší akce, které nás nyní čekají:

- pietní akt ke Dni obránců vlasti v Praze na Olšanských hřbitovech

- recepce na velvyslanectví Ruské federace v ČR

- 3. ročník střelecké soutěže Vzpomínka na Regiho Schamse ve Dvorech u Nymburka

 

Střelecké klání ve Dvorech se uskuteční 20. dubna od 9:00. Dohodnuta byla účast dvou týmů ze škol v Milovicích a Poděbradech, ostatní oslovené školy neodpověděly. Akce se opět zúčastní někteří čestní hosté – Petra Schamsová, veteráni AČR. Účast přislíbili též zástupci VTULaPVO Praha...

 

P. Říha zároveň informoval, že s p. Borůvkou plánují uskutečnit návštěvu Žatce a zúčastnit se zde jako hosté schůze kolegů ze spolku Letci Žatec z. s....

 

Nadále bude pokračovat projekt Biskaj – spolupráce s vojáky AČR na zahraničních misích. P. Lenert pověřil p. Říhu projednat se zástupci 22. zVrL možnost oslavit Den letectva spolu s příslušníky na této základně...

Je v našem zájmu udržovat a prohlubovat již tak plodnou spolupráci s ostatními bývalými odbočkami Svazu letců, tak, jako tomu je například s kolegy z Žatce, Liberce a Pardubic...

 

6) Po minulé schůzi v listopadu 2016 byly členům Klubu rozeslány dva návrhy Doktríny LKGKM. K těmto návrhům nebyly do dne konání dnešní schůze zaslány žádné připomínky. Předseda proto navrhl, aby byla vybrána druhá varianta.

Plné znění této doktríny bude uveřejněno v následujícím čísle Bulletinu a na webových stránkách Klubu...

 Výbor návrh odsouhlasil v tomto znění:

 

Doktrína Leteckého klubu gen. Karla Mrázka, DFC, DSO, Milovice, z. s.

(dále jen LKGKM)

 

- LKGKM je právně i ekonomicky samostatný a nezávislý zapsaný spolek, jenž je nástupcem občanského sdružení Odbočka 30 „gen. Karla Mrázka, DFC, DSO“ Svazu letců České republiky. Jako takový není jakkoliv podřízen žádné jiné organizaci, spolku či sdružení

 

- LKGKM sdružuje osoby, které mají vztah k letectví po stránce profesní, či zájmové. Členy lze dle způsobu zapojení se do činnosti klubu rozdělit na:

- aktivní

- korespondenční

- příznivce

Všichni členové jsou si rovni a mají právo se účastnit všech akcí klubu

 

- LKGKM svojí činností navazuje na vlastenecké tradice Svazu letců RČS, respektive Svazu letců ČR, pěstuje a udržuje historické tradice těchto stavovských organizací československého a českého letectva

 

- LKGKM při své činnosti spolupracuje s veřejností, školami, dále pak s ostatními nástupnickými spolky SLČR, podobně zaměřenými spolky a organizacemi, kluby vojenské historie a zástupci ozbrojených složek v ČR i zahraničí

 

- Při své činnosti se LKGKM zaměřuje především na:

- zachování kontinuity lásky k vlasti, národní hrdosti a vlastenectví

- vzdělávací a osvětovou činnost, se zaměřením především na děti a mládež

- besedy, přednášky, soutěže, exkurze, brannou výchovu a přípravu

- propagaci, popularizaci a reprezentaci letectví, jeho pozemního zabezpečení a kosmonautiky, jakož i dalších složek československé a české armády

- badatelskou a archivní činnost zaměřenou na historický vývoj československého a českého letectva a jejich příslušníků, leteckou archeologie

 

7) V průběhu loňského roku došlo k několika změnám v členské základně Odbočky/Klubu. Někteří členové požádali o vyřazení z evidence z pracovních, osobních či zdravotních důvodů (Klímek, Kučera, Vaněček, Vaněčková), nebo na vlastní žádost přestoupili do některého z bratrských spolků (Podzimek). Podařilo se však získat i několik nových členů, přičemž velmi potěšujícím faktem je, že až na jednoho se jedná takřka o vlastní odchovance – žáky ZŠ T. G. Masaryka v Milovicích. Žádost o přijetí do LKGKM k datu konání této schůze podali:

 

- David Roubíček – ročník 1961

- Matěj Piller – ročník 2001

 

Níže uvedení žáci též projevili přání stát se členy LKGKM, ale nestihli doručit přihlášku:

 

- Adéla Krupková – ročník 2002

- Jiří Tesař – ročník 2002

- Vojtěch Tesař – ročník 2005

 

O opětovné zařazení do evidence požádali po krátkém přerušení členství tito kolegové:

 

- Jaroslav Vaněček – ročník 1936

- Luděk Kučera – ročník 1972

 

Výbor všechny žádosti o členství přijal a předloží je ke schválení na valné hromadě v létě tohoto roku. U obou posledně jmenovaných nebylo členství oficiálně přerušeno, tedy není nutné jej znovu schvalovat...

 

V souvislosti se vznikem SLČR z. s. a naším nepodepsáním tzv. Sdružovací smlouvy vyvstal problém s členskými průkazy SLČR. Z čistě faktického hlediska přestaly tyto platit již po vzniku SLČR z. s.. bude tudíž nutné vytvořit a vytisknout průkazky nové, které by byly dokladem pro naše členy o jejich působnosti v klubu. P. Říha uvedl, že návrh na průkazky LKGKM má již zpracovaný. Po drobné úpravě jej představí v novém čísle Bulletinu...

