Zápis ze schůze Výboru...

26.11.2015 19:40

konané dne 26. listopadu 2015 v 10:30 hod.

v Praze v Leteckém klubu hotelu Duo

(ke stažení zde...)

 

Přítomní:

pplk. Ing. LENERT Antonín – předseda

plk. Ing. BAŽANT Vlastimil – místopředseda

ŘÍHA Josef – tajemník

BORŮVKA Jan – člen výboru

KLÍMEK Vítězslav – člen výboru

KUČERA Luděk

 

Program:

1)      Zahájení

2)     Kontrola činnosti dle Zápisu z minulé schůze Výboru a zápisu z VH

3)     Zpráva o hospodaření

4)     Zpráva revizora

5)     Stanovisko ke Sjezdu SLČR

6)     Registrace Odbočky a nových Stanov

7)     Plán akcí na rok 2016

8)    Diskuze, různé

9)     Závěr, ukončení

 

1) Schůze Výboru Odbočky 30 byla zahájena v 10:30 hodin předsedou p. Lenertem. Vzhledem k přítomnosti všech členů Výboru byl tento uznán usnášeníschopným...

 

Předseda p. Lenert přivítal přítomné a přednesl návrh programu schůze, jenž byl přítomnými přijat...

 

2) Prvním bodem jednání byla kontrola činnosti a plnění zápisu ze schůze Výboru, konané dne 3. 9. 2015. Bylo konstatováno, že uložené úkoly byly splněny či jsou plněny průběžně. Zápis byl poté schválen a předsedou podepsán...

 

           Medaile Za zásluhy SLČR, udělená p. Jarešovi, opět nemohla být předána. I přes telefonický příslib se p. Jareš na schůzi nedostavil. Výbor proto rozhodl, že pokud se ocenění nepodaří jmenovanému předat do 10. února 2016 a nedostaví-li se ani na schůzi Výboru v tomto termínu, bude medaile zaslána p. Jarešovi poštou...

 

Ve věci členství p. Alexy bude postupováno dle usnesení VH. Tedy pokud jmenovaný neuhradí do 30. 11. 2015 členské příspěvky za roky 2013-2015, bude vyřazen z evidence...

 

Seznam členů Odbočky s aktuálními kontaktními údaji bude zaslán všem členům Výboru a revizorovi...

 

Byl proveden pokus o provedení elektronické registrace nových Stanov, dle instrukcí JUDr. Peška. Přístup na webové stránky portálu justice.cz se podařil, pokud nebude registrace vyžadovat elektronický podpis, budou nové stanovy zaslány touto cestou...

P. Lenert vznesl připomínku k b. 10 zápisu z VH a poznamenal, že jej mrzí, že na prosbu o vyjádření k prohlášení p. Vaška (Letci Žatec) reagoval velmi malý počet členů Odbočky. P. Říha konstatoval, že členové, kteří nereagovali, nebudou posléze moci vznést jakékoliv připomínky ke stanovisku, které jsme PSL na toto prohlášení zaslali...

 

           3) P. Říha seznámil přítomné členy s ekonomickou situací Odbočky a finančními operacemi za uplynulé období. V současné době na vkladní knížce je uloženo 22528,- Kč, hotovost v pokladně činí 311,- Kč...

 

Výdaje za uplynulé období:

- občerstvení VH

- kancelářské potřeby

- kytice na pietní akty

- odměna KVHP Československo za účast na pietním aktu

- odměna hospodář

- cestovní výdaje p. Lenert

- Zpravodaj SLČR č. 70

 

Příjmy za uplynulé období:

- členské příspěvky sl. Prokopová

- platba za knížku Vzlet zakázán – p. Podzimek

- sponzorský dar od fy. Ludwigreal s.r.o.

 

   Od 1. 1. 2016 bude možné platit členské roční příspěvky, a to v hotovosti, složenkou nebo na účet odbočky. Nejpozdější termín zaslání je 31. 3. 2016. S ohledem na finanční situaci není potřeba v roce 2016 přikročit k jejich navýšení...

