Bulletin č.30 ...

17.04.2012 01:28
©Pytlák
 
Vážení členové a kamarádi...

Vychází jubilejní, tedy svým způsobem slavnostní, 30. číslo Bulletinu naší 30. Odbočky! Taková krásná shoda, to už stojí za oslavu i v této vpravdě turbulentní době. Připít na oslavu měli bychom též nově zvolenému předsedovi naší Odbočky, odstupujícím pak připít na zdraví, poděkovat a popřát vše dobré...
Čeká nás spousta práce, blíží se zajímavé akce a hlavně, je před námi tolik očekávané společné setkání na Valné hromadě. Věříme, že se sejdeme ve velkém počtu, že se opět setkají staří kamarádi a též noví členové naší Odbočky budou mít možnost poznat se se svými služebně staršími kolegy...
Tak letu zdar! A slunce v duši. Jak se zdá, bude ho třeba v míře přehojné...

Úvodní slovo předsedy Odbočky… (lean)
Vážení přátelé,

Nevím, jak začít toto svoje první „Úvodní slovo předsedy“, protože od vydání posledního Bulletinu č. 29 udály se věci opravdu hektické. Na úvod bych Vám rád poděkoval za důvěru, kterou jste mi dali zvolením za předsedu Odbočky, budu se snažit ji nezklamat. A nyní k problémům...
Všichni jsme si mysleli, že tento Bulletin bude obsahovat úkoly a perspektivy, které nám všem uloží VII. Sjezd SLČR, jenž se měl uskutečnit dne 12. 4. 2012. Leč nestalo se tak – Sjezd byl odložen a není zcela jisté, zda se uskuteční i v náhradním podzimním termínu. Nyní podrobněji k tomu, co se událo...

Na 13. 3. Byl svolán mimořádný Celostátní Výbor SLČR (dále jen CV), který měl být generální přípravou na VII. Sjezd SL. Tento CV byl opravdu perfektně připraven. Nové Stanovy SL, Organizační řád, Návrh usnesení Sjezdu, Jednací a Volební řád, Časový harmonogram...
Průběh jednání ale velmi brzy zkomplikovaly skutečnosti, že není vyřešeno finanční vyrovnání s tvůrcem 3. dílu DVD Historie letectví, firmou MIDO Film, s.r.o., zastoupenou p. Vodákem, a dále odmítnutí Návrhu rozpočtu na r. 2012. O co se jednalo: MIDO Film s.r.o. obdržel zálohu na dokončení 3. dílu – tyto peníze byly dotací od orgánů Jihomoravského kraje (dále jen JmK) a Města Brna (dále jen MB) na zhotovení 3. dílu DVD a firma MIDO Film s.r.o. je odmítla vyúčtovat SL a tím nemohl SL toto vyúčtování předložit orgánům JmK a MB. V této situaci podepsali dne 11. 1. 2012 zástupci SL – předseda plk. Dr. Rampula a gen. Ing. Kubala – Dodatek č. 2, kterým se SL zavazuje ve splátkovém kalendáři uhradit firmě MIDO celkem 1.000.000,- Kč, které SL samozřejmě nemá, a dále závazek dalšího 1.000.000,- Kč z vlastních zdrojů. Velmi vyděračský obsah oproti SL – vzhledem k tomuto obsahu byl zpracován Návrh rozpočtu na rok 2012 s deficitem 990.000,- Kč...
CV tyto skutečnosti odmítl a uložil Předsednictvu tyto problémy neprodleně řešit a navrhl odložení VII. Sjezdu proto, aby nově zvolené vedení SL nepřebralo nedořešenou a nechutnou problematiku stávajícího Předsednictva. Bylo dohodnuto, že do 3. 4. 2012 připraví Předsednictvo řešení a CV se sejde na dalším mimořádném výboru CV dne 12. 4. 2012...
Dne 12. 4. se sešel mimořádný CV, který měl rozhodnout, jak dále pokračovat v řešení této nepříjemné finanční situace. V úvodu jednání šokoval přítomné předseda SL plk. Dr. Rampula sdělením, že dne 11. 4. Proběhla finanční kontrola na oprávněnost čerpání dotací od JmK a MB. Samozřejmě, závěr kontroly se dal předvídat: Zaúčtované finanční prostředky ve výši 1.200.000,- Kč nebyly čerpány k účelům, na které byly poskytnuty!!!
Protokol z kontroly bude zaslán na Ministerstvo financí, které udělá závěr...

