Bulletin č.29 ...

20.01.2012 01:30
©Pytlák
 
Vážení členové a kamarádi...

Starý rok je za námi a nám nezbývá, než s nadějí hledět do toho nového. Tak, jako již mnohokráte za ta dlouhá léta našich životů. Statečně jít vpřed a postavit se čelem všemu, co nás v tom dalším dlouhém období čeká, v duchu Masarykova hesla "Pravda vítězí!". Budou to věci příjemné i nepříjemné. Doufejmež ale společně, že těch příjemných bude mnohem více...

Za nás, jako redakci tohoto informačního plátku, jenž tentokrát dostáváte vzhledem k množství důležitých informací v mimořádně obsáhlejším vydání, přeji Vám všem pevné zdraví. A těším se převelice, že se spolu v hojném počtu uvidíme na Valné hromadě naší odbočky...

Úvodní slovo místopředsedy odbočky… (bznt)
Vážení přátelé...

Dovolte mi Vás seznámit s některými informacemi ze Svazu letců. Jako místopředseda jsem 24.1.2012 na sekretariátu SL seznamoval pana Pelčáka se složitou situací Odbočky 30, ve které se nacházíme. Seznámil jsem jej i s možným radikálním řešením, kterým by bylo její rozpuštění, jakož i s převládajícím názorem, který většina členů zastává. Tím je: zachovat odbočku s hlavním cílem informovat členy o dění ve Svazu letců i za cenu, že řada jednání i schůzí se uskuteční korespondenčním způsobem. Doufám, že toto stanovisko budete přijímat i Vy...

S panem Pelčákem jsem projednal úkoly , které musíme v nejkratší době zajistit. Jako prvořadý je zvolení delegátů na celostátní sjezd Svazu letců 12.4.. Navržení kandidáti jsou zveřejněni v přiloženém dopise a na Vás je, abyste je schválili anebo ne. Jedná se o první korespondenční hlasování členů odbočky 30. Ostatní úkoly jsou spíše rázu organizačního
a týkají se členů Výboru odbočky...

Na dotaz, jaké SL připravuje akce, kterých by se mohli zúčastni naší členové, mi bylo sděleno, že prvořadou akcí je příprava a organizace celostátního sjezdu, na kterém budou konečně přijaty nové stanovy a organizační řád. Z důvodů šetření máme počítat s tím, že nebudou organizovány zájezdy do zahraničí v rámci květnových oslav, kdy doprava (letecká) byla zabezpečována MNO. Mimochodem: šetření se projeví už na samotném sjezdu a delegáti to poznají nejen na poklesu okázalosti při zahajovacím ceremoniálu, ale například i na chudším občerstvení. Pokud se týká Aviatické pouti v Pardubicích, k tomu prozatím chybí ještě mnoho informací...

Protože většina našich členů odbírá Zpravodaj, upozorňuji na stránku 47, kde se nachází informace o Smlouvě o kolektivním úrazovém pojištění mezi Svazem letců a pojišťovnou UNIQUA, která může být platná a výhodná i pro některé členy naší odbočky.

Ing. Bažant Vlastimil, místopředseda Odbočky 30

Z novinek... (ptlq)
- Na listopadové schůzi Výboru odbočky sešli jsme se v poněkud redukovaném složení. Pánové Jareš a Vlčko se ze zdravotních důvodů nemohli dostaviti, pan Adámek díky chaosu v dopravě přišel až se zpožděním. První schůze Výboru v novém roce konala se v podobném duchu,
ze zdravotních důvodů byli omluveni p. Jareš a p. Lenert. Nicméně v obou případech byli jsme usnášeníschopní, tudíž se podařilo projednat spoustu důležitých věcí...

- Dořešily se některé vleklé spory mezi členy Výboru a bylo konstatováno, že nadále se jedná jen o jejich soukromou záležitost, ve které se Výbor nebude angažovat...

- Byla uzavřena kauza dvou identických razítek a domluveno, že jedno bude nadále v držení předsedy a druhé, avšak zřetelně označené číslem "2", bude mít u sebe hospodář. Bude tak naprosto jasné a nepopiratelné, kdo nese za použití toho kterého razítka odpovědnost.
Na následující schůzi hospodář p. Adámek předložil ke kontrole nové razítko a staré (neoznačené) před ostatními znehodnotil, aby nemohlo být zneužito...

- Byl projednán a upřesněn seznam členů Výboru, zároveň byly přesně určeny povinnosti každého z členů...