 

   S odesláním ročního odvodu SLČR za členy Odbočky vyčkáme, dokud neobdržíme návrh Sdružovací smlouvy. Tato má být, dle informací PSL, podepsána na lednovém zasedání CVSL. Zatím však Výbor návrh k připomínkování neobdržel...

 

Dle informací z MěÚ Milovice je nutné nejpozději do 31. 1. 2016 předložit vyúčtování dotace za letošní rok. Dotace byla plně vyčerpána dle původních plánů na akce pro mládež, besedy a soutěže. Žádost o dotaci na rok 2016 je nutné zaslat na podatelnu MěÚ Milovice do 15. 1. 2016. Vzhledem ke kladnému přístupu městského zastupitelstva a k jasným a přehledným výsledkům naší činnosti v letošním roce, pokusíme se požadovanou částku navýšit o 5000,- Kč...

 

           4) Účetní uzávěrka bude provedena k 31. 12. 2015, zároveň budou připraveny všechny náležité podklady k provedení revize účetnictví za rok 2015 a předány revizorovy odbočky, aby revize mohla být připravena k termínu konání první schůze Výboru v roce 2015...

 

           5) Sjezdu SLČR v Olomouci ve dnech 20. - 21. 11. 2015 se jako delegáti za Odbočku zúčastnili P. Lenert, P. Klímek, Pí. Szabóová a p. Říha (jako náhradník za p. Vlčko, jenž se ze zdravotních důvodů nemohl dostavit)...

            Prostředí jednacího sálu, ubytování i občerstvení byly na velmi dobré úrovni. Co se však programu a výsledků Sjezdu týká, tyto dopadly dle našich předpokladů...

 

           Tajným hlasováním byli do nového PSL zvoleni p. Kubala (předseda SLČR), p. Pelčák
(1. místopředseda), p. Macura (2. místopředseda), p. Janda, p. Kopačka, p. Macháček, p. Mihule, p. Kolář, pí. Majerová. Do RK byli zvoleni P. Pešek (předseda RK), pí. Jarešová, p. Krause...

           Volební období nově zvoleného PSL je tříleté (což nebude mít vliv na volební období členů Výboru Odbočky, které je pevně dané Stanovami). CVSL nebude voleným orgánem, budou jej tvořit předsedové jednotlivých odboček (spolků, klubů, či, kýho výra, jak se to vlastně bude všechno jmenovat...)...

 

            Na lednovém zasedání CVSL má být, jak bylo uvedeno výše, podepsána sdružovací smlouva. Tato má být připomínkována do 31. 12. 2015. Vzhledem k tomu, že Výbor zatím návrh této smlouvy neobdržel, o jejím podpisu bude za naši odbočku rozhodnuto později, abychom měli dostatek času na její prostudování. P. Kučera nabídl v případě potřeby možnost konzultovat právničku, s níž je v pracovním kontaktu...

 

            Zmatky okolo sdružovací smlouvy, jakož i snaha o její urychlené podepsání i přes to, že dosud nebyla zveřejněna, navíc i informace právníka SLČR p. Peška, že není možné, aby v názvu spolku figuroval termín „Svaz letců ČR“ (což je dle názorů členů Výboru naší odbočky v zásadním rozporu s udržením tradice této stavovské organizace), vedou členy výboru k názoru, že se jedná o cílený nátlak za účelem zbavení odboček svéprávnosti, na což nechceme a nemůžeme přistoupit...

 

             PSL vydá propozice na navržení zasloužilých členů SLČR na udělení Medailí gen. Janouška. Po jejich prostudování se Výbor rozhodne, jestli a zda některé členy Odbočky 30 na toto ocenění navrhne...

 

            Dle očekávání projev p. Lenerta na Sjezdu sklidil u některých účastníků bouři nevole. U některých dalších pak, avšak v soukromí a beze svědků, pochvaly a poplácání po ramenou. Proti projevu kolegy p. Vaška si nikdo nedovolil vystoupit. V rámci večerního posezení se posléze vytvořily jakési zájmové skupinky, uprostřed nichž seděli téměř osamělí p. Kubala a p. Pelčák. Z našeho pohledu tudíž Sjezd jako takový neměl žádný přínos...