Tak se SL dostal do velmi složité situace: Splátkový kalendář pro MIDO za cca 2 mil. korun a nesprávné použití dotace na 1,2 mil. Kč. Při úvaze katastrofického plánu, že MIDO uplatní plnění splátkového kalendáře a Ministerstvo financí bude chtít navrátit dotaci a přidá penále, bude SL v koncích a následné exekuce tento proces završí...

V programu tohoto mimopřádného SL bylo ustanovení komise pro konsolidaci SL. Program komise pro řešení výše uvedeného problému byl CV upraven tak, že tato musí zahájit činnost, hledat východiska s tím, že CV konstatuje překročení pravomocí těch funkcionářů, kteří Dodatek č. 2 podepsali.
Dále CV uložil stávajícímu Předsednictvu zcela vyřešit problémy, včetně osobních vztahů mezi členy Předsednictva...
Bylo doporučeno, aby se jednotlivé odbočky zaregistrovaly u Ministerstva vnitra, protože v případě zrušení SL jako celku by padly i odbočky...
Zda se podaří uskutečnit VII. Sjezd na podzim tohoto roku, ukáže vývoj situace...

Tak,... a teď, jak dále my – Odbočka 30 „gen. Karla Mrázka, DFC, DSO“:

- Pokračujeme dále, podle našeho programu
- Žádám Vás o sdělení, zda konat naši Valnou hromadu, či ji vyřešit korespondenčně
- Dořešíme personální obsazení Výboru Odbočky
- Připravíme plán práce na rok 2012
- Výbor neprodleně zpracuje žádost o registraci u Ministerstva vnitra ČR

Vážení přátelé, omlouvám se, že jsem Vás zahrnul těmito, ne zrovna příjemnými, informacemi. Považuji však za nezbytné, aby každý z nás věděl, jaká je situace v SL a co můžeme od budoucnosti očekávat...
Ing. Antonín Lenert, předseda Odbočky 30

Z novinek... (ptlq)
To nejdůležitější a bezesporu nejzávažnější již napsal výše p. Lenert. Nicméně, je nyní na mně, abych Vás seznámil s dalšími novinkami za poslední období...

- Po lednové volbě převzal na schůzi Výboru dne 22. 2. p. Antonín Lenert funkci předsedy Odbočky 30. V současné době tedy Výbor Odbočky funguje v tomto složení:

Lenert Antonín – předseda
Bažant Vlastimil – místopředseda
Křena Josef – čestný předseda, šéfredaktor
Vlčko Ján – revizor
Říha Josef – tajemník, ekonom


Odstupujícímu předsedovi p. Karlu Jarešovi z celého srdce děkujeme za vše, co pro Odbočku
udělal a přejeme pevné zdraví. Zároveň doufáme, že zůstane i nadále věrným členem , kolegou a kamarádem...

- Ze své funkce odstoupil k 10. 3. hospodář Odbočky p. Adámek, k 1. 5. rezignoval i na členství ve Výboru Odbočky. Zároveň informoval Výbor o svém přestoupení k Odbočce 26. Děkujeme tímto i jemu za dlouholetou práci pro naši Odbočku a přejeme v novém působišti vše dobré a mnoho úspěchů. Oficiální rozloučení a poděkování bude p. Adámkovi předáno na příští schůzi Výboru Odbočky...

- Funkci hospodáře a klubového skrblíka převzal po odsoupivším dočasně p. Říha, do doby, než bude zvolen hospodář nový...

- Po konzultaci s dotyčným bylo odsouhlaseno zařazení p. Kučery do jakési kádrové rezervy jako delegáta na členství ve Výboru. Zároveň byla přijata žádost p. Hajna z Pardubic na členství v naší Odbočce...

- V rámci přípravy plánu práce Odbočky na rok 2012 budeme i nadále pokračovat v propagační činnosti (besedy, setkání, zřízení místa k důstojnému uctění našeho patrona gen. Mrázka, prezentace Odbočky a její aktuální činnosti – fotografie, web, články a pod.) a ve spolupráci s ostatními organizacemi (KVD Nymburk, Nadace Letounu Metoděje Vlacha, skauti, školy a pod.)...

- Pozor, přátelé! Odbočka může přijímat bezhotovostní platby. Pečlivě si opište následující údaje, mnohým z Vás to ušetří starosti a možná i nějakou korunu...

Číslo účtu: 6699
Kód banky: 0300
Specifický symbol: 0063 244 379
Variabilní symbol: Číslo vaší průkazky SLČR

Do zprávy pro příjemce zapište prosím stručně jméno a účel platby, aby bylo jasné, od koho a proč doručená částka přišla. Tedy například: "Kristian Honipirko – clensky prispevek 2012" (případně dluh z karet, regulační úplatek, sponzorský dar a podobně...)

