Zápis z Valné hromady...

17.09.2016 11:02

konané v Milovicích dne 17. září 2016 v 11:00 hod.

 

Přítomní členové LKGKM:

LENERT Antonín – předseda

BAŽANT Vlastimil – místopředseda

ŘÍHA Josef – tajemník

BORŮVKA Jan – člen

DAVID Michal

 

Hosté:

DRUNECKÁ Eva

 

Program:

1)      Zahájení - uvítání přítomných

2)     Seznámení s programem

3)     Kontrola činnosti, usnesení a zápisu z VH 3. 9. 2015

4)     Vystoupení předsedy

5)     Zpráva o hospodaření, zpráva revizora

6)     Spolupráce s mládeží

7)     Členská základna

8)    SLČR, Sdružovací smlouva

9)     Usnesení

10) Závěr

 

1) Valná hromada LKGKM byla zahájena v 10:30 hodin předsedou p. Lenertem. Vzhledem k faktu, že nebyla přítomna nadpoloviční většina členů Klubu, nebyla VH uznána usnášeníschopnou. Proto předseda svolal Náhradní VH na 11:15...

 

   P. Bažant jakožto místopředseda byl požádán o řízení VH. Uvítal všechny přítomné a náhradní VH zahájil...

 

2) P. Lenert seznámil účastníky s programem Valné hromady. P. Říha při té příležitosti požádal, aby byl program aktuálně upraven, s ohledem na přítomné a jejich možnosti. Zejména pak, aby bylo položení květiny přesunuto až na závěr VH. Program i jeho úprava byly jednomyslně schváleny...

 

3) Všechny body usnesení VH z roku 2015 jsou průběžně plněny. Členové LKGKM se zúčastnili mnoha akcí a událostí, ať už jako organizátoři či spoluorganizátoři, nebo jako diváci a hosté. O všech akcích jsou členové pravidelně informováni prostřednictvím webových stránek a bulletinu...

 

4) Některým konkrétním akcím se poté předseda věnoval konkrétněji ve svém vystoupení. Jednalo se především o:

- celostátní Sjezd Svazu letců ČR v Olomouci, kde bylo zvoleno nové PSL. Byla přichystána transformace SLČR, navrženy a schváleny nové Stanovy, v nichž byla mimo jiné zakotvena i povinnost odboček (respektive spolků) podepsat tzv. Sdružovací smlouvu. Její text měl být předložen na tomto Sjezdu. Termín předložení textu byl stále odkládán, až prakticky do doby konání tzv. Mimořádného sjezdu SLČR. Navíc nebyl brán jakýkoliv zřetel na návrhy zástupců odboček na úpravu této smlouvy. Proto byla tato vyhodnocena Výborem LKGKM jako pro náš spolek nepřípustná (z důvodů, o nichž byli členové LKGKM několikráte informováni) a nebyl připojen náš podpis. Navíc bylo výše uvedené zasedání svoláno v rozporu se Stanovami i NOZ, proto byla vznesena p. Lenertem námitka na jeho protiprávnost. Reakcí bylo pouze rozhořčené jednání PSL a výtky za neslušné chování. Ve stejném pracovním duchu byla následně vyřízena i stížnost p. Křeny, podaná na KK

- velkým úspěchem na poli naší spolupráce s dětmi a mládeží bylo zahájení projektu Biskaj – partnerství mezi školáky a vojáky AČR na zahraniční misi v Afganistánu. Jeho prozatímním završením byla oficiální účast zástupců LKGKM a ZŠ T. G. Masaryka v Milovicích, včetně 23-členné delegace žáků 6. tříd, na slavnostním nástupu příslušníků AČR po návratu ze zahraničních misí v Národním památníku na vrchu Vítkově na Žižkově. Školáci zde byli oficiálně uvítáni za přítomnosti velení armády a letectva, jakož i zástupkyně ministra obrany ČR a zástupce předsedy Branného a bezpečnostního výboru. Po skončení tohoto slavnostního aktu se mohli setkat s vojáky, jimž byli po celou dobu působnosti na misi v Afganistánu patrony...