            S výjimkou velmi přátelského a příjemného setkání s kolegou p. Suchým a s ostatními kolegy. A mimo možnosti navázat pracovní a přátelské kontakty se zástupci ostatních odboček a organizací, včetně velitele 211. stíhací letky z 21. zTL plk. Ing. Hromka (bývalého pilotního žáka p. Lenerta)...

 

            6) Registrace nových Stanov (dle NOZ) pomocí portálu justice.cz bude provedena v nejbližším možném termínu. Stanovy budou zaregistrovány ve schválené podobě a bez ohledu na sdružovací smlouvu se SLČR. Jako příloha návrhu budou zaslány všechny potřebné dokumenty dle případných požadavků rejstříkového soudu. Jako sídlo Odbočky budou uvedeny Milovice, přičemž musí být uzavřena nájemní smlouva mezi Výborem Odbočky a majitelem nemovitosti...

 

            Po schválení nových Stanov bude následně užíván výhradně název spolku v nich uvedený – Letecký klub gen. Karla Mrázka, DFC, DSO, Milovice, z.s. (zkráceně LKGM)

 

            7) Byl projednán návrh plánu akcí na rok 2016. V rámci tohoto se počítá s účastí a pokud možno aktivním zapojením se na velkých akcích a leteckých dnech, jako jsou například Aviatická pouť v Pardubicích, Dobový letecký den v Mladé Boleslavi, CIAF v Hradci Králové a podobně. Každý člen odbočky má samozřejmě právo se zúčastnit i akcí na regionální úrovni v místě svého bydliště. Bylo by však žádoucí poté zaslat krátkou zprávu, případně fotografie, za účelem uveřejnění a archivace...

 

            V případě zájmu má Výbor v plánu zorganizovat též některé exkurze (VTU, ULZ, Latecoere, Aero, 21. zTL Čáslav apod.) a besedy pro školy i veřejnost...

 

            P. Říha informoval o snaze uskutečnit v Milovicích výstavu velkoformátových leteckých fotografií Vladimíra Cettla a výstavu o československých letcích a příslušnících RAF, jejímž autorem je Filip Procházka. S tím, že termín těchto výstav by mohl být směřován na Den letectva, tedy 17. 9. ...

 

            Na dubnovou střeleckou soutěž pro školáky (Vzpomínka na Regiho Schamse) přislíbila účast Armáda ČR, a to formou prezentace výzbroje a výstroje. V plánu je též uspořádání novoročního střeleckého klání, jež by se v případě zájmu konalo 2. 1. na střelnici ve Dvorech u Nymburka. Z důvodu malé účasti byla prozatím přerušena Mrázkova střelecká liga...

 

            Samozřejmě nadále pokračujeme v dlouhodobě provozovaných činnostech – modelaření, letecká archeologie, geocaching. P. Borůvka seznámil přítomné s návrhem na p. Klímka vytvořit plakáty s vyobrazenými letouny pilotů československé národnosti, kteří bojovali v rakousko-uherském letectvu v době Velké války. P. Říha zaslal p. Klímkovi i návrhy nového loga pro LKGM, které by mohly být využity jako obtisk na oblečení, nášivka, samolepka, či jako logo na hrnek či sklenici...

 

            První schůze Výboru LKGM se uskuteční 10. 2. od 10:00 v Leteckém klubu hotelu Duo. Na této schůzi budou mimo jiné upřesněny i termíny dalších zasedání Výboru...

            V případě, že by se p. Lenert nemohl zúčastnit lednové schůze CVSL (plánovaná zimní rekreace, případně zdravotní potíže), požádal o zastoupení p. Bažanta a p. Říhu...

 

8) V rámci bodu „Různé“ seznámil p. Lenert přítomné se závěry CVSL 23. 10. 2015. Proti vystoupení na tomto zasedání, jakož i proti s předstihem zaslanému Memorandu, brilantně zpracovanému p. Borůvkou v reakci na dopis p. Vaška, se zdvihla velká vlna odporu. Výbor obdržel několik e-mailů, jež obsahovaly i výhružky postoupení celé věci Kontrolní komisi. Z reakcí však vyplývá, že většina předsedů ostatních odboček zaslané materiály ani nečetla. Přitom několik odboček požádalo o možnost tyto materiály dále využívat...

