Zápis ze schůze Výboru...

17.09.2016 10:59

konané v Milovicích dne 17. září 2016 v 10:00 hod.

 

Přítomní členové Výboru:

pplk. Ing. LENERT Antonín – předseda

ŘÍHA Josef – tajemník

BORŮVKA Jan – člen

 

Hosté:

DRUNECKÁ Eva

 

Program:

1)      Zahájení

2)     Kontrola činnosti dle Zápisu z minulé schůze Výboru

3)     Příprava VH

4)     Filozofie práce LKGKM

5)     Ukončení

 

1) Schůze Výboru LKGKM byla zahájena v 10:00 hodin předsedou p. Lenertem. Vzhledem k přítomnosti většiny členů Výboru byl tento uznán usnášení-schopným (nepřítomen p. Klímek – omluven, p. Bažant – omluven, účast až na VH)...

 

Předseda p. Lenert přivítal přítomné a navrhl, aby byl program schůze Výboru upraven v souladu s programem následující Valné hromady. A tedy, aby některé body byly operativně projednány až na ní. Návrh byl přítomnými přijat...

 

2) Prvním bodem jednání byla kontrola činnosti a plnění zápisu z náhradní schůze Výboru dne 21. 6. 2016. Projednané návrhy byly s ostatními členy Výboru řešeny korespondenčně. Nikdo ze členů nezaslal žádné připomínky, tedy se závěry schůze souhlasí...

 

P. Klímek zaslal písemně svoji rezignaci na členství v LKGKM, zdůvodněnou svoji abnormální pracovní vytížeností. V telefonickém rozhovoru potvrdil i nadále podporu a spolupráci s LKGKM, zejména ve věci výroby a poskytování propagačních předmětů, podpory práce s mládeží a podobně...

V souvislosti s touto rezignací bude muset být vyřešeno personální složení Výboru. Předseda navrhl promyslet, zdali bude kooptován a na příští VH navržen ke schválení nový člen (p. Kučera, p. David), případně dojde k redukci Výboru o jednoho člena (přičemž bylo předsedou navrženo udělení Čestného členství p. Bažantovi)...

 

Ve věci vytvoření suvenýrů k 20. výročí založení Odbočky 30 a LK-GKM bude jednáno s p. Klímkem a p. Podzimkem (přislíbil účast na VH). V úvahu přichází znak, pamětní mince, medaile, průkazky členů LKGKM. Přičemž při tvorbě návrhu bude vzato do úvahy, že náš klub je nástupnickou organizací Svazu letců Republiky Československé a že ve své činnosti vycházíme z jeho odkazu. Zároveň p. Říha navrhl, aby byla jasně deklarována i naše práce s mládeží a spolupráce se ZŠ T. G. Masaryka v Milovicích...

 

Co se týká plánování vytvoření Sboru brannosti, předseda v návaznosti na proběhlou korespondenci s p. Vaškem (Letci Žatec, z. s.) navrhl se od této věci distancovat a pokračovat nadále svojí cestou. Zároveň zaslat dopis prezidentu ČR, předsedovi vlády a předsedovi sněmovny s návrhem na zavedení povinné branné výchovy na školách...

 

           3) P. Lenert navrhl program VH dle obvyklých zvyklostí, včetně rozdělení jednotlivých bodů na určené členy Výboru. P. Říha požádal, aby program bylo možné aktuálně upravit, jednak dle účasti, jednak s ohledem na možnosti přítomných. Oba návrhy byly přijaty...

 

           4) P. Lenert předložil návrh na zpracování Doktríny LKGKM, jež by se zabývala filozofií práce spolku a jeho dalším směřováním. V této by bylo poukázáno na níže uvedené body:

- naprostá odlišnost mezi LKGKM a SLČR z. s. po stránce členské základny a činnosti

- spolupráce s veřejností a ostatními kluby

- vztahy s kolegy z odboček SLČR z. s.

- aktualizace kontaktů členů LKGKM

- náplň práce a filozofie s ohledem na stav společnosti a na situaci v ČR, Evropě a ve světě

- práce s dětmi a mládeží, zaměření se na výchovu a získání nových členů

- reprezentace letectví, letecká archeologie, besedy, modelářství, soutěže

Zároveň požádal ostatní o vypracování vlastních návrhů a připomínek k listopadové schůzi Výboru...

 

            5) V 10:30 hodin předseda p. Lenert schůzi Výboru ukončil a zahájil Valnou hromadu LKGKM...

 

Ke stažení zde...