- díky žádosti Výboru, zaslané na vedení VoZP a řediteli ÚVN byla umožněna bezodkladná operace p. Bažanta, původně odmítnutá nemocnicí v České Lípě pro údajné vyčerpání ročních pojistných limitů. Vedení obou zmíněných institucí byl zaslán děkovný dopis. Je tristní, že žádost byla zaslána i PSL, které prakticky nereagovalo, i když má pomoc členům SLČR ve svých stanovách. Na tento fakt bylo upozorněno p. Lenertem na posledním CVSL, bez jakékoliv reakce. Z uvedeného vyplývá, že ze strany vedení SLČR z. s. nelze očekávat jakoukoli pomoc ani pro bývalé vojenské letce...

 

5) Vedoucí schůze p. Bažant poté předal slovo hospodáři a požádal jej, aby informoval přítomné o finanční situaci Odbočky...

   P. Říha seznámil přítomné členy s finanční situací LKGKM za uplynulé období. Ke dni 31. 8. 2016 bylo na vkladní knížce uloženo 12729,- Kč, hotovost v pokladně činila 3410,- Kč...

 

   Informoval přítomné o dotaci od Města Milovice na rok 2016 ve výši 10000,- Kč a o jejím využití na akce s mládeží a na pořádání střeleckých soutěží. LKGKM dále čerpá ze sponzorského daru od Městského úřadu Lysá nad Labem z roku 2015 ve výši 10000,- Kč a ze sponzorského daru od firmy ludwigreal s.r.o. ve výši 5000,- Kč. Tyto slouží na pokrytí nákladů spojených s provozem klubu, dále pak, a to především, na akce pro členy klubu a mládež...

   Vyúčtování dotace za rok 2015 bylo podáno v řádném termínu, žádost o dotaci na rok 2016 taktéž. Obojí bylo shledáno pracovníky MěÚ Milovice bez závad...

   Byla vypracována žádost o jednorázovou dotaci 8000,- Kč, která bude využita na částečné pokrytí nákladů na dopravu žáků ZŠ T. G. Masaryka v Milovicích do Náměště nad Oslavou a zpět (celkový rozpočet na tuto akci je cca 16000,- Kč). Tato žádost bude podána po VH...

 

   Vzhledem ke změnám, provedeným Českou poštou (neuvádění variabilního a specifického symbolu na složenky) nebylo možné identifikovat tři doručené členské příspěvky. Platební morálka je v tomto roce poněkud horší než dříve, přibližně polovina členů zatím své příspěvky nezaplatila. I přesto, že byli všichni dostatečně informováni o nutnosti zaplatit příspěvky do konce března. Bohužel zřejmě některým kolegům nedochází, že i pouhým zaplacením členského příspěvku pomáhají realizovat spoustu záslužných a zajímavých akcí nejen pro členy klubu, ale především pro mládež...

   Přesto je předpoklad, pakliže se podaří tyto do konce roku dovybrat, že se podaří udržet celkově vyrovnaný rozpočet a ani v příštím roce nebude potřeba přikročit k navýšení ročního členského příspěvku...

 

   Revizor p. Lehovec se ze zdravotních důvodů omluvil z účasti na VH, s výsledky revize účetnictví za uplynulé období od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016, tedy v podstatě do data konání VH, seznámil přítomné p. Říha. Při kontrole pokladní knihy, příjmových a výdejových dokladů a VK, přičemž došel k závěru, že veškerá evidence je vedena přesně a přehledně, nebyl nalezen žádný nedostatek, výsledek odpovídá v dokladech udaným hodnotám...

   Příjmy klubu jsou tvořeny zejména zůstatkem z roku 2015, členskými příspěvky a výše uvedenými dotacemi a sponzorskými dary. Výdaje tvoří zejména finance, určené na akce pro děti, mládež a členy klubu, další část je použita jako provozní náklady. Poplatky, uhrazené v souvislosti s registrací nových stanov byly krajským rejstříkovým soudem vráceny...

   Bylo navrženo vyplatit hospodáři odměnu ve výši 5% zůstatku...