P. Borůvka byl požádán o zpracování a vyhodnocení reakcí na toto Memorandum a o další analýzu situace s odstupem času...

Za brilantní zpracování výše uvedených materiálů p. Lenert p. Borůvkovi poděkoval. Jakož i p. Říhovi za přehledné zpracování přehledu činnosti Odbočky za rok 2015...

 

Anketa p. Pavlíka, týkající se budoucnosti SLČR vyšla v podstatě do ztracena. S jejími výsledky údajně PSL pracuje, nicméně jsme nebyli s ničím seznámeni. Z pohledu naší odbočky je jasně nutné tlačit na opětovné zavedení branné povinnosti, na zpřístupnění SLČR široké veřejnosti. Je důležité se ptát především, jaká je budoucnost letectví jako takového, neboť Letectvo AČR prakticky neexistuje a civilní pilotní výcvik si v dnešní době mohou dovolit pouze dostatečně solventní jedinci...

 

 Předseda dále informoval o nabídce firmy National Pen s.r.o., jež nám v loňském roce vyrobila propisovací tužky s jménem Odbočky. Zároveň poskytl doručené vzorky – propisovací tužka, baterka a skládací multifunkční nůž. Výbor posléze uložil p. Říhovi zadat objednávku na 50ks nožů, pokud možno v několika různých barevných provedeních...

 

Nové číslo Bulletinu (č. 45) bude připraveno k tisku do 15. 12, aby mohlo být rozesláno před vánočními svátky. Součástí tohoto Bulletinu bude i vánoční a novoroční přání. Uzávěrka pro příjem příspěvků je nejpozději 10. 12. 2015...

 

P. Borůvka navrhl uspořádat vědomostní soutěž pro školáky, zaměřenou na letce první světové války. P. Říha oponoval, že to je pro dnešní mládež období příliš vzdálené, dnešní děti nevědí v podstatě ani o událostech roku 1989. Což potvrdil i p. Kučera a dodal osobní zkušenost s účastníky besedy na Den válečných veteránů, kde byl nucen žáky pokárat a promluvit jim do duše. Sice se to u některých dětí setkalo s nevolí, neboť se hovořilo i o chybě na straně rodičů a jejich výchovy, nicméně přítomní s tímto postupem souhlasili. Mládež je třeba upozornit na neduhy a chyby, upřímně, třeba i tvrdě. A podpořit v nich byť i sebemenší náznak zájmu a snahy...

Výbor se shodl v tom, že by však bylo dobré nějaký podobný projekt s dětmi zahájit, přičemž by se v podstatě z každého ročníku vykrystalizovali jednotlivci, kteří mají opravdový zájem o danou problematiku. S těmi by potom mohl být zahájen „letecký výcvik“ – výuka teorie, počítačové simulace, záznamy do osobních log booků, atd.. Tito jedinci by posléze mohli být formou exkurze seznámeni se složitějšími postupy, mohly by pro ně býti uspořádány návštěvy na složitějších trenažérech, v profesionálních podmínkách skutečných výcvikových center...

 

P. Říha informoval přítomné s návrhem p. Vochyána z Czech Spitfire Clubu na uspořádání sbírky, která by byla použita na zaplacení letu na dvoumístném Spitfiru pro gen. Bočka. Projekt je toho času ve fázi návrhu a zjišťování podmínek u provozovatele. Nicméně je snaha tuto akci nasměrovat na Dobový letecký den do Mladé Boleslavi na červen 2016. S tímto návrhem byli již seznámeni členové Aeroklubu Mladá Boleslav, bude rozeslán i ostatním členům SLČR a příznivcům letectví...

 

9) V 13:30 hodin předseda p. Lenert poděkoval přítomným za účast, popřál všem přítomným vše dobré do roku 2016 a schůzi Výboru ukončil...