 

8) V dalším bodě jednání byla projednána situace SLČR z. s. a vztah mezi ním a LKGKM. To vše s ohledem na aktuální informace, které má Výbor k dispozici...

 

Dle nejnovějších informací, které se členům Výboru donesly z různých zdrojů, se Svaz letců z. s. nachází fakticky ve stavu těsně před likvidací. Po prohraném soudním řízení s firmou MIDO je povinen zaplatit 300 000,-, přičemž další soud o 1, 5 milionu korun je za dveřmi. Z našeho hlediska se jedná o zcela jasnou a beznadějnou likvidaci. Předseda SLČR z. s. gen. Kubala sice prohlašuje, že se tyto peníze podaří sehnat, nicméně z našeho hlediska a dle našeho názoru se jedná o holou fikci...

Náš klub nemá ve vztahu k SLČR z. s. žádné povinnosti ani morální vztahy. Stejně tak je tomu ve vztahu k PSL...

 

9) Návrhy na udělení medailí Za zásluhy SLČR, dle informací od p. Bíny, byly projednány PSL s tímto výsledkem: p. Klacek, p. Šoch – zamítnuto, p. Sadecký – zamítnuto, již je držitelem tohoto vyznamenání, p. Vochyán - schváleno...

 

Opět platí nabídka firmy Jakab na prodej knížek s leteckou tématikou (aktuálně Supermarine Spitfire Mk. IX a Il-14) za zvýhodněné ceny. V případě zájmu kontaktovat p. Lenerta...

 

Pamětní list k 20. výročí založení Odbočky 30 byl rozeslán všem členům LKGKM spolu s minulým Bulletinem. Zároveň byl poštou či v elektronické podobě zaslán zástupcům ostatních odboček/spolků, PSL, spřátelených a spolupracujících organizací, jakož i úřadů a škol. Zpětná reakce přišla pouze od spolku Letci Žatec...

 

P. Lenert poděkoval p. Říhovi za přípravu a organizaci střeleckého klání ve Dvorech u Nymburka dne 20. ledna 2017. I přes drobné organizační problémy, k nimž došlo nedorozuměním na začátku samotné akce, se tato velice vydařila. Akce se zúčastnilo na dvacet závodníků, včetně mládeže...

P. Lenert navrhl vyplatit p. Říhovi tzv. „rumovné“ – finanční odměnu ve výši 500,- Kč. Jmenovaný navrhl odměnit pí. Kučerovou a požádal p. Kučeru, aby jí předal poděkování Výboru za výpomoc při závodech. Neboť bez jejího přičinění by během celé akce nefungovalo občerstvení v klubovně střelnice, nehledě na úklid nepořádku po valné hromadě místního střeleckého klubu. Výbor s návrhem souhlasil...

P. Kučera zároveň upozornil na poněkud nevhodné chování některých kolegů ze Žatce v průběhu závodu. P. Říha přislíbil, že tento problém s žateckými kolegy projedná, aby se podobné věci neopakovaly...

 

Předseda vznesl dotaz na práci p. Rataje, tvorbu, fotografování a podobně. Dle informací p. Říhy se jmenovaný kolega v rámci svých možností zúčastňuje některých akcí, na nichž funguje jako klubový fotograf. Dále spolupracuje s přáteli z Nadace Letoun Metoděje Vlacha na tvorbě kalendáře s leteckou tématikou, fotografií ve stylu pin-up atd.. V rámci této tvorby jsou využívány některé propriety (přilby, kukly), které p. Lenert poskytl. Fotografie p. Rataje jsou k nalezení na webových stránkách Klubu, dále pak na sociálních sítích, některé jsou využity též v Kronice, při tvorbě Bulletinů, pozvánek, pamětních listů a podobně...

 

Nové číslo Bulletinu (č. 49) bude přichystáno do tisku přibližně v první polovině března. Veškeré příspěvky je nutné zaslat do konce února. Součástí Bulletinu bude i Doktrína LKGKM, jakož i informace, týkající se nových členských legitimací a znaku...

 

P. Lenert informoval o dopisu od kolegy p. Suchého, týkající se oslav v rámci odhalení pomníku bývalému příslušníku 311. (československé) bombardovací perutě RAF, plk. Vojtěchu Kubalíkovi. Výbor bere informace od p. Suchého na vědomí a bude-li možné, tak jej podpoří...

Dále navrhl vypracovat výzvu ke zrušení pojmenování letiště Praha-Ruzyně jménem Václava Havla a zaslat ji příslušným orgánům. Výbor tento návrh neschválil, neboť by se jednalo pouze o formální vyjádření názoru bez jakékoliv šance na úspěšné řešení...

 

P. Borůvka informoval o připravované besedě pro žáky ZŠ TGM v Milovicích, jejímž hostem bude badatel, cestovatel a polárník Jaroslav Pavlíček. Beseda se uskuteční dne
28. 2. od 10:00. P. Říha požádal o možnost vyplatit p. Pavlíčkovi finanční odměnu ve výši 1000,- Kč a p. Borůvkovi 500,- Kč na úhradu cestovních nákladů. Výbor tuto žádost schválil...

 

10) Přibližně v 13:00 předseda p. Lenert poděkoval přítomným za účast a výboru Odbočky schůzi ukončil

 

Ke stažení zde...