 

6) V dalším bodě informoval p. Říha přítomné v širším rozsahu o současném rozsahu spolupráce LKGKM s mládeží...

 

   Práce s dětmi a mládeží je již několik let jednou z hlavních náplní práce LKGKM. Se souhlasem Rady města Milovice bylo sídlo klubu oficiálně přeneseno na adresu ZŠ T. G. Masaryka v Milovicích, čímž byla spolupráce ještě prohloubena. Což mimo jiné potvrzuje i uvádění školy za oficiálním názvem našeho klubu. Při práci s dětmi bylo dosaženo nezpochybnitelných výsledků, a to i na národní úrovni...

   Postupně bylo zjištěno, že ideální období pro počátek spolupráce s dětmi, je cca 10-12 let, tedy 5. a 6. třída ZŠ. Samozřejmě se ovšem nebráníme ani práci s ostatními věkovými kategoriemi, přičemž je započten i fakt, že ne všechny děti tato spolupráce zaujme. Některé ze starších dětí, včetně středoškoláků, s námi následně spolupracují i nadále...

 

   Prozatím asi největším úspěchem, o němž se zmínil již předseda ve svém vystoupení (bod č. 4), je zahájení projektu Biskaj – vytvoření partnerství mezi žáky školy a vojáky Armády České republiky na zahraniční misi v Afganistánu. Delegace žáků školy, spolu s paní ředitelkou a p. Říhou byla pozvána na slavnostní nástup jednotek po návratu z misí, který se uskutečnil 16. září v slavnostní síni Národního památníku a vrchu Vítkově. Zde byla delegace oficiálně přivítána před zástupkyní ministra obrany, zástupcem předsedy Branného a bezpečnostního výboru a velením armády a letectva. Děti se setkaly s vojáky, mohly si s nimi pohovořit, vyfotografovat se, obě skupiny si vyměnily symbolické dárky. O tomto setkání informovaly i webové stránky Ministerstva obrany...

 

   Dalším plánovaným pokračováním tohoto projektu je též výše zmíněná návštěva školáků na 22. zVrL v Náměšti nad Oslavou, kam byly děti pozvány jejím velitelem. V současné době je tato akci ve fázi podání žádosti o jednorázovou dotaci, která bude použita na částečné pokrytí nákladů, spojených s dopravou dětí z Milovic do Náměště a zpět. Dle informací od dopravce, které zajistila p. Szabóová, byl vypracován předpokládaný rozpočet na cestu. Předpokládaná cena dopravy je cca 16000,- Kč, kdy cena za 1km je udávána 28,- Kč a cena za hodinu čekání je 600,- Kč. Náklady byly kalkulovány na trasu tam a zpět s celkovou délkou 500km. Je samozřejmě počítáno i s drobnou rezervou...

   Při tvorbě žádosti o jednorázovou dotaci bylo počítáno s tím, že tato by pokryla polovinu nákladů na dopravu. Druhá polovina by byla z části uhrazena ze zdrojů LKGKM, zčásti příspěvkem od rodičů. P. David přislíbil zajistit sponzorský příspěvek od firmy Adera s.r.o....

 

7) Členskou základnu LKGKM tvoří z části bývalí vojenští letci a příslušníci pozemního personálu, v malé míře též aktivní vojenští letci. Dále pak aktivní i bývalí sportovní a rekreační letci a příznivci letectví, plus mládež. Je jasné, že vojenských letců bude ubývat a postupem času budou v drtivé většině LK tvořit pouze příznivci letectví. Nahrává tomu i fakt, že vojenské letectvo v současné době skoro neexistuje a vojenští letci nemají bohužel zájem se v podobných spolcích organizovat. Civilní letectví je navíc natolik nákladná záležitost, že se v podstatě stává jen záležitostí bohatších vrstev obyvatelstva...

   Je důležité si uvědomit, že není žádoucí dělit členy LK na aktivní a pasivní. Jak již bylo zmíněno, už jen zaplacením členského poplatku pomáhá člen přispět na organizování různých akcí a na provoz LK. Aktivně se pak zapojuje každý dle svých možností především v místě bydliště. Bylo by však dobré, aby v takovém případě o své činnosti informoval Výbor a ostatní členy LK...