- Vzhledem k tomu, že stále ještě někteří z Vás nemají zaplacené členské příspěvky na tento rok (konkrétní osoby upozorníme), prosím o jejich zaslání buď na tento účet, či přímo na adresu uvedenou na zadní stránce Bulletinu. Pokud možno v co nejbližší době...
Pro příští roky bych pak požádal o zasílání členských příspěvků na daný rok až po 1. lednu. Příspěvky zaslané před 1. lednem nelze zaúčtovat a musí tak být odloženy stranou až do zmíněného data. Děkuji předem...

- Mravenčí práce posledních měsíců se pomalu začíná vyplácet. Děkuji všem kolegům a kamarádům, kteří nám již napsali a tím pomohli aktualizovat svoje kontaktní údaje. Nadále však s napětím očekáváme, kdo se ještě ozve. Zejména vítáme možnost korespondence pomocí e-mailu...

- Výbor Odbočky obdržel e-mail od Ing. Lubora Mrázka, v USA žijícího syna našeho patrona gen. Karla Mrázka, DFC, DSO! Snažíme se tento kontakt rozvinout a navázat vzájemnou spolupráci, případně uspořádat setkání, navštíví-li p. Mrázek Českou Republiku. Zároveň bychom rádi jeho prostřednictvím získali nějaké zajímavé memorabilie pro náš archiv...

- Jednáme s pořadateli Aviatické pouti Ing. Jana Kašpara v Pardubicích (1.-3. 6.) a Dobového leteckého dne v Mladé Boleslavi (16. 6.) o možnosti zvýhodněného vstupu členů Odbočky na tyto akce, případně možnosti vstupu do VIP sektoru. Prosím, dejte vědět (pokud možno co nejdříve), zdali byste měli zájem se těchto akcí zúčastnit...

- Pokusíme se dohodnout možnost umístění vitríny v prostorách milovické knihovny či budovy MěÚ Milovice. Zde bychom posléze mohli prezentovat naši aktuální činnost a zejména důstojně připomenout osobu našeho patrona, hrdiny leteckých bojů nad západní Evropou, gen. Karla Mrázka, DFC, DSO...

- Byli jsme osloveni členy skautského 311. oddílu „Káňata“ se žádostí o spolupráci. Oddíl se zabývá historií československého letectva, konkrétně 311. (československé) bombardovací perutě RAF...

- 16. 2. navštívili p. Říha a p. Kučera nejstaršího člena naší Odbočky p. Bäumla. Během několikahodinového příjemného posezení p. Bäuml i jeho milá paní Jiřinka zavzpomínali na předlouhou leteckou kariéru. Více v samostatném příspěvku níže (na pokračování...) a na webových stránkách...

- 11. 4. se v malém sále Kulturního domu v Milovicích uskutečnila beseda s p. Křenou na téma historie letectví, Svazu letců ČR a Odbočky 30, dále na téma okupace ČSSR v roce 1968 a podobně. P. Křena neopomněl přidat i kupu leteckých vzpomínek (veselých i těch smutných) ze svého života. Podrobnosti v některém z příštích bulletinů a na webu...

- 28. 3. a 18. 4. zúčastnili se naši členové dalších setkání ve Dvorech u Nymburka, spojených s již tradiční střeleckou soutěží. Jejich skvělé výkony byly zaznamenány do střelecké tabulky Mrázkovy střelecké ligy...

Připravované akce...
27. 5. – Den otevřeného letiště v Brně-Tuřanech...
1.-3. 6. – Aviatická pouť Ing. Jana Kašpara v Pardubicích...
13. 6. – Valná hromada Odbočky 30 v Leteckém klubu hotelu Duo v Praze...
16. 6. – Dobový letecký den v Mladé Boleslavi...
18. 6. – Pietní akt u kostela Sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze...

Životní jubilea...
V následujících měsících slaví narozeniny tito členové naší Odbočky:
9. 4. – Soukupová Eva – 58 let
19. 4. – Kučera Luděk – 40 let
22. 4. – Dědeček Jiří – 65 let
27. 4. – Říha Josef – 36 let
1. 6. – Bažant Vlastimil – 82 let
29. 6. – Suchý Antonín – 80 let

Pevné zdraví, hodně štěstí a čisté nebe všem...

Redakce...
- Josef "Baron" Křena (JoKr) – čestný předseda odbočky
- Josef "Pytlák" Říha (ptlq) – historik odbočky a čmáral

Bulletin č. 30 ke stažení zde...