- Hospodář p. Adámek přednesl zprávu o hospodaření odbočky. Do poloviny ledna dorazily členské příspěvky na rok 2012 již od 15 členů odbočky, další byly předány na schůzi osobně. Přibyl navíc i sponzorský dar od KVD Nymburk a byl zaúčtován již vloni v dubnu zaplacený členský příspěvek p. Říhy. Přesto nelze konstatovat, že by se finanční situace odbočky nějak radikálně zlepšila. Spíše naopak. Po zaplacení povinných odvodů na Svaz letců a odečtení nákladů na korespondenci s členy odbočky jsme, dá se říci, opět téměř na nule. Situace odbočky je tedy do budoucna velmi nejistá...
V rámci úsporného programu navrhl p. Křena pokusit se zajistit rozesílání pošty přes Krajské vojenské velitelství v Praze, p. Adámek slíbil, že se o totéž pokusí přes vojenskou sekci Konfederace politických vězňů. Výbor se bude nadále snažit též o zajištění finančních dotací či sponzorských příspěvků...
Bylo odsouhlaseno i zrušení náhrad cestovného a proplácení odměn hospodáři odbočky. Šetřit se prostě musí...

- p. Adámek upozornil Výbor na členy odbočky, kteří již několik let neplatí členské příspěvky a nereagují na jakoukoliv snahu o navázání kontaktu. Důvody nejsou členům Výboru známy a bylo by příliš složité je zjišťovat. Výbor odsouhlasil, že bude postupovat v souladu s platnými Stanovami SLČR a Organizačním řádem SLČR. Členství dotyčných neplatičů bylo zrušeno...
Naše řady však zároveň na počátku tohoto roku rozšířili tři noví členové – pánové Zdeněk Stanislav, jehož otec byl dlouholetým členem SLČR, Luděk Kučera, zapálený nadšenec, jenž své ranné mládí strávil na prahu letiště Ostrava-Mošnov, a David Klvaňa, který k nám z rodinných a pracovních důvodů přestoupil z Odbočky 26 a jenž je vnukem bývalého zadního střelce Wellingtonu slavné 311. (československé) bombardovací perutě RAF. Buďte vítáni, kamarádi...

- Aktuální seznam členů, datovaný k 1. únoru tohoto roku, byl odeslán na Sekretariát SLČR, zároveň byl aktuálně upraven i na webových stránkách naší odbočky i SLČR...
Seznam členů je aktualizován průběžně, přesto však stále chybí některé údaje (adresy, telefonní čísla, e-maily apod...), případně některé z nich jsou již zastaralé. Prosím proto všechny, kdo zatím neinformovali Výbor o případné změně, aby tak učinili. Na žádost předsednictva SLČR prosím též o doplnění údajů: "Ve službě od ... do ..." a "Člen SLČR od ..."...
Zároveň opět žádám o aktualizaci zejména adres a telefonních čísel. S ohledem na postupný přechod na elektronickou komunikaci (v rámci možností...) bych rád požádal všechny členy odbočky, mají-li k dispozici svoji e-mailovou adresu, případně e-mailovou adresu někoho blízkého, na které budou k dosažení, aby ji též poskytli. I to pomůže usnadnit a urychlit korespondenci a samozřejmě i ušetřit nějaké peníze za poštovné..

- V tomto roce oslaví hned šest členů naší odbočky významné životní jubileum! Tedy, to je úroda, pánové! Blahopřejeme a doufáme, že se brzy uvidíme...

- 19. listopadu navštívil p. Říha ve Vrchlabí nejstaršího člena naší odbočky, p. Bäumla (Více v samostatném příspěvku tohoto Bulletinu a v samostatném článku v rubrice "Členové odbočky"...)

- 28. listopadu ve velké obřadní síni krematoria v Praze Strašnicích uskutečnilo se poslední rozloučení s plk. Janem Horalem (+ 3. 11. 2011). Tento skvělý člověk, hrdina a mecenáš nejen československých veteránů držel dlouhá léta ochrannou ruku nad veškerým děním
v Leteckém klubu v hotelu Duo...

- 10. ledna se uskutečnil Celostátní výbor SLČR, jehož se nezúčastnil žádný zástupce naší odbočky (pozvánka byla zaslána p. Jarešovi, který však pravděpodobně v dané době nebyl ze zdravotních důvodů přítomen, tudíž ji neobdržel…). Místopředseda odbočky p. Bažant se proto sešel 24. ledna s p. Pelčákem, aby jej informoval o důvodu naší nepřítomnosti
a aby projednal závěry a informace z tohoto CV. (Více viz. Úvodní slovo místopředsedy na začátku tohoto Bulletinu...)