 

   Za období od poslední VH nepřibyli žádní členové LK, přesto se našlo několik příznivců, se kterými se podařilo navázat spolupráci. Manželé Vaněčkovi navíc informovali Výbor, že by se rádi navrátili mezi členy klubu, jakmile jim to zdraví dovolí. P. Kučera a p. Klímek požádali o vyřazení ze seznamu členů LK z osobních, respektive pracovních důvodů, p. Socha požádal o vyřazení ze zdravotních důvodů...

 

   Výbor se rozhodl v souladu se stanovami udělit čestné členství v LKGKM:

- p. Josefu Kloboučníkovi (předáno v létě)

- p. Josefu Mackovi (předáno v létě)

- p. Janu Sochovi

- p. Jánu Vlčkovi

 

8) Jak již bylo uvedeno v bodě č. 4, na zasedání CVSL v červnu tohoto roku nebyl připojen náš podpis pod tzv. Sdružovací smlouvu. Jak konstatoval p. Bažant, podpis této smlouvy by znamenal naprostý konec samostatnosti LKGKM, nehledě na další nárůst zbytečné byrokracie a totalitní formu vedení PSL. Přesto se tímto faktickým vystoupením ze svazku se SLČR, z. s. neuzavíráme spolupráci s ostatními odbočkami/spolky. P. Bažant navrhl, aby bylo toto zaneseno do usnesení VH a ve stejném duchu byli oficiálně informovány ostatní spolky, které smlouvu se SLČR, z. s. podepsaly. P. David dodal, že toto usnesení, byť i formou jednostranného prohlášení z naší strany, by přispělo do budoucna k uvolnění nyní napjatých vztahů mezi LKGKM a PSL...

 

   Žádosti na udělení vyznamenání Za zásluhy SLČR, podané naším Výborem v červnu tohoto roku byly PSL zamítnuty s odůvodněním, že nejsme členy SLČR z. s.. I přesto, že tyto návrhy byly podány ještě před podpisem tzv. Sdružovací smlouvy. P. Pelčák a p. Kubala sice přislíbili, že návrhy budou podány jménem PSL, neboť zásluhy navržených kandidátů (Klacek, Vochyán, Sadecký, Šoch) jsou nezpochybnitelné. Nicméně dle aktuálních informací od p. Bíny se jimi PSL nezabýval z důvodu, že jmenovaní nejsou členy SLČR z. s.. A to i přesto, že dle Stanov SLČR možnost udělení vyznamenání i nečlenům existuje...

      

9) V rámci diskuze informoval p. Říha přítomné o vyhlídkovém letu, jímž byli obdarováni nejlepší žáci ZŠ na červnové školní akademii. Tento byl ve spolupráci s p. Piňosem (Letci Plumlov z. s.) uskutečněn první víkend v září. Zúčastnili se jej dva výherci, třetí bohužel ze studijních důvodů nemohl. S p. Piňosem proto bylo dohodnuto, že bude proveden ještě jeden vyhlídkový let v termínu, který bude ještě upřesněn...

 

   P. Borůvka navrhl uspořádat modelářskou soutěž. Tato by se mohla konat začátkem příštího roku. Hlavní cenou by byl let na větroni, jenž by výherce absolvoval na letišti v Mladé Boleslavi. P. Borůvka přislíbil projednat možnost sponzoringu ze strany prodejce modelářských potřeb...

   Zároveň informoval o možnosti uspořádání besedy s českým polárníkem a specialistou na přežití v extrémních podmínkách p. Pavlíčkem. Tato bude projednána s ředitelkou ZŠ v Milovicích a s pí. Szabóovou za ZŠ Poděbrady...

 

   Bylo navrženo projednat s ředitelkou ZŠ T. G. Masaryka v Milovicích možnost využití místnosti v budově školy, která by sloužila jako klubovna LKGKM...

 

   V rámci posledního čísla Bulletinu byl uveřejněn článek pí. Drunecké na téma „cenzura“. Tento článek byl svojí rétorikou poněkud kontroverzní, což se odrazilo i v reakcích některých členů. P. Říha se omluvil a konstatoval, že odpovědnost za uveřejnění tohoto článku bere na sebe, s tím, že jej uveřejnil záměrně v plném znění. A to jednak jako reakci na cenzuru ze strany PSL i všeobecně, jednak za účelem vyvolání reakce a zisku zpětné vazby. Zároveň informoval, že dotyčným členům zaslal své písemné vyjádření a vysvětlení, případně s některými vše probral osobně. P. David připomněl, že je sice dobré dodržovat práva autorů na nezasahování do jejich článků, nicméně je nutné se držet jistých etických pravidel, aby nedocházelo v budoucnu k nedorozuměním, nepochopení, případně ohrožení činnosti klubu. Tedy i pečlivě vybírat témata a obsah, tak, aby byly v souladu s činností a posláním LKGKM...

 

   Příští schůze Výboru LKGKM se uskuteční 15. 11. od 10:00. Místo konání bude ještě upřesněno. Předpokládá se, že nebude možné schůze nadále uskutečňovat v Leteckém klubu hotelu Duo. Dle dohody s ředitelkou a pracovníky MěÚ přichází v úvahu prostory v budově ZŠ v Milovicích, případně na MěÚ v Milovicích. P. Bažant nabídl též možnost scházet se v prostorách České psychoenergetické společnosti na Novotného lávce, avšak po předchozí dohodě, aby bylo možné tyto zajistit...

 

   Bulletin č. 48 bude zpracován a připraven k distribuci až po listopadové schůzi Výboru. Jeho součástí bude i vypracovaná Doktrína LKGKM. Zároveň s ním bude rozesláno členům klubu i novoroční přání. Přítomní členové byli požádáni o zaslání svých příspěvků v dostatečném předstihu, aby tyto mohly být v BLT uveřejněny...

 

   S ohledem na letošní 20. výročí založení Odbočky 30 bylo navrženo zaslat všem členům a spřáteleným spolkům Pamětní list, který by tuto událost důstojně připomenul. Nadále je v jednání s p. Podzimkem a p. Klímkem příprava a výroba pamětní mince a čestná medaile LKGKM...

 

10) Závěrečné usnesení:

 

  1. Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti odbočky za uplynulé období a souhlasí s plánem činnosti na období do příští VH...

(termín: průběžně)

 

  1. Valná hromada souhlasí s předloženými zprávami o hospodaření a revizi...

(termín: 17. 9. 2016)

 

  1. Valná hromada souhlasí s vyplacením odměny hospodáři ve výši 5% z celkového zůstatku na účtu LKGKM...

(termín: 17. 9. 2016)

 

 

  1. Valná hromada souhlasí s návrhem na vypracování Doktríny LKGKM...

 (termín: 30. 11. 2016)

 

 

  1. Valná hromada souhlasí s udělením statutu Čestného člena LKGKM Josefu Mackovi, Josefu Kloboučníkovi, Janu Sochovi, Jánu Vlčkovi ke dni 1. 7. 2016

(termín: 17. 9. 2016)

 

 

  1. Valná hromada bere na vědomí informaci o zrušení členství u těchto členů Odbočky

Vítěslav Klímek – na vlastní žádost, Luděk Kučera – na vlastí žádost, Jan Socha - zdravotní důvody

(termín: 17. 9. 2016)

 

 

  1. Valná hromada souhlasí s vytvořením Pamětního listu k 20. výročí založení Odbočky 30 a jeho rozeslání členům LKGKM a spřátelených organizací

(termín: 30. 11. 2016)

 

 

 

11) Přibližně ve 13:15 hodin předseda p. Lenert poděkoval přítomným za účast, popřál mnoho zdraví a Valnou hromadu Leteckého klubu gen. Karla Mrázka, DFC, DSO, Milovice, z. s. ukončil. Zároveň požádal přítomné, aby se zúčastnili položení květiny k pomníku československých letců před budovou MěÚ v Milovicích...

 

Ke stažení zde...