- p. Říha obdržel od p. Mihuleho přislíbenou kopii Zápisu o komisionálním otevření skříňky s majetkem Odbočky 30. Následně pak od p. Bíny převzal (oproti podpisu) šanon s dokumenty odbočky z let 1995-2000. Ostatní věci (hrnečky, skleničky, příbor...) byly po dohodě členů Výboru zlikvidovány...

- p. Jareš informoval členy Výboru, že ze zdravotních důvodů nemůže nadále vykonávat funkci předsedy Odbočky 30. Výbor zároveň obdržel jeho písemnou rezignaci. Jako kandidát na nového předsedu byl Výborem navržen dosavadní člen p. Lenert, který s tímto návrhem souhlasil. V nejbližších dnech tudíž bude provedena volba předsedy, a to korespondenční formou, tedy dopisem nebo e-mailem, což je z právního hlediska dostačující a časově výhodnější...
S ohledem na ustanovení Stanov SLČR a Organizačního řádu SLČR bude posléze nutné doplnit Výbor odbočky o jednoho nového člena (Výbor odbočky musí mít lichý počet členů). Tato volba bude provedena na Valné hromadě...

- 14. dubna se uskuteční celostátní Sjezd Svazu letců. Jsme povinni navrhnout kandidáty Sjezdu za naši odbočku. Spolu s tímto Bulletinem dostáváte do rukou i hlasovací lístek se jmény navržených kandidátů. Vyplněný prosím zašlete zpět na adresu uvedenou na zadní straně Bulletinu, případně oskenovaný na uvedený e-mail odbočky. V případě, že Výbor neobdrží Vaši odpověď, bude automaticky počítáno, že s navrženými kandidáty souhlasíte...
Navržení kandidáti budou mimo jiné mít právo hlasovat o nové podobě Stanov SLČR a Organizačního řádu SLČR...

- Blíží se každoroční tradiční Valná hromada naší odbočky. Vzhledem k neutěšené finanční situaci však Výbor zvažuje, jestli VH tentokrát také nevyřešit korespondenčně. Jednotliví členové odbočky by tak byli informováni dopisem, a to nejen o dění v odbočce a plánech do budoucna (případně o jejím rozpuštění z finančních důvodů…), ale též o závěrech
a usneseních z Celostátního sjezdu SLČR či z jednání Celostátního výboru, o plánovaných akcích a podobně. Není totiž možné dorazivším členům a hostům proplatit například cestovní výlohy...
Vše ale záleží především na Vás, členech Odbočky 30, zdali se budete chtít VH osobně zúčastnit. Přeci jenom se jedná především o společenskou záležitost, díky níž se mohou setkat kamarádi a kolegové, žijící po všech koutech rodné vlasti. Samostatným faktorem je samozřejmě zdravotní stav, který bohužel někomu z Vás nedovoluje se do Prahy vypravit. Byli bychom proto rádi, kdybyste se k tomuto vyjádřili (dopisem, e-mailem, telefonicky...) a informovali Výbor, jestli se plánované valné hromady zúčastníte či nikoliv...
Pro informaci, termín VH byl předběžně stanoven na 16. května 2012 od 10:00 hodin v Leteckém klubu hotelu Duo v Praze...
 
Připravované akce...
11. února od 19:30 se v Paláci Lucerna v Praze uskuteční již XXI. Letecký ples. Cena vstupenky je 450,- Kč. Prodej vstupenek zajišťují SLČR, společnost Aviatik a Ticket Pro…
12. dubna se uskuteční celostátní Sjezd Svazu letců České Republiky...

Životní jubilea...
V měsíci prosinci oslavili narozeniny tito členové naší odbočky:
12. 12. – Lenert Antonín – 68 let

V měsíci lednu slaví narozeniny tito členové naší odbočky:
1. 1. – Bäuml Václav – 90 let (!!!)
9. 1. – Soukup Miloš – 61 let
24. 1. – Vlčko Ján – 71 let

V měsíci únoru slaví narozeniny tito členové naší odbočky:
2. 2. – Jareš Karel – 81 let
5. 2. – Artl Rudolf – 73 let
9. 2. – Socha Jan – 65 let
24. 2. – Alexa Václav – 45 let

V měsíci březnu slaví narozeniny tito členové naší odbočky:
20. 3. – Křena Josef – 84 let

Pevné zdraví, hodně štěstí a čisté nebe všem...

Redakce...
- Josef "Baron" Křena (JoKr) – čestný předseda odbočky
- Josef "Pytlák" Říha (ptlq) – historik odbočky a čmáral

Bulletin č. 29 ke stažení zde...